1 FİNANSAL YÖNETİMİN GENEL ESASLARI 

 

 1.1 Finansal Amaçlar 

 1.2 Finans Yöneticisinin Görevleri 

 1.3 Finans Kararlarının Firma Açısından Önemi 

 1.4 Finansal Yönetim ve Firmanın Genel Yönetimi

 1.5 Finansal Analiz ve Kontrol 

  1.5.1 Finansal Oran Analizi 

  1.5.2 Oran Analizi ile Finansal Kontrol 

 

2 RİSK TÜRLERİ VE YÖNETİMİ 

 

 2.1 Ticari Hayatta Risk Türleri 

  2.1.1 Mala İlişkin Riskler 

  2.1.2 Ödemeye İlişkin Riskler 

  2.1.3 Fiyata İlişkin Riskler 

 2.2 Risk Yönetimi 

 

3 FİNANSAL PLANLAMA

 

 3.1 Finansal Planlamanın Tanımı ve Amacı

 3.2 Finansal Planlama Araçları 

  3.2.1 Proforma Bilanço 

  3.2.2 Proforma Gelir Tablosu 

  3.2.4 Nakit Bütçeleri 

 

4 SERMAYE MALİYETİ VE SERMAYE YAPISI

 

 4.1 Sermaye Yapısını Oluşturan Unsurlar 

 4.2 Sermaye Maliyeti Kavramı

 4.3 Sermaye Türlerinin Maliyeti

 4.3.1 Borçlanma Maliyeti 

 4.4 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti 

 4.5 Sermaye Yapısına İlişkin Yaklaşımlar

  4.5.1 Farklı Yaklaşım Türleri

  4.5.5 Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesi 

 

5 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ 

 

 5.1 İşletme Sermayesi Yönetimi

  5.1.1  İşletme Sermayesi Kavramı 

  5.1.2  İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen Faktörler 

  5.1.3 Risk ve Karlılık Açısından İşletme Sermayesi Yönetimi 

  5.1.4  İşletme Sermayesi İhtiyacının Tahmini 

  5.1.5 Nakit Yönetimi 

  5.1.6 Alacak Yönetimi 

  5.1.7 Stok Yönetimi 

 5.2 Sermaye Bütçelemesi 

  5.2.1 Sermaye Bütçelemesinin Tanımı 

  5.2.2 Firmalar Açısından Önemi 

  5.2.3 Statik Yöntemler 

  5.2.4 Dinamik Yöntemler 

  5.2.5 Enflasyonun Etkisi 

 

6 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ 

 

 6.1 Piyasa Etkinliği ve Değer Kavramı 

 6.2. Muhasebe (Defter) Değeri 

 6.3 Net Aktif Değeri 

 

7 BİRLEŞME VE DEVİR

 

 7.1 Birleşme Kavramı 

 7.2 Birleşmelerin Nedenleri

 7.3 Devralma – Katılma

 7.4 Birleşme ve Devre İlişkin Yasal ve Diğer Şartlar 

 

8 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM VE ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 

 

 8.1 Ödeme Araçları ve İşleyişi 

  8.1.1 Peşin Ödeme 

  8.1.2 Mal Mukabili Ödeme 

  8.1.3 Vesaik Mukabili Ödeme 

  8.1.4 Kabul Kredili Ödeme 

  8.1.5 Akreditifli Ödeme 

 8.2 Finansal Kiralama (Leasing)

  8.2.1 Hangi Durumlarda Finansal Kiralama (Leasing) Uygulanır? 

  8.2.2 Finansal Kiralamaya Konu Mallar 

  8.2.3 Finansal Kiralama Türleri 

  8.2.4 Finansal Kiralama Uygulamasının Avantajları 

 8.3 Faktoring

  8.3.1 Faktoring Uygulamasının Avantaj ve Dezavantajları 

  8.3.2 Faktoring Çeşitleri 

 8.4 Forfaiting 

  8.4.1 Forfaiting Uygulamasının Avantajları 

  8.4.2 Forfaiting ile Faktoring Karşılaştırması 

 8.5 Uluslararası Finansal Yönetimde Riske Karşı Korunma Araçları

  8.5.1 Swap 

  8.5.2 Opsiyon