Kalitürk® Yatırım Teşvik Belgesi almanızda deneyimli ve tecrübeli çalışanları ile sizlere hizmet vermektedir, aşağıda ki bilgiler ışığında firmamız ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalatbağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Almadan Yatırıma Başlamayın !

Belge Kapsamında Yararlanılan Devlet Yardımları

 

FAİZ DESTEĞİ: Kredi desteği yerine tüm yatırım bölgeleri için, en az bir yıl vadeli yatırım kredilerine TL bazında 5 (beş) puan, Döviz bazında 2 (iki) puan faiz desteği sağlanması karara bağlanmıştır.

Faiz Desteği Sınırları: Azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı, ar-ge ve çevre yatırımları için 300,000, KOBİ yatırımları için 200,000, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1,000,000 milyon TL’yi, ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi faizi desteği ise 100,000 TL’yi geçemez.

GÜMRÜK VE FON MUAFİYETİ: İthal edilecek makine ve teçhizatlar için Gümrük Vergisi ve KKDF fonu muafiyeti,

KDV İSTİSNASI: Üretim hattında kullanılan İthal-yerli makine ve teçhizata uygulanan KDV istisnası, Eskiden olduğu gibi devam etmektedir.

 

NOT: Yatırım indirimi uygulaması yasal olarak tamamen kaldırılmıştır.

  1. Dilekçe
  2. Yatırım Bilgi Formu ve Ekleri,
  3. Harç makbuzu
  4. İmza sirküleri,
  5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi asılları veya tasdikli örnekleri
  6. Firmanın KOBİ statüsünde olup olmadığına dair; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 2005/9617 Sayılı Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış, yeminli mali müşavir onaylı “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi”
  7. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı”
  8. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce belirlenmiş , Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı ile ilgili Oda ve firma arasında gerçekleşecek her türlü evrak alış verişini sağlayacak temsilci kişiye ilişkin görevlendirme yazısı.
  9. 5458 sayılı kanun kapsamına giren borcunuzun bulunmadığına dair SGK’dan alınacak borcu yoktur yazısı.
  10. Kapasite raporu (ilgili oda veya noter tasdikli)

Eksiksiz hazırlanmış bir Yatırım Teşvik dosyası, kısa sürede sonuçlanması için gereklidir.

Ankara ve İstanbul’daki işleriniz ve her türlü Mevzuat bilgileri ihtiyacınız için bizi aramaktan çekinmeyiniz

 

YATIRIM TEŞVİK HAKKINDA BİLGİLER