Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Kalitürk® Yatırım Teşvik Belgesi almanızda deneyimli ve tecrübeli çalışanları ile sizlere hizmet vermektedir, aşağıda ki bilgiler ışığında firmamız ile doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalatbağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 • Asgari sabit yatırım tutarının elli milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.
 • Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.
 • Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalattutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması.
 • Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi hükmü, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü aranmaz.
 • Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenir.
 • Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarbu madde kapsamında değerlendirilmez.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Almadan Yatırıma Başlamayın !

Belge Kapsamında Yararlanılan Devlet Yardımları

 

FAİZ DESTEĞİ: Kredi desteği yerine tüm yatırım bölgeleri için, en az bir yıl vadeli yatırım kredilerine TL bazında 5 (beş) puan, Döviz bazında 2 (iki) puan faiz desteği sağlanması karara bağlanmıştır.

Faiz Desteği Sınırları: Azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı, ar-ge ve çevre yatırımları için 300,000, KOBİ yatırımları için 200,000, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1,000,000 milyon TL’yi, ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi faizi desteği ise 100,000 TL’yi geçemez.

GÜMRÜK VE FON MUAFİYETİ: İthal edilecek makine ve teçhizatlar için Gümrük Vergisi ve KKDF fonu muafiyeti,

KDV İSTİSNASI: Üretim hattında kullanılan İthal-yerli makine ve teçhizata uygulanan KDV istisnası, Eskiden olduğu gibi devam etmektedir.

 

NOT: Yatırım indirimi uygulaması yasal olarak tamamen kaldırılmıştır.

 1. Dilekçe
 2. Yatırım Bilgi Formu ve Ekleri,
 3. Harç makbuzu
 4. İmza sirküleri,
 5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi asılları veya tasdikli örnekleri
 6. Firmanın KOBİ statüsünde olup olmadığına dair; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 2005/9617 Sayılı Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış, yeminli mali müşavir onaylı “Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi”
 7. Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı”
 8. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce belirlenmiş , Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı ile ilgili Oda ve firma arasında gerçekleşecek her türlü evrak alış verişini sağlayacak temsilci kişiye ilişkin görevlendirme yazısı.
 9. 5458 sayılı kanun kapsamına giren borcunuzun bulunmadığına dair SGK’dan alınacak borcu yoktur yazısı.
 10. Kapasite raporu (ilgili oda veya noter tasdikli)

Eksiksiz hazırlanmış bir Yatırım Teşvik dosyası, kısa sürede sonuçlanması için gereklidir.

Ankara ve İstanbul’daki işleriniz ve her türlü Mevzuat bilgileri ihtiyacınız için bizi aramaktan çekinmeyiniz

 

YATIRIM TEŞVİK HAKKINDA BİLGİLER

 • Yatırım teşvik belgesi almak, devlet yardımlarından yararlanmak en tabii hakkınızdır.
 • Yatırım teşvik belgesi almadan yatırıma başlamayınız, bizi arayınız. sorularınıza cevap vermek, teknik ve takip hizmetleri sunmak görevimizdir.
 • Yatırımlarınızda Devlet yardımlarından en yüksek oranda yararlanabilmeniz için yer seçimi yapmadan önce bizimle temas kurunuz. Bazı yörelerde yapacağınız yatırımlar teşvik edilmediği gibi yararlanılan Devlet yardımları da farklıdır.
 • Yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunmadan önce aldığınız harcama faturalarınız Teşviklerden yararlanmaz.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak harcamalara, bir yıl içinde başlanması esastır. “Bu süre içinde başlanmaması halinde teşvik belgesi iptal edilir. Mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında bu süre Müsteşarlıkça uzatılabilir.”
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımınızı tamamladıktan sonra belgenin “kapatılması” tamamlama vizesinin yapılması zorunludur. Kayıtlarınızı ayrı bir klasörde muhafaza ederek muntazam tutunuz. Tamamlama vizesinin yapılmaması, aldığınız devlet yardımlarını cezaları ile birlikte geri ödemenize sebep olacaktır.
 • “Firmamız Belgenizin kullanım bilgilerini belgenizle birlikte verecektir.”
 • Yatırım teşvik belgenizin süresi içinde yatırıma başlanmış ise ek süre alınabilir. Ek süre, belgede yazılı orijinal sürenin yarısı kadardır.
 • Makinelerinizi, proforma fatura aldığınız firmalardan almak zorunda değilsiniz. İstediğiniz firmadan istediğiniz markayı, günün gerçek fiyatları ile alabilirsiniz.
 • Belge çıkarma sırasında talep ettiğiniz makinelerin tamamını almak zorunda değilsiniz. Kurulacak tesiste yatırımın bütünlüğünün sağlanması, mamul imalatının gerçekleşebilmesi, asgari yatırım tutarınızın; gelişmiş ve normal yörelerde: 400 milyar TL. Kalkınmada öncelikli yörelerde: 200 bin TL. olan alt sınır harcama tutarını aşması yeterlidir.
 • İhtiyacınız olan makineleri belgenize sonradan ekleyebilir, değiştirebilir, almayacağınız makineleri çıkarabilirsiniz.
 • Yerli - ithal makine ve teçhizat alımında, satıcı firma veya gümrük idarelerinin makine listeleri üzerine yazarak onaylamaları ile KDV ödemeden yerli ve ithal makine alabilirsiniz.

 

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık