Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale gelen kurumlar ve kuruluşlar için risk analizi ve değerlendirmesi hizmeti vermektedir, risk değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre işverenler; işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

Şirketimiz Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk Değerlendirmesi uygulamaları Bakanlık sertifikalı uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır.

Organizasyon yönetim sisteminin faaliyet alanı ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini yönetmek için kullanılan Organizasyonun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumluluklarını, iş pratiklerini,prosedürleri, süreçleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin geliştirilmesini, uygulanmasını, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekliliğini sağlayan, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel direği “Risk analizi ve değerlendirmesi” dir.

İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla Risk büyüklüğünün tahmin edilmesi ve riskin tolere edilip edilemeyeceği konusunda karar vermeye yönelik kapsamlı bir proses olan risk analizi ve değerlendirmesini rutin ve rutin olmayan olaylar için 4857 sayılı İş kanununun 5763 sayılı İş Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun ile değişik 78. maddesine istinaden çıkartılan yönetmeliklere göre işveren;

İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şeklide sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmakla, Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermekle, Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesini yapmakla, Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların,bu maddelere maruziyet şekli,maruziyet miktarı ve maruziyet süresinin belirlenerek risk değerlendirmesi yapmakla, İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde risk derlendirmesi yapmakla, Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda,asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla, Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesini yapmakla, Gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesini ve değerlendirmesini yapmakla, yükümlüdür.

 

Risk Analizi ve Değerlendirmesi ne zaman yapılmalıdır.

 

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılır:

 

Konusunda tecrübeli ve akademisyen mühendis, teknik elemanı istihdam eden KALİTÜRK® “tarafından İşyerlerinde talep halinde;

  1. Yazılı prosedür ve politikaların oluşmasını ya da olgunlaşmasını
  2. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını
  3. Yönetimin İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu konularda karar vermelerini
  4. Organizasyon ya da İşletmedeki olası tehlikeleri ve alınacak tedbirlerin belirlenmesini
  5. İşletme,organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplanmasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini
  6. İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir,yada insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini,
  7. İşyerinde yasal yükümlülükler ve İş Sağlığı ve Güvenliği politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk dahilinde çalışmalar yapılmasını,
  8. İşyerinde gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini ,sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini, 
  9. Sağlayan mevzuat ve standartlara uyumlu Risk Analizi ve değerlendirmesi yapılmaktadır.