Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ve akademik personeli ile ayrıca danışmanlık hizmeti vermektedir, 29.04.1997 tarih ve 22974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı çerçevesinde Avrupa Birliğinin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifinin uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlendirilmiş olup hazırlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 01.01.2007 tarihinden itibaren zorunlu uygulamaya girmiştir.

 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeler yönetmelik kapsamına girmektedir.

CE işareti iliştirilmesi zorunlu olan ürünler için bu mecburiyetin başladığı tarihleri içeren liste Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğler halinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının www.bayindirlik.gov.tr web sayfasında Mevzuatlar/Tebliğler linki altında yayınlanmaktadır.

 

CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arz koşulları ile CE işareti taşısın veya taşımasın tüm ürünlerin yapılarda kullanım koşulları Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) ile belirlenmiştir. 

Yönetmelik 26.06.2009 gün ve 27270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 01.07.2010 tarihinde zorunlu olarak uygulamaya başlanacaktır. Bu Tebliğ ile CE işaretinin yanı sıra, boşlukta kalan ürünlere, bunların güvenli ürün olduklarını simgeleyen ve ulusal olarak kullanılacak olan, G işaretinin iliştirilmesi öngörülmektedir. Buna göre yapı işlerinde kullanılacak ürünlere ya CE yada G işareti iliştirilmesi zorunlu hale getirilmektedir.

 

G İşareti Nedir?

G İşareti, Ülkemizde CEye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.

 

G ile İlgili Mevzuat Nedir?

G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (kısaca G Uygulama Tebliği) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ, 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

G İşareti Hangi Malzemeler İçin Zorunludur?

Yönetmelikte G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır.Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

 

G İşareti Neye İstinaden Ürüne İliştirilebilir?

Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir. Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca G Uygunluk Belgesi verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

 

Betonda G Uygunluk Belgesi için Şartlar Nedir?

Beton, TS EN 206-1 Standardı kapsamında G Uygunluk Belgesi'ne tabidir. G işareti yönetmeliğine göre betonun uygunluk teyit sistemi 1+'dir ve bu tam ürün belgelendirmesini getirmektedir. 1+ uygunluk teyit sistemine göre hazır beton üreticisinin ve BELGELENDİRME KURULUŞU’nin sorumlulukları şu şekildedir:

 • Üretim Kontrol Sisteminin Oluşturulması (Hazır Beton Üreticinin Sorumluluğu)
 • Üretim Kontrol Sisteminin Denetimi (Belgelendirme Kuruluşunun Sorumluluğu) Beton Sınıflarında Başlangıç Tip Deneylerinin Yapılması (Belgelendirme Kuruluşunun Sorumluluğu)
 • Üretim Kontrol Sistemin Yıllık Periyodik Denetimi (Belgelendirme Kuruluşunun Sorumluluğu)
 • Yılda En Az 3 Kez Habersiz Ürün Denetimi (Belgelendirme Kuruluşunun Sorumluluğu)

 

Otokontrol Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Belgelendirme Kuruluşunun Sorumluluğu) Hazır beton üreticisinin TS EN 206-1 Standardı kapsamında kuracağı üretim kontrol sistemi, KALİTÜRK® tarafından ilk sistem denetimine tabi tutulur ve her bir beton sınıfında başlangıç tip deneyi yapılır. Eğer tesisin uygunsuzluğu yoksa veya tespit edilen uygunsuzluklar belirtilen sürede giderilmiş ve tip deneyi sonuçları uygun ise o hazır beton tesisi için “G Uygunluk Belgesi” düzenlenir. Düzenlenen G Uygunluk Belgesi bir yıl geçerlilik süresine sahiptir ve normal olarak yılda bir sistem denetiminden geçirilerek geçerlilik süresi uzatılabilir. Ayrıca G Belgelendirmesinin en önemli hususlarından biri olan habersiz ürün denetimleri, belgelendirme sonrası yıl içinde her bir üretim tesisinde en az yılda üç kez yapılır. Tesis ve ürün denetimlerinde başarılı olan tesislerin belge geçerlilik süreleri birer yıl halinde uzatılır.G Belgelendirmesi ile ilgili detaylı teknik bilgi, ilgili Bakanlık Yönetmelik ve Tebliği ile KALİTÜRK® Belgelendirme Rehberi’nde yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak KALİTÜRK® ile temasa geçebilirsiniz. 

 

G ne zaman zorunlu olacak?

Yönetmeliğe göre 01.07.2010 tarihinden itibaren betonun piyasaya arzı için G İşareti zorunlu hale gelecektir. Bu tarihten önce de beton G İşareti taşıyabilir. 

 

G olmadan ürün piyasaya arz edilebilir mi?

G İşareti Yönetmeliği’ne tabi yapı malzemeleri, zorunlu yürürlük tarihi olan 01.07.2010’den sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulacaktır. Eğer bir ürün G İşareti taşımadan piyasaya arz edilmişse, üretici Bakanlık’ça önce uyarılır, belirtilen süre içerisinde belge alınmaz ise idari para cezası ve ürünün piyasaya arzının durdurulması gibi yaptırımlar uygulanır. 

 

Betonda tek zorunlu belge G midir?

Artık betonda G İşareti olmadan piyasaya ürün arzı söz konusu değildir; dolayısıyla betonda tek zorunlu belge “G Uygunluk Belgesi” olmuştur. Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesinin isteneceği durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilir ancak bu durumlarda ihaleyi açan kurum, standarda uygunluk belgesi veren kuruluşun ismini şart koşamaz.

 

G İŞARETİ HİZMETLERİ

 

“CE” ve “G” işareti Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde öngörülen iki temel faaliyetin yapılması gerekir. 

 

 1. Başlangıç Tip Deneyi: Ürünün uygunluk teyit sistemine göre uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol edilmek üzere üretici ya da onaylanmış kuruluşun yaptığı faaliyettir.
 2. Fabrika Üretim Kontrol Sistemi: Üreticinin üretim şartlarını ve yerini temel güvenlik şartlarını karşılayacak şekilde dizayn etmesidir. Bu iki faaliyetin hangisinin üretici hangisinin Bakanlık tarafından yerine getirilecek faaliyetlerden olduğunu belirleyen hususa Uygunluk Teyit Sistemi denir.

 

G İşareti Oluşturmada Yapacağımız Faaliyetler: 

 

1. Mevcut Durum Tesbiti : 

 • G İşareti altyapısının doğru tasarlanması için ön inceleme yapılır. 

2. İşin Programlanması : 

 • Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı iş programı hazırlanır. 

3. Eğitim: Çalışanlara G İşareti konusunda temel eğitimler verilir. 

4. Organizasyon : 

 • Proje ekibi oluşturulur. 
 • İşletme organizasyonu ve sorumluluklar belirlenir. 

5. Dokümantasyon ve Uygulama : 

 • Ürünle ilgili direktif belirlenir, 
 • Ürünle ilgili ulusal standart tespit edilir, 
 • Ürünün standartta yer alan ilgili güvenlik gereklerine uygunluğunu tespit etmek için öngörülen yöntem ve Onaylanmış Kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir, 
 • Ürünle ilgili güvenlik gereklerine yönelik çalışmalar yapılır, kayıtlar oluşturulur ve muhafaza edilir, 
 • Uygunluk değerlendirmesi sonrasında Uygunluk Beyanı ve talep edilen dokümanlar hazırlanır, 
 • Onaylı Kuruluş gerekiyorsa ürünün denetimi için gerekli organizasyon yapılır. 

6. Ön Tetkik 

 • Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.

 

G İşaretinin Faydaları

 • Ürünün iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan sunulmasını sağlar, 
 • Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar, 
 • Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar, 
 • Ürün maliyetlerini düşürür, 
 • İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur, 
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık