Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

SROM 8008 NEDİR

Medya sektörü yönetim sistemleri, teknolojileri ve özellikle de internet ve medyanın gelişiminin toplumsal iletişim biçim ve süreçlerine; medya ve iletişim sektörlerine dair sonuçlarının kuramsal perspektifler içinde incelenip değerlendirilmesi standardıdır. ISO 9001 tabanlıdır.

Medya kuruluşunun kalite belgesine hak kazanması için gerekli şartlara uygunluk beklenmektedir. İçeriğinin standartlara uygun olması, talep ve beklentileri karşılayabilmesi vb. özelliklere uygunluk, ilgili medya kuruluşunun SROM 8008 Kalite Belgesini almaya hak kazanması için gereklidir.

SROM 8008 alınması zorunlu olmamakla beraber, hak kazanılması halinde kaliteyi tescillemek ve rakiplerine göre üst düzey bir konumda yer almak için bir alternatifdir.

 

SROM 8008 MEDYA YÖNETİMİ KAPSAMI NEDİR

 • Kalite Yönetim Sistemi
 • Medya Yöneticiliği
 • Medyada İnsan Kaynağı
 • Medya için İçerik Stratejileri Belirleme
 • Medyada Değişen Talep ve Beklentiler
 • Medyada Kullanıcı Katılımı Yönetimi
 • Medyada Değerler Zinciri ve İş Modelleri

 

 

SROM 8008 MEDYA YÖNETİMİ NEDİR

 

MEDYADA KULLANICI

Medya üzerinden yürütülen tanıtım, pazarlama ve satış süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik (usability), ister bir tv, radyo, web sitesi olsun, ister bir mobil uygulama olsun herhangi bir medyanın hedef kitle tarafından etkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir. Bu anlamda son dönemde, birçok profesyonel medya kuruluşu yayına girmeden önce (veya bu süreç ihmal edilmişse, yayında olduğu süreç içinde bir noktada) kullanılabilirlik testlerine tabi tutulmakta ve bu testlerin sağladığı bulgular ışığında revizyondan geçmektedir.  

Medya, profesyonellerinin kullanılabilirlik paradigmasına hakkında bilgi sahibi olmaları, söz konusu süreçlerin etkili olarak yönetilmesi ve değerli katkılar sunması açısından önem taşımaktadır.

 

Bu kapsamında, öncelikle mevcut medya tarihselleştirme ve geleceğe yönelik öngörüler üzerinden detaylı olarak irdelenmektedir. Bunu takiben, medya kullanılabilirliği yaklaşımı, alandaki önemli ve güncel araştırmaların bulguları ve vaka analizleri üzerinden incelenmektedir. Medya kullanılabilirliğini ölçmeye yönelik paradigma ve teknikler aktarılacak ve kullanılabilir medya ortamları tasarlamak ve geliştirmek doğrultusunda katılımcıların analitik becerisi geliştirilmeye çalışılır.

 

MEDYA İÇERİĞİ

Teknolojik gelişmeler sadece toplumsal dönüşümlere yol açmamış, medyayı da etkilemiştir.  İnternetin kullanıcı sayısının artması ve geniş bantla beraber görüntü ve sesin taşınabilir olması, kullanıcıların bu verileri depolayabilmesi, yayıncılık alanındaki bazı temel dönüşümleri başlatmıştır. Önceden sadece büyük yayın kuruluşları tarafından yapılan ve sabit bir mekânda kalınarak belirlenmiş saatlerde izlenen yayınlar internetin getirdiği olanaklarla, içeriklerin çeşitlendiği ve belirli bir zaman ve mekân kısıtlaması olmayan bir yapıya dönüşmüştür.

Bu standart kapsamında medya içeriğinin nasıl oluşturulacağı, yeni medya teknolojilerinin gelişim sürecinde görsel işitsel yayıncılığın evrimi irdelenmekte, etkileşimli medyadaki tüm ses servisi tipleri ve paylaşımı web yayıncılığı temelinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, görsel- işitsel iletişimin medya ve internet üzerindeki yeniden biçimlenişini belirleyen etkileşim kavramı ve kullanıcı merkezli üretim kalıpları şekillendirilmektedir.

 

MEDYA PAZARLAMA

Medya tanımıyla birlikte bu alanın genel/tradisyonel pazarlama stratejilerini etkilemedeki rolü bellidir. Tradisyonel pazarlama eforunun geçerli olduğu durumlara ek olarak, pazarlamanın yeni uygulama alanı olan dijital medyanın getirileri ve şirketler için önemi artmaktadır. Tüketici satın alma döngüsünde önemli değişikliklere yol açan sosyal medya kullanımları ve şirketlerin bu yeni süreçte dikkat etmesi ve uygulaması gereken stratejiler geliştirilmelidir.

 

MEDYADA REKLAM

 • Geleneksel reklamdan dijitale geçiş
 • Değişen reklamcılık anlayışı, ajans yapısı 
 • Medya reklam araçları
 • Bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar
 • Medya reklam uygulamaları ve dijital medyada yaratıcılık
 • Sosyal ağlar, advergame, viral reklam, sosyal paylaşım siteleri
 • Medya ortamlaında tüketici davranışları 
 • Kullanıcı tipolojileri
 • Geleneksel medyada tüketici ve dijital medyada tüketici farkı 
 • Prosumer kavramı
 • Medya Dijital reklam stratejileri

 

MEDYA PLANLAMA 

 • Medya planında hedefleme
 • Medya planlama stratejileri
 • Medya planı ölçütleri
 • Reklam etkinliği ve ölçümlemesi

 

TEKNOLOJİ VE İKNA

Standartta teknoloji kullanımına dayalı olarak gelişen ikna stratejilerinin tartışılması hedeflenmektedir. Medya ve Sosyal Medya uygulamalarının öncelikli olarak değerlendirileceği kapsamda pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve benzeri alanlardaki yeni ikna uygulamaları alt yapıları ve bununla ilgili eğitimler aranmaktadır. 

 • İkna kavramı
 • Tarihsel perspektifle İkna sorgulamaları
 • Web tabanlı teknolojinin oluşturduğu yeni iletişim modeli
 • Etkileşim
 • Kaynağın belirsizliği 
 • Sosyal etkinin gücü
 • Ölçülebilir etki

 

SROM 8008 BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR

Medya sektöründe yer alan tüm kurum ve kuruluşlar (tv, radyo, internet yayıncıları, gazete, dergi, basın, yayın v.b. kuruluşlar) bu belgeyi alabilirler.

 

SROM 8008 BELGESİ NASIL ALINIR

KALİTÜRK® ve benzeri belgelendirme firmalarının yaptıkları denetimler 3.taraf denetimler olarak tanımlanmaktadır(Bkz ISO 19011). Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaya geçirmiş olan firmaların belgelendirilmesi aşağıdaki aşamalarından sonra gerçekleştirilebilmektedir : 

 

1.TEKLİF AŞAMASI : Sistemini kurmuş olarak belgelendirilmek isteyen firmalar öncelikle fiyat teklifi alır. Fiyatlar belirlerken Belgelendirilecek firmada çalışan personel sayısına ve firmanın kapsamındaki tasarım durumlarına göre belirlemektedirler. Firmanın büyük olması denetim için daha fazla gün ayrılmasını v.b. durumları gerektirdiği için tetkikin bütün proseslerinin gerçekleştirilmesinde öncelikli olarak çalışan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Fiyat teklifinin kabulü halinde belgelendirilecek olan firma KALİTÜRK®’ e müracaat eder.

2.MÜRACAAT AŞAMASI : Belgelendirilmek isteyen işletme, KALİTÜRK®' e ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak müracaat sırasında SROM 8008 Medya  Yönetim Sistemi dokümanlarını ve istenen diğer ek evrakları hazırlar. Başvuru yapılmış olur. 

3.DOKÜMAN TETKİKİ AŞAMASI(1.AŞAMA DENETİM): KALİTÜRK®' e müracaat eden firma müracaat sırasında ilgili sistem / sistemlere ait Dokümanlarının bir örneğini de sunar. KALİTÜRK® tarafından görevlendirilen Baş Denetçi tarafından Sistem dokümanları incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise firma denetim planına alınır. Karşılamaması durumunda ise müracaat eden firmaya durum yazılı olarak raporlanarak eksikliklerinin gidermesi istenir. Firmanın eksikliklerini gidermesinden sonra denetim planına alınır. Doküman tetkiki ile birlikte baş denetçi tarafından gerekli görülmesi halinde bir ön ziyaret de planlanabilmektedir. 

4.DENETİM PLANLAMA AŞAMASI: KALİTÜRK® ISO 17021 şartlarına bağlı kalarak kuruluşun büyüklüğüne göre firmada uygulamaların yerinde görülmesi için gerekli olacak denetim süresini ve uygun denetçileri , tarihi belirler. Bu bilgiler firmaya ulaştırılarak teyidi istenir. Denetim Plan Teyidinin ardından ilgili tarihte denetim yapılır. 

5.DENETİM AŞAMASI (2.AŞAMA DENETİM): Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir. Denetim açılış toplantısı ile başlar. Daha sonra denetim programına uygun olarak ilgili departmanlar yerlerinde ziyaret edilerek sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından incelenir. Bütün standart maddeleri ve departmanların tetkikinin ardından denetçiler var ise bulgularını değerlendirerek Belgelendirme için olumlu veya olumsuz olarak tavsiye kararını verir. Bu karar kapanış toplantısı vasıtası ile firmaya da aktarılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise veya uygunsuzlukların giderilmesi, bunun KALİTÜRK® tarafından teyit edilmesinin ardından ( takip tetkiki veya tetkik sırasında yapılan düzeltmeler , düzeltmelerin KALİTÜRK®’ e ulaştırılması ve bunun doğruluğunun onaylanması ) belgelendirme kuruluşunun iç prosedürü işlemeye başlar. 

6.SÖZLEŞME AŞAMASI: Raporların ilgili komite tarafından incelenerek onaylanması durumunda sertifikalar hazırlanarak firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve ilgili sistem belgesi firmaya sunulur.Belgeler ve sözleşme üç yıl geçerli olup bu süre içerisinde KALİTÜRK® tarafından yılda en az 1 defa Gözetim Tetkiki yapılarak sistem şartlarının devamlılığının takibi yapılır. Bu tetkikin sonuçları ve sözleşme şartları baz alınarak bu çalışmalar devam ettirilir.  

7.BELGE YENİLEME AŞAMASI:  Belge geçerlilik süresi dolmadan bir iki ay önce, belge sahibi firma başvuruda bulunarak, belge süresinin uzatılmasını talep eder. Bu durumda belgenin denetimi yapılır ve belge geçerlilik süresi ilk ara denetim yapılarak devam eder, 2. Aradenetim bitmiş ise üç(3) yıl daha devam eder(yeniden belgelendirme sürecine döner).

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık