Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Ülkemizde Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik 27009 sayı ile 26.09.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda konusunda Ulusal standart teşkilatımızın uyumlaştırdığı ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına göre muayene hizmetlerini Kalitürk vermektedir. 

Gıda Muayenesinin yapılması gereken Gıda unsurlarını belirtirsek: Gıda ürünleri üreticileri, okul kantinleri, gıda satış yerleri, gıda depoları, gıda ile temas eden malzeme üreticileri, marketler, oteller, cafeler, restoranlar, lokantalar, kebap salonları, toplu yemek üreticileri, büfeler v.b. gıda halkaları.

Kalitürk Müşteri kuruluşların alt yapısını, çalışma ortamlarını, teknik donanımlarını, makine, alet ve ekipmanlarını, çevresel faktörleri, personel şartlarını Gıda Mevzuatlarına uygun olarak muayene etmektedir. Kalitürk Muayene faaliyetlerini, sektörel riskler ve mevzuatlar doğrultusunda alanında Uzman Dr. Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Dr. Veteriner Hekimler ve Biyologlar/Mikrobiyologlar tarafından sağlamaktadır. İnsanlık tarihinin ilk günlerinden başlayarak hekimlerimiz, kendisine baş vuran hastaları iyi etmek veya hiç olmazsa acılarını hafifletmek için uğraşan bir meslek adamı olarak çalışmıştır. Hekim ile hastanın ilgisi yakın zamana kadar, hastalık zamanına ve hastalık süresi çerçevesinde kalmıştır. Bu ilginin dar kapsamda kalması yanlış bir eylem olmuş ve hekimin yalnız hastanın değil bütün bir toplum sağlığını ilgilendiren halk sağlığı ile ilgilenmesini, özellikle halkın hastalıklardan korunması ile ilgili görev almasını engellemiştir. Bugün hastalıkları tedavi etmenin çok defa yeterli olmadığı bilinmektedir. Hastalıkların büyük bir çoğunluğunda mutlak ve tam bir iyileşme olası değildir. Önce hastalığın oluşmasında rolleri olan aile, toplum, iş ve çevre koşulları iyice araştırılarak bunları düzenlemek ve eğer başarılı olunamıyorsa tedavi yoluna gitmek gerekir. İşte bütün bu cümlelerle ifadesini bulan eylemlerin toplamına sağlık koruma hijyen denir. Fert ve toplum olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yüksek seviyede uzun süre devam etmesi için, sağlıkla ilgili bütün bilgilerin bir sentezi olan hijyen çok geniş bir kapsama sahiptir.

Müşteri Kuruluşlarında yapılan Gıda Muayenelerinde:

Gıda Hijyen ve Sanitasyon Kontolleri v.b. kontroller, ölçümler, testler yapılmaktadır.

Gıda Hijyeni:

Gıda üretimi, depolanması ve tüketiminin sağlığa uygun koşullarda yapılması olarak tanımlanmaktadır.

Sanitasyon:

Sanitasyon terimi latince' de sağlık anlamına gelen sanitas kelimesinden köken almıştır. Sanitasyon geniş anlamda insan sağlığının iyileştirilmesi, korunması ve sağlığın tekrar kazanılmasında uygulanacak prensipleri içermektedir. Gıda sanayinde sanitasyon denilince"üretimde hijyenik ve sağlıklı durumların yaratılması ve devam ettirilmesi " anlaşılmaktadır. Sanitasyon doğada biyolojik dengenin korunması konusu içinde yer alan ve insan sağlığı ve rahat bir yaşam sürmeleri amacıyla yapılan çalışmaların tümünü kapsamaktadır. Bu kapsam içinde gıda sanitasyonu insan yaşamının temelini oluşturan beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönden güvenilir nitelikte gıda maddeleri üretimini ifade etmektedir. Gıda işletmelerinde sanitasyon, sağlıklı ve güvenilir ürün eldesi için hijyenik koşulların sağlanmasına yönelik bir bilimsel uygulama olarak tanımlanmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların bulundukları ortamdan olabildiğince uzaklaştırılmasıdır. Sanitasyon sağlanmasında personel açısından karşılaşılan sorunda taşıyıcılık sorunudur. Taşıyıcı insanlar, patojen ( hastalık yapıcı) mikroorganizmayı vücutlarında kendileri etkilenmeden taşırlar ve bunları temas ettikleri her yere yayarlar. Bu durum taşıyıcı tarafından bilemeyeceği için tehlike daha da büyümektedir.

 

Hijyen:

Antik Yunan mitolojisine göre “Hygienia” sağlık tanrıçasıdır ve aynı zamanda hekimliğin babası olan “Asklepios”un kızıdır. Hijyen daha çok hastalıkların sebepleri ve bunların ortadan kaldırılması yani koruyucu hekimlik denilen bir alanı kapsamaktadır. Gıda hijyeni ise sağlıklı gıda üretimi amacıyla tarladan veya çiftlikten sofraya kadar her aşamada uygun koşulların sağlanması için yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır. Başka bir tanımlamada, hijyen; Tüm aşamalarda sağlık güvenilirliğini ve kalite korunması fonksiyonlarını sağlamak için gerekli önlemler olarak tanımlanmaktadır.

Gıda Zincirinde uygulanan sanitasyon, hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması çerçevesinde alınan tüm önlemler olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle de gıda ve çevre sanitasyonunun bir bütün olarak ele alınması, işletme-üretim-depolama-dağıtım evrelerinde özellikle personel, ekipman, alt yapı açısından ihmal edilmeden uygulanması gerekmektedir. İşletme sanitasyonu, ürün güvenliği ve tüketici sağlığı açısından son derece önemlidir. Endüstriyel hijyen uygulamalarında işletmedeki olası tehlike faktörlerini tanımlama, bunlara gerekli önemi verme, kontrolü ve giderilmesi yönünde çaba gösterme, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının ihmal edilmemesi esastır. Bu çerçevede çalışan personelin sağlıklı olması ve hijyen eğitimi de zorunludur. Tüketici, üretici ve dağıtımcı zincirinde tümüyle her kesimi etkileyen gıda kökenli salgın, zehirleme, bozulma v.b. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır.

 

GIDA MUAYENESİ NASIL YAPILIR

İşletme Şartlarının Denetlenmesi: 

Türkiye Cumhuriyetinin 27009 sayı ile 26.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliği ve ISO 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar Standardına uygun olarak hazırlanmış Soru Listeleri üzerinden yeterli tecrübeye sahip, Kalitürk muayene uzmanları tarafından yapılır.

Laboratuvar Analizleri:

Ortam Havasının Mikrobiyal Yükünün Ölçümü: 

Ölçüm yapılacak işletmeden, Air Sampler (Hava Örnekleyici) Cihazı ile alınan örnekler laboratuvarlarda analiz edilir ve Ortam Havasının Mikrobiyal yükü belirlenir.

Personel Hijyeni: 

İşletme personellerinin elinden Swap ile alınan örnekler akredite laboratuvarda analiz edilir.

Yüzey Hijyen Kontrolleri: 

İşletme içerisindeki yüzeylerden ( tezgahlar, duvarlar, alet-ekipmanlar v.b.) swap ile alınan örnekler laboratuvarda analiz edilir.

İçme-Kullanma Sularının Kontrolü: 

İşletmede kullanılan sulardan alınan örnekler laboratuvarlarda analiz edilir.Değerlendirme ve Raporlama:Yapılan işletme denetim sonuçları ve laboratuvar analiz sonuçları değerlendirilir, değerlendirme sonuçları rapor halinde tarafınıza sunulur.

Muayene Raporunun Düzenlenmesi: Kalitürk Tarafından Hazırlanan Muayene Sonuç Raporu Müşteri Kuruluşa ulaştırılır.

 

GIDA MUAYENESİNİN FAYDALARI:

 • Gıda Güvenlik Durumunuzu tespit etmenizi sağlar,
 • Yasal Mevzuatlara uyum sağlanır,
 • Bilinçli müşteri kazanımı sağlar,
 • Mevcut veya ihtimal dahilindeki tehlikelerin belirlenmesi sağlanır,
 • Güvenilir Gıda Kuruluşu prestiji kazandırır,
 • Müşteri şikayetlerinde azalma sağlanır,
 • Periyodik denetimler sayesinde personellerin kontrollü çalışması sağlanır,
 • Mesleki yeterliliğe sahip personeller tarafından işletmenizin durumu raporlanır,
 • Tarafsız bir gözlem ile gözden geçirme olanağı elde edilir,
 • Periyodik denetimler ile işletmenizin hijyen gelişimini izleyebilirsiniz.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık