Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Kişisel Gelişim Eğitimleri her insanın içinde keşfedilmemiş bir yetenekler hazinesi vardır. Kişisel gelişim olarak tanımladıklarımız kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece bir kaçıdır. Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, nede düşünceleri, inançları, yargıları değiştirmek tek başına kişisel gelişim demek değildir. Bunlar kişilikte ve yaşamda gelişimlerdir. KALİTÜRK® şirketlerin kişisel gelişim eğitim taleplerini Yönetim, Liderlik ve Müşteri İlişkileri eğitim alanlarında uzman kadrosuyla işbirliği içerisinde sizlere kaliteli eğitimler sunmaktadır.
Toplumların gelişimi, kişlerin ve yaşadıkları çevrenin gelişimi ile ayrılmaz bir bütündür. Gelişmiş toplumlar bu başarılarını alt yapılarında bulunan bireylerinin beyin güçlerini etkin ve verimli kullanarak elde etmişlerdir. Burada söz konusu unsur kişilerin geliştirilmesi ile bilinçlendirilmesi ile başarı çıtasının yukarılara taşınması imkanlarıdır.

Kişisel gelişim, insanların yaşam kalitesini yaşamın getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda artıran bir sistem ve teknikler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Ayrıca, başkalarıyla iyi ilişkiler ve olumlu iletişim kurmak için atılması gereken adımlar bütünüdür.

Diğer bir tanımlama ile:

Kişisel Gelişim, insanın mevcut hal ve durumundan, kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır.

İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada; iyiler ve daha iyiler vardır. Yani kişi fiziksel olduğu kadar nitelik olarakta gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu tespit etmesi ve eksik olduğunu saptadığı alanlarda kendini geliştirmeye çalışması, kişisel gelişim sürecinin başladığının göstergesidir.

Kişisel gelişimin amacı, yaşamın ana unsurları olan; mutluluk, sağlık, yeterli maddi refah, güvenlik, ilişkiler, iç huzuru, umut, aile ilişkilerinde iyi seviyelerde bulunmak ve bu konularda devamlı gelişme gösterebilmektir.

Kişisel gelişim, daha iyisini yapabilecekken daha kötüsünü yapmamak; daha çoğuna sahip olabilecekken daha azına razı olmamak; daha iyilerle birlikte olma seçeneği varken vasatlarla ilişkide olmamak demektir. Kısaca kendinden daha çoğunu ve daha iyisini istemek ve kendini tüm bunları elde etmeye hazır hale getirmektir.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm şartlar kişinin kendini geliştirmesi, özgüven sağlaması ve çevresine daha etkin, faydalı ve üretken bireylerin oluşturması adına yapılması zorunlu etkenlerdir. 

 

KALİTÜRK®, bu hedefler ışığında aşağıda belirtilen eğitimlerle toplumlara ve sektöre destek sağlamaktadır;

 

Liderlik Eğitimi

 

Kişinin kendisini tanımasını sağlamak, liderlik için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmak için liderlik eğitimi verilmektedir.

 

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Eğitimi

 

Stratejik yönetime ve stratejik planlamaya ilişkin temel bilgi ve becerileri kazandırmak temel amaçtır. Stratejik planlamayı tanımlamak, hedefi, politikayı ve stratejiyi öğrenmek eğitime giren her öğrencinin esas hakkıdır.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

 

İnsan kaynakları yönetimi konusunda yaşanan son gelişmeleri tanıtmak, bir bütünlük içerisinde insan kaynaklarının yönetimi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak hedeflenmiştir. Eğitim sonunda katılımcıların, insan kaynakları yönetiminin; kapsamı, ilkeleri, özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili bilgi sahibi olması beklenmektedir. Aynı şekilde katılımcılar; ücret yönetimi, iş analizi, iş planları, kariyer geliştirme, işgören sağlığı ve güvenliği konularında bilgi birikimi beklenmektedir.

 

Performans Değerlendirme Eğitimi

 

Performans değerlendirmenin amacı, işleyişi ve performans ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kullanılan yöntemler hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmış olunup eğitim sonunda katılımcının; kişilik değerlendirmesi, yeterlik değerlendirmesi, performans değerlendirmesi yapabiliyor olması beklenmektedir. Ayrıca öğrenmesi gereken performansa etki eden tüm faktörler de eğitim sonunda yapılan sınavda test edilecektir.

 

Stres Yönetimi Eğitimi

 

Eğitimin sonunda katılımcılara kazandırılmış olunan özellikleri şöyle sıralayabiliriz; stres kavramı, genel uyum sendromu, stres kaynakları ve strese neden olan olaylar, stres yönetimi kavramı, psikomatik stres modeli, stresin bireye ve kuruma olan etkileri, stres ve kişilik, karma tipler, stres belirtileri ve etkileri, fiziksel stres belirtileri, davranışsal stres belirtileri, psikolojik stres belirtileri, örgütsel stres kaynakları, kurumun politikaları, kurumun yapısı, kişiler arası ilişkiler, iş gerekleri, rol özellikleri, stresle başa çıkmada bireysel ve kurumsal stratejiler, öğretmenlik mesleği için stres kaynakları (eğitim kurumları için)

 

Beden Dili Eğitimi

 

Sözsüz iletişime ilişkin temel bilgileri kazandırmak amaçlanılan eğitimde katılımcılara iletişimde beden dilinin yeri ve önemi, yüz ifadeleri ve baş hareketleri, eller, kollar ve parmaklar, bacakların kullanılışı ve oturma, mesafe ve bedensel temas, yalan samimiyetsizlik, şüphe ve tereddüt, statü sembolleri, daha iyi insan ilişkileri için yapılabilecekler verilmiş olacaktır.

 

Motivasyon Eğitimi

 

Bu eğitimin sonucunda katılımcılara kazandırılmış olunacak içeriği şöyle tanımlayabiliriz ; motivasyon kavramı, yönetimde motivasyon, insan doğası hakkında görüşler, X kuramı, Y kuramı, Z kuramı, güdüleme kuramları, bireysel motivasyon, ruhsal motivasyon vb. motivasyon çeşitleri. 

 

EFQM mükemmellik modeli toplamı 100 puan eden 9 ana kriter üzerine kurulmuştur. Bu kriterlerden beşi Girdi kriterlerini (1,2,3,4 ve 5. Kriterler), dördü ise sonuç kriterlerini (6,7,8 ve 9. Kriterler) oluşturur.EFQM modelin dokuz kriterin dayandığı kavramlar ise şunlardır...

 • EFQM Temel Kavramlar
 • İşbirliklerinin Geliştirilmesi
 • Sürekli Öğrenme, Yenilikçilik ve İyileştirme
 • Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılımı
 • Süreçler ve Verilerle Yönetim
 • Liderlik ve Amacın Tutarlılığı
 • Müşteri Odaklılık
 • Sonuçlara Yönlendirme
 • Krumsal Sosyal Sorumluluk

 

Liderlik ve amacın tutarlılığı: Bir kuruluşun liderlerinin davranışları kuruluş içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem de çalışanlarının mükemmelliğe erişebilecekleri bir ortam yaratır.

 

Kurum Kültürü ve Mesleki Etik Eğitimi

 

Kişisel Takdim ve İletişim Temel Eğitimi

 

İnsan ilişkileri, toplumda önemli bir yer tutar. Sağlıklı ilişkiler kurabilen, dikkat edilmesi gereken kuralları bilen ve uygulayan insan, toplum tarafından sevilen, saygı duyulan birisidir.

 

Elinizdeki bu modül aile ve iş yaşamında, toplum içinde saygın bir yer edinmeniz için rehber olacaktır. Bu bilgiler sayesinde, insanlarla ilişkilerinize dikkat edecek ve daha çok özen göstereceksiniz. Toplum içinde, iş hayatında ve özel yaşantınızda haklarınızı bilecek, istek ve ihtiyaçlarınızı ona göre belirleyeceksiniz.

 

İlişki Yönetim ve Bakımı Temel Eğitimi

 


İletişimin temel kuralları Dinlemek Anlamak Anlatmak Talepte bulunmak, istemek Soru sormak Geri besleme yapmak İlişki kurmak neden önemlidir? Kullanılan dilin önemi Bir iş görüşmesi, konuşması nasıl olmalıdır. 


Eğitimcinin Eğitimi:

 

Eğitimcinin eğitimi günümüzde yönetim kademelerinde görev yapan ve bir üst düzeye yükselmek isteyen tüm çalışanların katılması gereken bir seminerdir.

Eğiticilik yetkinliğinin geliştirilmesi yönetici ve yönetici adayları için ilk sefrede doğru ve kalıcı bilgi aktarımını kolaylaştırır.

Eğitimcinin eğitimi programına katılan yönetici ve yönetici adayları kurum içerisinde yaşanan problemlerin çözümünde eğitim ile etkin sonuçların nasıl yaratılacağını öğrenmektedirler.

Organizasyonlarda çalışanların eğitimi, özenle ele alınması gereken çok boyutlu bir süreçtir. İyi planlanmayan, uygun nitelikli eğitimcinin eğitimi deneyimine sahip olmayan kişiler tarafından verilen eğitimler genelde etkisiz olmaktadır. Öğrenilenlerin iş yaşamına aktarılamadığı bu çalışmalar, zaman ve para kaybından öte bir anlam taşımazlar.

Eğitim süreçlerinin doğru yöntemlerle hazırlanıp yönetilmediği durumlarda, şirket içi öğrenme ve gelişme heyecanı kolayca düşer. Bu nedenle yöneticilerin yaptıkları işi ve personel eğitimini çok iyi bilmesi gerekir. Yöneticiler ekip ruhunu hissettirebilmek için personel profiline hakim olmalı doğru zamanlarda doğru adımları hem kendi adına hem de ekibi adına atabilecek eğiticinin eğitimi donanımına sahip olmalıdır.

Her eğitimin sonunda sınav yapılmaktadır.

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık