Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Stratejik planlama kurum/kuruluşların gelişimi planlamak ve yönetebilmek için her insanın olduğu gibi, her işletmenin de; bir mevcut olduğu durum, bir de olmak istediği durum vardır. Stratejik planlama Stratejik Planlama konusunda hazırlanmış bir beceri ve bilgi programı, doğru bir uygulama yapısı, kültür ve felsefe ile eşleştirildiğinde çok daha anlamlı bir stratejik planlama sürecini tetiklemekte ve bir şirketin geleceği için önemli boyutta sonuçlar üretebilmektedir. Bu eğitim, katılımcıların stratejik planlama sürecinde gerek duydukları becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. KALİTÜRK® olarak verdiğimiz stratejik planlama eğitimlerimizle kendinizi bir adım daha ileriye taşıyabilirsiniz. Günümüz dünyasında toplumsal ve ekonomik hayattaki hızlı değişimlere paralel olarak kamu yönetim anlayışı değişmekte ve katılımcılığa, paydaşlarının mutluluğuna ve hedeflere odaklanan bir yönetim anlayışı yerleşmektedir. Bu anlayışa bağlı olarak çıkarılan 5018 sayılı kanun tüm kamu kurumlarının Stratejik Plan yapmalarını zorunlu kılmıştır. Kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörde sistemlerini idare etmek için bu planlamalara ihtiyaç duymaktadır. İşletmeler sistemlerini artık stratejik planlar çerçevesinde yürütme çalışmaları yapmaktadır.

 

Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.

 

Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.

 

Arzu edildiği taktirde devamında şirkete özel vizyon, misyon tespiti, ulaşılması düşünülen gelecekle ilgili arama çalışması ve bu noktaya ulaşma için gereken stratejik planlamanın yayılması çalışması da yapılabilecektir.

 

Stratejik plan kısa vadeli planlardan ziyade uzun vadeli hedeflere odaklanan bir plandır.

 

Stratejik Plan: 

Orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren planımızdır.

 

Stratejik Planlamanın Önemi:

 • Çevre şartları takip edilerek fırsat ve tehditler tespit edilir.
 • Kurumun kendini tanımasını, güçlü ve zayıf yönlerini görmesini,
 • Kurumun bir bütün olarak aynı vizyona yönlenmesini,
 • Hedef birliğini ve birbiriyle tutarlı faaliyetler ve  yapılmasını sağlar.
 • Pişman olunacak kararların alınma riskini en aza indirir.

 

Stratejik planlamada Yaklaşımları:

 

Ekonomik Yaklaşım: 

Bu yaklaşıma sahip uluslararası firmalar dünya üzerinde fiyat özelliğine dayanarak liderlik kurmayı amaçlamaktadır. Genellikle satılan ürünler, katma değeri yüksek sektörlere ait ürünlerdir. Ürünün Ar-Ge çalışmaları yüksek maliyetli olmaktadır. Örnek olarak otomobil endüstrisi ve kimya endüstrisi verilebilir. Ürün genellikle homojen özelliklere sahip olduğu için işletme dünya genelinde bir üretim ve pazarlama stratejisi uygulayabilir.

Bu tip strateji, dünya üzerinde değişiklik yapılmadan kullanılabilecek ürünler üreten firmalar tarafından da kullanılabilir. Bilgisayar sektörü buna iyi bir örnek oluşturabilir. Bu tip ürünlerde standartlar gelişmiştir ve alıcılar için fiyat ön plandadır.

 

Politik Yaklaşım:

Bu yaklaşıma sahip firmalar her ülkeye ayrı bir strateji geliştirerek pazara giriş yaparlar. Genellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için kullanılır. Ürünün başarılı olması pazarlama, satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin başarısına bağlıdır. İşletmeler lokal pazarlara göre strateji belirler ve uygular.

 

Kalite Yaklaşımı:

Müşterinin beklentilerine kalite ile cevap verebileceğini düşünen firmalar tarafından kullanılır. Firmalar Toplam Kalite Yönetimi prensiplerini kullanarak üretim hatalarını en aza indiriyor ve müşterilerine kalite seviyesi yüksek ürünler pazarlamak için çalışırlar. Japon firmalar tarafından başlatılan bu uygulama, Japonların piyasadaki başarılarını gören diğer firmalar tarafından da uygulanmıştır.

 

Yönetsel Yardımcılık Yaklaşımı: 

Bu yaklaşımda kesin bir strateji yoktur. İçinde bulunulan duruma uygun bir strateji anında geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Büyük uluslararası firmalar bu yaklaşımların hepsinin karışımını kullanmaktadırlar. Örneğin IBM gelişmekte olan ülkeler pazarında ekonomik yaklaşımı, Avrupa ülkelerinde politik ve kalite yaklaşımını ve değişimin çok hızlı yaşandığı ortamlarda yönetsel yardımcılık yaklaşımını uygulamaktadır.

İşletmelerin stratejileri aynı zamanda seçtikleri uluslar asılaşma ve işgücü kullanım yaklaşımları tarafından da etkilenmektedir. Etnosentrik yapıda olan işletmelerde stratejiler ana ülke tarafından belirlenir. Polisentrik işletmelerde ise stratejiler her ülke için ayrı şekilde belirlenir. Geosentrik yapıda stratejiler ilk olarak bölgesel ayrımda belirlenirken geosentrik yapıya sahip işletmeler global düşüncede stratejiler belirlemektedir.

Bu içerik ışığında bu planlamaların yapılması için KALİTÜRK®, kamu yada özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm kuruluşlara Stratejik Planlama Eğitim Hizmetleri vermektedir.

Bu eğitimlerin temel amacı yeni yönetim yaklaşımlarından olan Stratejik yönetim ve stratejik planlamanın düşünce alt yapısı felsefesini ve stratejik planlama süreci adımlarının uygulamaya yönelik olarak açıklanmasıdır. Stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci, örgütün değişen şartlar altında ne yapması ve nereye gitmesine gerektiğine yönelik kararlarla ilgilidir. Uzun vadede kurumun bir bütün olarak İzlediği yel ve ulaşılabilir nitelikte varabileceği nokta üzerinde stratejik nitelikteki değişimleri gerçek eştirmek amacıyla temelde planlama üzerinde vücut bulan bir yönetim yaklaşımıdır. "Stratejik Planlama" kavramı kamu yönetiminde uygulanması düşünülen yeni bir yönetim yaklaşımı olmasının yanında reformların temelini oluşturacak bir araç olarak değerlendirilmektedir. Hızla değişen dünyada, çevresel ve içsel değişimlere karşı kamu kurumlarının ayak uydurabilmesi uzun dönemli vizyona sahip olmalar ve bu vizyona dönük stratejilerin belirlenerek uygula maya konmasıyla mümkün olacaktır.

 

Stratejik Planlama Eğitimlerimiz

Stratejik yönetim ve planlama eğitimi : Eğitimin Amacı: Bu eğitimin temel amacı yeni yönetim yaklaşımlardan olan Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlamanın düşünce alt yapısını, felsefesini ve Stratejik Planlama süreci adımlarının uygulamaya yönelik olarak açıklanmasıdır.Stratejik yönetim ve stratejik yönetim süreci, örgütün değişen şartlar altında ne yapması ve nereye gitmesine gerektiğine yönelik kararlarla ilgilidir. Uzun vadede kurumun bir bütün olarak izlediği yol ve ulaşılabilir nitelikte varabileceği nokta üzerinde stratejik nitelikteki değişimleri gerçekleştirmek amacıyla temelde planlama üzerinde vücut bulan bir yönetim yaklaşımıdır. “Stratejik Planlama” kavramı kamu yönetiminde uygulanması düşünülen yeni bir yönetim yaklaşımı olmasının yanında reformların temelini oluşturacak bir araç olarak değerlendirilmektedir. Hızla değişen dünyada, çevresel ve içsel değişimlere karşı kamu kurumlarının ayak uydurabilmesi uzun dönemli vizyona sahip olmaları ve bu vizyona dönük stratejilerin belirlenerek uygulamaya konmasıyla mümkün olacaktır.

 

Eğitim İçeriği:

Yönetim, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama

 • Stratejik Yönetim Yaklaşımları
 • Stratejik Yönetim Süreci
 • Stratejik Yönetim Araçları
 • Stratejik Planlama Modelleri Hazırlık Çalışmaları
 • Planlanma
 • Çalışma ve Koordinasyon EkibiAraştırma ve Analiz Çalışmaları
 • Dış Çevre Analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi)
 • İç Çevre Analizi (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)
 • Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş Analizi Eğitimi(kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)Stratejik Plan Unsurlarının Tespitimisyon

 

Vizyon

 • İlkeler ve değerler
 • Amaçlar ve Hedefler
 • Eylem Planları
 • Faaliyet ve Projeler
 • İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü
 • Performans Hedefleri
 • Performans Göstergeleri
 • Performans Yönetimi

 

Mevcut Durum Analizi Eğitimi

Stratejik planlama sürecinin temel adımlarından birisi mevcut durumun analiz edilmesidir. Geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirilebilmesi için öncelikle, kurum/kuruluş ile çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilerek kurumun/ kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna cevap verilmesi gereklidir. Mevcut durumda geçmiş performansın değerlendirilmesinin yanı sıra hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesini içermektedir.. 

Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun gelecekte yöneleceği hedeflere ışık tutacak, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere baz teşkil edecektir. Bu kapsamda verilen bu eğitim ile kurumun/kuruluşun mevcut durum analizini gerçekleştirebilmesi ve mevcut performansı ile sorunlarını da dikkate alarak potansiyellerini belirlemek için gerekli teknik ve uygulamaların anlatılması amaçlanmaktadır.

 

Eğitim İçeriği:

 • Dış Çevre Analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi)
 • İç Çevre Analizi (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)
 • Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi
 • Paydaş Analizi Eğitimi(kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi) 

 

Gelecek Senaryoları ve Trend Analizi Eğitimi (Çalıştayı)

 

Eğitimin Amacı:

Gelecek Senaryoları ve Trend Analizi Eğitiminin/Çalıştayının amacı kurumun stratejik planlama döneminde karşı karşıya kalacağı çevresel gelişim ve değişimleri anlamasına yardımcı olacak ve bunların kuruma ve kurum faaliyetlerine muhtemel etkilerini ortaya koyacak teknikleri örnek olaylar çalışması üzerinden açıklamaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

Kurumun gelecekte karşılaşabileceği fırsat ve tehditler belirlenmesi ve kurumsal stratejilerin oluşturulması sürecini etkinleştirecektir.

 

GZFT (SWOT) Analizi Eğitimi (Çalıştayı)

 

Eğitimin Amacı:

GZFT Çalıştayının amacı kurumu ve onun çevresini denetlemede kullanılan temel araçlardan birisini örnek vaka çalışmaları kullanılarak açıklamaktır.

 

Swot Gzft Ne Analama Gekmektedir

 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT

(GZFT) analizinden amaçlanan; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza

indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir (Şekil 4.1). Planlama alanında kontrol edilebilen etkenler ile kontrol dışında olan ve belirsizlik oluşturan etkenlerin analizi, planlama sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • GZFT Analizi ile Stratejik planlamada anahtar noktalar. 
 • Anahtar noktaların tanımlanması ile birimlerin amaçları, hedefleri ve stratejik doğrultularının oluşturulması. 
 • Fırsatlara (kurum için potansiyel olumlu sonuç doğurabilecek durumlar) ve tehditlere (kurum için potansiyel olumsuz sonuç doğurabilecek durumlar) ek olarak; güçlü yönlerin (kurumun ne yapabileceği) ve zayıf yönlerin (kurumun ne yapamayacağı) değerlendirilmesi. 
 • GZFT analizi.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık