Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Dürüstlük

Kalitürk® faaliyetlerini yerine getirirken müşterilerini, çalışanlarını, hissedarlarını ve diğer belgelendirme kuruluşlarını, kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalır.

 

Tarafsızlık

"İnsana saygının başarının temeli olması" ilkesinden hareketle, gerek çalışanları gerekse müşterileri arasında ayırım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. Bu ilke belgelendirme kuruluşunun tüzel kişiliği açısından geçerli olduğu gibi, mevcut ve eski çalışanlarının gerek yazılı gerek sözlü kişisel beyan ve taahhütlerini de içerir.

 

Güvenilirlik

Tüm hizmet ve işlemlerinde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verilir, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

 

Saydamlık

Müşterilerini, kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net biçimde bilgilendirir.

 

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı

Tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterir.

 

Hizmet Kalitesi

Kalitürk® uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, uygunluk değerlendirme hizmetlerini, gereklilikleri sağlamadan hizmet sunmaz. Gerek kendi sunduğu hizmetlerde gerekse sektöründeki diğer kuruluşların sunduğu hizmetlerde standardizasyonun yükselmesine çaba gösterir, konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir. Kendi iç bünyelerinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır ve personeli için eğitim programları düzenler.

 

Personel Hareketleri

Personel istihdamı konusunda haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınırlar. İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca personel istihdamında sözleşme ve hareket serbestîsi bulunmakla birlikte, eleman alımlarının diğer kuruluşların hizmetlerini kesintiye uğratmayacak ölçüde olmasına özen gösterir. Eski çalışanları hakkında diğer kuruluşlar tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken samimi ve dürüst davranır.

 

Rekabet

Rekabeti, Uygunluk Değerlendirme sektöründeki tüm kuruluşlar arasında özgürce kararlar verilebilmesini sağlayan, standartlara uygun bir yarış olarak kabul ederler. Bu nedenle, serbest piyasa ekonomisi içerisinde ve standartlara uygun  sürdürdükleri faaliyetlerinde kendi menfaatlerinin yanı sıra,

 • Genel olarak Uygunluk Değerlendirme sektörüne olan güvenin sürekli olması,
 • Sektörün gelişimi için çaba sarf edilmesi,
 • Ortak menfaatlerin gözetilmesi ilkeleri çerçevesinde haksız rekabet oluşturan davranışlardan kaçınır.

 

İlan ve Reklamlar

 1. Gerek kendi mali yapısının, gerekse sunduğu hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasına ilişkin duyuru, ilan ve reklamlarında, yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranır, Uygunluk Değerlendirme mesleğinin saygınlığına zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınır.
 2. Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer kuruluşları ya da diğer diğer kuruluşların ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikteki ifade ya da ibarelere yer vermez.

 

 

Müşterileri İle İlişkiler

 

Müşterilerin Bilgilendirilmesi

Müşterilerine sundukları her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yaparlar. Müşterilere yanlış ya da eksik bilgi vermekten kaçınırlar.

 

Müşteri Sırrı

Mevzuat gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve özenle saklanması amacıyla yönetim sistemini yapılandırmıştır.

 

Hizmet Kalitesi

Hizmet kalitesini; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin verilecek nitelikli hizmetle karşılanabilmesinin ön koşulu sayar. Bu kavramın iki temel öğesi olan teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağının, hizmet kalitesinde sürekli gelişime uygun kullanımı için özen gösterir.

Tüm müşterilerine aynı standartta ve aynı düzeyde hizmet sunar ve bu hizmetler sağlanırken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmez. Ancak sunulması hedeflenen hizmetlerle ilgili pazarın belirlenerek, organizasyonel yapının ve hizmet yelpazesinin hedef kitleye göre farklılaştırılması ya da riskli müşterilere standartlar gereği farklı yaklaşımlarda bulunulması, müşteriler arasında ayırım yapıldığı veya müşterilerin kategorize edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

 

Müşteri Şikayetleri

Müşterilerinin her konudaki şikayet ve önerilerini incelemek, değerlendirmek ve sonuca bağlamak suretiyle yanıtlamak yönetimden bağımsız bir mekanizma oluşturur.

Müşteri şikayetlerinin nedenlerini araştırarak, tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır. Şikayetlere neden olan hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve yinelenmesinin önlenmesi amacı ile çalışanlarını bilgilendirir.

 

Çalışanların Genel Nitelikleri

Çalışanlarının, Uygunluk Değerlendirme Sektörünün toplumdaki saygınlığını korumaya dikkat ederek çalışacak olanların, görevlerinin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşmasına özen gösterir çalışanlarının tamamına, ayırım gözetmeksizin, gerek işe alınmada, gerekse kariyer gelişiminde eşit olanaklar sağlamaya özen gösterir.

İnsan kaynaklarını en iyi biçimde yönlendirme ilkesinden hareketle, çalışanlarına çağın ve Uygunluk Değerlendirme mesleğinin gerektirdiği bilgi düzeyine ulaşmaları amacıyla eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanaklar sağlamak suretiyle destek verir.  Çalışanlarının mesleki yükselmelerinde bilgi, yetenek ve kişisel başarı kadar; Kalitürk® etik ilkelerine bağlılık ve anılan ilkelerin uygulanmasındaki özeni de, değerlendirmelerinde ölçüt olarak alır.

 

 

Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı

Tüm hizmet birimlerinde çalışanlarının motivasyonunun arttırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünde önlemler alır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını oluştururur. İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışan istihdamına özen gösterir, çalışanlarını mesai saatleri içerisinde maksimum verim alma yönünde organize eder, mesai saatleri dışına çıkılmaması ve çalışanlarının düzenli izin kullanmaları konularında azami çaba gösterir.

 

Çalışanlarının;

 • Müşterilerle borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmelerini,
 • Mevcut veya potansiyel müşterilerden hediyeler almalarını,
 • Konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamalarını engelleyici iç düzenlemelerini gerçekleştirir.
 • Çalışanlarının tabi olduğu mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak sağlanmasına özen gösterir.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerinde, dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösterir.
 2. Etik İlkelerin Geliştirilmesi
 3. Etik ilkelerin geliştirilmesi ve gerektiğinde değişiklikler yapılmasını sağlamak üzere bu ilkeler sürekli gözden geçirir.
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık