Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Belirlenen standartlara uygun belgenin hazırlana bilmesi için ürün, veya hizmet tevkifi şartdır. Gerek tevkifleri yapabilen iç tetkikciler Kuruluşumuz tarafından yetiştirilmektedir. Kısacası, işletmelerde kalite, çevre, gıda güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkiklerini yapacak iç tetkikçiler yetiştirilmektedir. Eğitim,“ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkiki Kılavuzu” standardı esas alınarak verilmektedir. Eğitim ağırlıklı olarak uygulamalardan oluşmaktadır. Eğitime katılacak kişilerin daha önce kalite, çevre, gıda güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinden (ISO 9001 veya ISO 14001 veya ISO 22000 veya OHSAS 18001) her hangi biri konusunda temel eğitim almış olması kuvvetle tavsiye edilir. KALİTÜRK®, İç denetim ve iç denetçi eğitimlerinin tamamını gerçekleştiren bir kuruluştur. İç Denetim bilgisi ve kapsamımızda bulunan tüm iç denetim eğitimlerini bilgilerin sonunda bulabilirsiniz.

Kalitürk® standartlar, yönetim sistemleri, iş geliştirme ve kişisel gelişim konularında hazırlamış olduğu teorik ve uygulamalı eğitim programlarını güncel örneklerle bütünleştirerek sizlere sunmaktadır. Doğru, güvenilir ve konuyla yakından ilgili bilgi ve eğitimi sağlamak için, kendi alanlarında deneyimli, derin bilgi birikimine sahip, sektörde profesyonel çalışma yaşamı olan uzmanlar ile çalışmaktayız.

İç Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.    

 

TETKİK KAVRAMLARI

Yönetim sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesidir. Kuruluşun bir proses veya bölümünün, sistem yönetiminin seçilmiş kısımlarının uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırmasıdır. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir proses şarttır. 

 

YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİKİ

Objektif delillerin incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, PLANLAMA, UYGULAMA, RAPORLAMA ve İZLEME aşamalarından oluşan yönetim sisteminin bir parçasıdır.

Basitçe söylemek gerekirse, kendi yönetim sisteminin bir parçası olarak tetkik yapmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme v.b. için gerekli prosedürleri tanımlar. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak gereklidir.

Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin SEÇİLEN yönlerinin AMAÇ, UYGULAMA ve ETKİNLİĞİNİN sistematik olarak incelenmesidir.

Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir.

Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.

Bir tetkik ihtiyaçlara uygunluğu doğrulamak için yapılan resmi bir faaliyettir. Tetkikle bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanabilir. Ancak tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olanların kendi faaliyetleri ile ilgili tetkik yapmaları uygun değildir.

Bir tetkik sırasında pek çok veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir (objektif delil). Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalar olabilir.

 

TETKİK UYGULAMA ESASLARI

 • Tetkik yazılı prosedürlere göre yapılır.
 • Yönetimin tüm seviyelerinde uygulanır.
 • Gözlemler ve dokümanlar esas alınarak yapılır.
 • Kayıtlar incelenir.
 • Bulgular objektif delillere dayandırılır.

 

TETKİK TİPLERİ

 Tetkik Tipleri 2 guruba ayrılır, Bunlar;

 • İç Tetkikler,
 • Dış Tetkiklerdir.

İç tetkikler, 1.Taraf tetkiklerdir ki işletmenin kendini tetkik etmesidir.

Dış Tetkikler, 2.Taraf tetkik ve 3.Taraf tetkiklerdir.

1.TARAF: Kuruluşun kendi sistemini tetkik etmesi.

2.TARAF: Kuruluşun tedarikçilerini tetkik etmesi.

3.TARAF: Kuruluşun tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi.

 

Tetkike İhtiyaç:

Kuruluşlar tarafından uygulanan sistem standardının öngördüğü planlı tetkikler haricinde, sistemi etkileyen organizasyon ve proses değişiklikleri sonucu, dokümantasyon yapısında kapsamlı bir değişiklik yapıldığında tetkike ihtiyaç duyulur.

 

İç Tetkik Faydaları:

 • Yönetime araç olması, tarafsız değerlendirme esası ile gerçek verilerin sağlanmasına yardımcı olur.
 • Kalite sisteminin gelişmesine yardımcı olur.
 • Kalite sisteminin uygun ve etkin unsurlarını tespit amacıyla yapılır.
 • Kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.
 • Uygunsuzlukların azaltılması, önlenmesi için objektif delil sağlar.
 • Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığı konusunda güvence sağlar.
 • Ürünlerin kullanıma uygun ve kullanıcı için güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.
 • Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.
 • Spesifikasyonlara uygunluğun varlığı konusunda güvence sağlar.
 • Dokümanların yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.
 • Gelişme için imkanların belirlenmesine yardımcı olur.
 • Yönetim sistemlerinin statüsü, prosedürleri, metotlar ve eğitim imkanları hakkında önyargılı düşünceleri düzeltir. (Üst ve orta yönetim çoğu kez kendi operasyonlarını pembe gözlükle görür).
 • Haberleşmeyi geliştirir, üst yönetime doğrudan rapor sağlar.
 • Sözleşme şartlarının yerine getirilebilirliğinin doğrulanmasını sağlar.
 • Kalite sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar.
 • Tetkike taraf personele faydalı bir eğitim olur.
 • Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını geliştirilmesi amacıyla yapılır.

 

Etkin Bir Tetkik İçin Temel Şartlar:

 • Üst yönetime destek
 • Eğitimli tetkikçiler
 • Tetkik edilen faaliyetten bağımsız tetkik ekibi
 • İmkanlara, dokümanlara ve personele zamanında ulaşabilme imkanı
 • Yönetimin bütün seviyelerine ulaşabilme.
 • Tanımlanmış tetkik prosesi

 

Tetkik Sıklığının Belirlenmesi:

 • Uygulamaların eski ya da yeni oluşu
 • Bir önceki tetkik sonuçları, bulgular
 • Faaliyetlerin sistemi etkileme derecesi
 • Yönetimin isteği
 • Organizasyon yapısı
 • Dokümantasyon Değişiklikleri

 

İÇ DENETİM EĞİTİMLERİ

 

ISO 19011 İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi (tüm yönetim sistemleri için)

 

Bir kuruluşta herhangi bir standarda göre kurulmuş olan bir yönetim sisteminin (ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO27000, ISO28000, ISO22000 vb.) iç denetimlerini etkin olarak gerçekleştirebilmek için, denetim konusu standart ile ilgili temel bilgi ve eğitim gereksiniminin yanı sıra, denetim standartları ve teknikleri konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır.

Uluslararası bir standart olan ISO19011 standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları tanımlamakta olup, bu kurallar diğer yönetim sistemleri ve denetim tipleri için de geçerlidir.

Bu eğitim, tüm yönetim sistemleri için, denetim kuralları ve uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi ve denetim deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Modüler eğitim yaklaşımı ile düzenlenen bu eğitim sayesinde, katılımcılar, her bir standart için ayrı ayrı iç denetçi eğitimi almak yerine, bu eğitim sonucu alınan bilgiler ile, ilgili diğer yönetim sistem standartlarına yönelik iç denetimleri de gerçekleştirebileceklerdir.

Tamamen inter aktif bir şekilde gerçekleştirilen, modern eğitim metodları ve hızlandırılmış öğrenim tekniklerinin uygulandığı bu eğitime katılan katılımcılar, kuruluşlarındaki tüm yönetim sistemlerinin iç denetimlerinde (1.taraf denetimler) görev alabilecekleri gibi, 2.taraf denetimleri (örneğin tedarikçi denetimleri) gerçekleştirebilecek temel yetkinlikleri de kazanmış olacaklardır.

 

Eğitim İçeriği:

 Yönetim Sistem Standartları şartları

 • İç Tetkik Kavramı ve ISO 19011
 • Terimler ve Tanımlar
 • Tetkik prensipleri
 • Tetkik programının yönetilmesi
 • Tetkik programı hedefleri ve genişliği
 • Tetkik programı sorumlulukları, kaynakları ve prosedürleri
 • Tetkik programı uygulaması
 • Tetkik programı kayıtları
 • Tetkik programının izlenmesi ve gözden geçirilmesi
 • Tetkik faaliyetleri
 • Tetkikin başlatılması
 • Dokümanların gözden geçirilmesi
 • Saha tetkik faaliyetleri için hazırlık yapılması
 • Saha tetkik faaliyetlerinin yapılması
 • Uygunsuzluk kavramı ve raporlaması
 • Denetimlerin psikolojik boyutları
 • Denetimde etkin iletişim
 • Tetkik raporunun hazırlanması, onaylanması ve dağıtılması
 • Tetkikin tamamlanması
 • Tetkik takibinin yapılması
 • Tetkikçilerin değerlendirilmesi ve yeterliliği
 • Kişisel özellikler
 • Bilgi ve beceriler
 • Eğitim, iş tecrübesi, tetkikçi eğitimi ve tetkik tecrübesi
 • Entegre yönetim sistemlerinin tetkiki
 • Yeterliliğin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi
 • Sürekli profesyonel gelişim
 • Tetkikçi performans değerlendirmesi
 • Etkin bir tetkik için dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Tetkik sırasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları
 • Yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi gibi konulardaki teorik bilgileri, örnek olayları, yaşanmış tecrübeleri, tartışma konularını, uygulamaları, soru ve cevapları içermektedir.

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

ISO 9000 standardı temel hedefi kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır. Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, gerçeklere dayalı karar verme ve tedarikçilerle karşılıklı çıkar ortaklığına dayalı ilişki kavramları üzerine kurulmuş olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyetinin, müşteri beklentileri ve geçerli yasal şartlar karşılanarak sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

Katılımcılar, kalite standardlarının genel olarak endüstride ve hizmet sektörlerinde nasıl uygulandığını, kendi şirketlerinde neler yapmaları gerektiğini anlayacaklardır. Müşteri sadakati sağlamanın ve yeni müşteriler çekmenin en iyi yolu Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamaktır.

Müşteri tatminini izlemek, dokümantasyondan çok uygulamaya ve performansa önem veren bir yapı oluşturmak, genel yönetim sistem prensiplerini desteklemek ve yönetim sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmak, süreç yaklaşımını esas almak, her birim ve seviyede ölçülebilir, kalite hedefleri belirlenmesini ve kalite hedeflerine ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi sağlayacak kalite planlamasının yapılmasını sağlamak standardın temel özellikleridir.

En önemlisi ise tüm ürün kategorileri, tüm sektörler ve her büyüklükte kuruluşa uygulanabilirliktir. Dolayısıyla hizmet sektörü tarafından daha kolay uygulanabilecektir. 

Katılımcılar:

 

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini geliştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar.

 

ISO 9001:2008 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi (İç Tetkikçi) Eğitimi

 

Eğitimin İçeriği:

 1. ISO 9001:2008 Standart maddelerinin bir akış şeması üzerinde görsel anlatımı,
 2. Tetkik nedir ? Tetkikçi kimdir ? Tetkikin amacı nedir ?,
 3. Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler,
 4. Tetkik türleri,
 5. Tetkikin aşamaları,
 6. Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı, 
 7. Uygulama : Ekiplerin kurulması. Önceden dağıtılan örnek olaylar üzerine yaratılan senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması,   
 8. Sınav ve değerlendirme.

 

ISO 9001:2008 IRCA Kayıtlı Baş Denetçi (Baş Tetkikçi) Eğitimi

 

Eğitimin İçeriği:

 • Kalite Kavramı ve Kaliteli Yönetim Sistemi,
 • Bir Denetimin Planlanması,
 • Kalite El Kitabının Gerekçesi,
 • Kontrol Listelerinin Rolü,
 • Açış Toplantısının Organize Edilmesi,
 • Denetimin Gerçekleştirilmesi,
 • Kapanış Toplantısının Organize Edilmesi,
 • Uygunsuzlukların Kaydedilmesi,
 • Denetimin Raporlanması,
 • Düzeltici Faaliyetlerin Değerlendirilmesi,
 • Denetimin Devamlılığı İlkesi,
 • Baş Denetçi Sınavı ve Değerlendirmesi.

 

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

Eğitimin Hedefi:

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardının tanıtılması, söz konusu standart gereklilikleri çerçevesinde yönetim sistemi kurmak ve uygulamak isteyen kuruluşların standart gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

ISO 14001:2004 standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan çevre yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan çevre yönetim sistemleri tetkiklerine ait esasları ve aşamalarını açıklamak. Bu amaca yönelik kuruluş içi çevre yönetim sistem tetkikçisi yetiştirmek.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çevre  tanımları
 • Çevre  Yönetim Sistemlerinin değerlendirilmesi
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi’nin Kuruluş Amacı
 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Maddelerinin Detaylı ve Örnekleriyle
 • Açıklanması
 • Çevre Yönetim Sistem Dokümantasyonu
 • Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi
 • Destek Dokümanlarının Oluşturulması, Prosedür ve Talimat Yazılması

 

İç Denetçi Eğitimi

 

Eğitim İçeriği

 • Denetim Prensipleri
 • Denetim Programlarının Planlanması Ve Yönetimi
 • Denetim Programının Amacının Oluşturulması
 • Denetim Ekibinin Seçimi
 • Denetçi Yeterliliklerini Belirlemek Ve Geliştirmek  
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Denetim Uygulaması
 • Denetim Raporları Ve Düzeltici Faaliyetler
 • Tatbiki Denetim Uygulamaları (Planlama, Denetim)
 • Belgelendirme Ve Akreditasyon

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği sistemiile ilgili tanımlamaları vermek

HACCP şartları hakkında bir anlayış oluşturmak

Sistem içerisindeki teknikleri açıklamak ve ortaya koymak

Katılımcılara tehlike analizi yapabilecek yeterlilikte bir eğitim sağlamak

 

ISO 22000 Nedir

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Standardı ISO(International Standard Organization) tarafından hazırlanmış ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanmıştır. Gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için önkoşul programlarına ek olarak tehlike analizi yapıldıktan sonra kritik kontrol noktalarının belirlenmesini ve izlenmesini, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesini içermektedir. Böylelikle son ürünlerde gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır.

HACCP standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesinin yanı sıra acil durumlara hazırlıklı olmak, uygunsuzlukları düzeltici ve önleyici faaliyetler geliştirmek, üretilen gıdalar içerisindeki allerjenleri tespit etmek, tüm süreçlerde izlenebiliği sağlar.

ISO 22000 gıda güvenliği tek başına kurulabilmektedir. ISO 9000’in kurulası zorunlu değildir.

 

Neden ISO 22000:2005

 1. Tüm gıda zincirine uygulanabilir,
 2. Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılar .
 3. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracatta kolaylık sağlar,
 4. Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılmasını sağlar,
 5. Çalışanlar hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenir,
 6. Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir,
 7. Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturur,
 8. Gıda zehirlenmeleri ve ölüm riskleri düşürülür,
 9. Kanunlara uyum sağlanır,
 10. Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilir
 11. Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetler en aza indirilir,
 12. Müşteri güveni ve memnuniyeti sağlanır.
 13. Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar,
 14. Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber verilmesi,
 15. ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,
 16. Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması,
 17. FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistem olması.

 

FSSC 22000:2010 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

Kuruluş içinde uygulanan FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

 

Eğitimin İçeriği:

 • PAS 220 Kılavuzu, ISO 22000 Standartları, FSSC 22000 Standardı
 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sertifikasyon Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS); iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Katılımcıların ISO 18001 standardı konusunda bilgilendirilmesi, standardı firmaları için yorumlama becerisinin kazandırılması, firmalarda uygulanan ISO 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (OHSAS) etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde, sistemin verimini düşüren uygulama hatalarını belirlemek, değerlendirmek, iyileştirmek için standardın gerekliliklerini etkin yöntemlerle açıklamak.

 

EĞİTİM KAPSAMI:

 1. ISO 18001 Denetimi için Şartlar
 2. Denetim Programlama
 3. Bir Denetim Programının Hazırlanması
 4. Denetçi Sorumlulukları
 5. ISO 18001 Denetimlerinde Davranışsal Faktörler
 6. Ön Denetim Faaliyetleri
 7. Bir Denetim Soru Listesi’nin Oluşturulması
 8. ISO 18001 Performansı’nın Sürekli İyileştirilmesi
 9. ISO 18001 Hedefleri  Yönetim Programı’nın Denetlenmesi
 10. Denetimlerin Gerçekleştirilmesi
 11. Denetimlerin Raporlanması
 12. Düzeltici Faaliyetler, Yönetim Gözden Geçirme Prosesleri

 

Eğitimin İçeriği:

 • OHSAS 18000 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları
 • OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi, bir ürün ve hizmetin türüne bağlı kalmaksızın müşterileri beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi amaç edinen kuruluşlarda, müşteri şikâyetlerini ele alma prosesinin etkili ve verimli bir şekilde tasarlanması, planlanması ve uygulanmasını amaçlar. 

İyi bir şikayet yönetim sistemi(ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi) kuruluşun uygunsuzlukları ve dolayısıyla şikayetlerinin tekrarını engelleyerek etkin çözüm olanakları sunar ve sunulan çözüm olanaklarının başarısını ölçer. Bunu yaparken de personelinin bu konuda bilinç ve yetkinliğini geliştirir. ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi ISO 9001 ile entegre olarak veya tek başına uygulanabilmekte ve belgelendirilebilmektedir.

ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Kalite Yönetimi müşteri memnuniyeti kuruluşlardaki şikâyetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler standardı(ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi) 2004 yılında ISO tarafından yayınlanmıştır.

ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi belgesini almak isteyen kuruluşlar ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi standardı genel şartlarını sağlayıp uygulamalı ve Belgelendirme yapan Kuruluşların denetiminden başarı ile geçmelidirler. Kuruluşlar bu ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi belgesine sahip olabilirler.

 

SO 10002 Nedir

ISO 10002:2006 standardı rekabetin sürekli arttığı bu günlerde müşteriler artık, şikayette bulundukları zaman en iyi düzeyde hizmet almayı beklemektedirler. Sürekli müşteri kaybeden kuruluşlar, itibarlarını geri kazanabilmek için çok yoğun bir gayret göstermek zorundadırlar. Gerek özel sektör için, gerek kamu sektörü için ve gerekse gönüllü kuruluşlar için; müşteri beklentilerini karşılamak en temel varlık nedeni haline gelmiştir. Müşteriyi önemsemek, rekabet için büyük avantajlar sağlayacaktır.

 

Neden ISO 10002

 • Müşteri şikâyeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir.
 • Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında "özür" dilemek yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat ödemek de dahil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi planlamak gerektiğine dair rehberlik eder.
 • Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar.
 • Şikâyetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar.

 

Eğitim İçeriği:

 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve ISO 9001 Standardının Tanıtımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Check-list, Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmaları

 

ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı :

ISO/TS 16949 Standardı, otomotiv sektöründe tüm mevcut Otomotiv Standardları'nın yerine geçecek bir Standard olarak ISO tarafından oluşturulmuştur. Bu standardın oluşturulmasındaki amaç; otomotiv yan sanayileri kalite yönetim sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara ISO/TS 16949 Standardını açıklamak, Standard uygulamalardan örnekler vererek, sistemini kurmak, geliştirmek isteyen firmalara yardımcı olmaktır.

 

Eğitimin Hedefi:

Otomotiv sektörü firmalarının kalite yönetim sistemlerinin, ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir.

Ne öğreneceksiniz?

Otomotiv sektörü firmalarının kalite yönetim sistemlerinin, ISO/TS 16949 (3. Revizyon) Ototomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir

Eğitim sırasında standardın otomotiv  sektöründe uygulanmasına yönelik örnekler verilecek, tüm katılımcıların aktif rol alabileceği denetim uygulamaları yapılacaktır. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara “ Başarı Sertifikası” , diğer katılımcılara "Katılım Sertifikası‘’ verilecektir. (IATF Kuralları gereği Firmaya Özel Uygulama yapılamamaktadır.)

 

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardları
 • ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

ISO 27001:2005 Standardının ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların tetkik becerileri ve bilgisi ile donatılması.

 

Eğitimin Hedefi:

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

 

İçeriği:

 • Bilgi güvenliği yönetimi temel tanımlar ve kavramlar
 • Bilgi güvenliği standartları ve ISO 27001’in gelişimi
 • ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gereklilikleri
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • ISO 27001:2005 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması
 • Uygulama örnekleri

 

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 27001:2005 standardının gereksinimleri
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • BGYS prosedürleri
 • BGYS dokümantasyon yapısı
 • BGYS kontrolleri
 • Organizasyonel Güvenlik, Varlık Yönetimi , İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik, Haberleşme, Ağ ve Sistem güvenliği
 • Erişim Güvenliği , Bilgi Sistemleri Satın alma, Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tetkik eğitimi
 • Tetkik planlaması
 • Tetkik soru listesi hazırlama
 • Tetkik uygulama esasları
 • Tetkik raporlama ve takip
 • Tetkikçi sınavı ve değerlendirmesi

 

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik İç Tetkikçi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

Kuruluş içinde uygulanan ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

 

İçerik:

Temel gereklilikler; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standart gereklilikleri, enerji mevzuatları, enerji denetiminin amaç ve hedefleri

Denetime hazırlık; firma üst yönetiminin görevleri, iletişim teknikleri, denetimin planlanması, denetim öncesi hazırlık

Denetim; Açılış toplantısı, denetim gerçekleştirme, objektif kanıtlar, uygunsuzluk tipleri, uygunsuzlukların raporlanması, kapanış toplantısı

İyileştirme; Denetimin raporlanması ve değerlendirilmesi, denetimlerin takibi, karşılaşılan tipik problemler

 

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 50000 Enerji Yönetim Sistemi Standartları
 • ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

Sağlık sektöründe çalışan katılımcıları, ISO 13485:2003 Standardı'na göre sağlık kurumlarında yapacakları iç denetim faaliyetinde sağlık sistemine özel denetim teknikleri konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmektir.

 

ISO 13485 Medikal Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Nedir

TS-EN-ISO 13485:2003 standardı TS-EN-ISO 9001:2000 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarddır.

Bu standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

TS-EN-ISO 13485:2003 standardı 13485in son versiyonu olup, 9001:2000 proses yaklaşımı modelini esas almaktadır. ISO 13485:1996 ve 13488:1996 bu standardın proses yaklaşımını esas almayan eski modelleridir.

 

 • Tıbbi Cihaz Üreticileri İçin Kalite Sistemi Hizmetleri:
 • Genel Check-Up (Mevcut durumun analizi)
 • Süreçlerin belirlenmesi
 • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi
 • Proje Yöneticisi ve Ekibini belirlenmesi
 • ISO 13485 Standart eğitimi
 • İç kalite denetçiliği eğitimi
 • Doküman gözden geçirme
 • Denetim öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi

 

13485 Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında izlenecek yol;

 1. Standart Eğitiminin Alınması
 2. Çalışma Ekibinin ve Stratejilerinin belirlenmesi
 3. Kalite El Kitabının Oluşturulması
 4. Destek Prosedürlerinin Oluşturulması
 5. Sistemin Uygulanması
 6. Belgelendirme için Başvuru
 7. Belgelendirme Denetimi

 

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Standartları
 • ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

ISO 20000-1:2005 BT Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi:

 

Eğitimin Amacı :

ISO 20000-1:2005 BT Yönetim Sistemi Yönetim Sistemleri dokümantasyonu içinde yer alan ISO 20000-1:2005 BT Yönetim Sistemi Politikası ve BT Yönetim Sistemi Hedefleri, BT Yönetim Sistemi El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürleri, Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk Tablosu, Programlar, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanması sağlanmaktadır.

Standart Nedir

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı bir bilişim teknoloji firmasının operasyonlarını nasıl yöneteceği ve nasıl hizmet vereceği ile alakalı bir standarttır. Bu belgeyi alacak bilişim teknoloji firmalarının mutlaka servis sonrası hizmetlerinin olması gerekir. Aslında ISO 20000-1 Standardı 6-7 Standardın bir araya getirilerek bilişim firmalarının faaliyetlerini ve kurumsal yapısını oluşturmak için hazırlanmış bir standarttır. 

ISO 20000 belgesi özel olarak "Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi" için hazırlanmış ve dünya çapında kullanılmaya başlanan ilk standarttır. Bu belge müşterilere daha etkin hizmet verilmesinin sağlanması için entegre edilmiş bir yönetim süreci tarifidir.

 

Faydaları

 1. Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama, doğru hizmet ve uygun destek ile müşteri tatminini 
 2. IT yeteneklerinin net olarak görülebilme olanağı sağlar
 3. BT hizmet sağlayıcılarının teknoloji güdümlü yapıdan kurtulur iş odaklı olan hizmetlere karşı daha hassas hale gelir
 4. Varolan hizmetler hakkında daha net bir bilgi sağlaması
 5. Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek sağlar
 6. Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar oluşturur
 7. Daha etkili bir şekilde dış hizmet sağlayıcısı seçme ve yönetme yeteneği sağlar
 8. BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olmak
 9. Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış 
 10. Dış hizmet sağlayıcıları, sertifikasyonu fark yaratıcı bir ayrıcalık olarak kullanarak zamanla sözleşmeden doğan bir gereksinim haline gelen bu özellik sayesinde daha fazla iş almaktadırlar
 11. İşlerin ve problemlerin ele alınmasını ve  engellenmesini 
 12. Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımını
 13. ITSM işlemleri için ITIL (IT Altyapı Kitaplığı) en iyi uygulama danışmanlığı çerçevesiyle tamamen uyumludur
 14. BT ekiplerinin memnuniyetinin artmasını
 15. Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin, sunulmasının garanti altına alınması 
 16. BT’nin müşteri ve iş kolları arasındaki iletişimin iyileştirilmesi, beklentilerin yönetilmesi 
 17. BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılmasını sağlar
 18. Sertifikasyon işlemi tedarikçi denetimlerinin miktarını azaltarak maliyetlerin düşürülmesi
 19. Gereksiz işlerin seçilmesini ve devre dışı bırakılmasını
 20. Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin oluşmasına yardımcı olur
 21. Sertifikasyon denetimleri, etkinliği sürdürmenize ve artırmanıza yardımcı olan hizmet yönetimi işlemlerinin düzenli olarak değerlendirilebilmesi 
 22. Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesine neden olur.

 

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 20000-1, 2, 3 standartlarının gereksinimleri
 • BT ve Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi 
 • BT ve Bilgi Güvenliği Politikası
 • BT ve Bilgi Güvenliği prosedürleri
 • BT dokümantasyon yapısı
 • BT kontrolleri
 • Organizasyonel Güvenlik, Varlık Yönetimi , İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik, Haberleşme, Ağ ve Sistem güvenliği
 • Erişim Güvenliği , Bilgi Sistemleri Satın alma, Geliştirme ve Bakımı
 • BT ve Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tetkik eğitimi 
 • Tetkik planlaması 
 • Tetkik soru listesi hazırlama 
 • Tetkik uygulama esasları 
 • Tetkik raporlama ve takip
 • Tetkikçi sınavı ve değerlendirmesi

 

HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

Kuruluş içinde uygulanan HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

 

Eğitimin İçeriği:

 • HOTEQ 500 Otel Kalite Yönetim Sistemi Standardları
 • Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

CBP 2000 İyi İnşaat Uygulamaları Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Kuruluş içinde uygulanan CBP 2000  İnşaat Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

 

Eğitimin İçeriği:

 • CBP 2000  İnşaat Kalite Yönetim Sistemi Standardları
 • Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

IFMS 24001 Bankacılık ve Finans Sektörü Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

 

Eğitimin Amacı:

Kuruluş içinde uygulanan IFMS 24001 Finans Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

 

Eğitimin İçeriği:

 • IFMS 24001 Finans Kalite Yönetim Sistemi Standardları
 • Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

SROM 8008 Medya Sektörü Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Kuruluş içinde uygulanan SROM 8008 Medya Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

 

Eğitimin İçeriği:

 • SROM 8008 Medya Kalite Yönetim Sistemi Standardları
 • Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması

 

ITMS 4004 Eğitim Sektörü Yönetim Sistemi İç Tetkik - İç Tetkikçi Eğitimi

Kuruluş içinde uygulanan ITMS 4004 Eğitim Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

 

Eğitimin İçeriği:

 • ITMS 4004 Eğitim Kalite Yönetim Sistemi Standardları
 • Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki 
 • Tetkik Türleri ve Şekilleri 
 • Tetkik Aşamaları ve Kapsamı 
 • Tetkik Sırasında Göz önünde Tutulacak Hususlar 
 • Tetkik İçin Gerekli Standartlar 
 • Tetkikçi Özellikleri 
 • Tetkikçi, Baş Tetkikçi ve Tetkik edileni 
 • Sorumluluk ve Faaliyetleri 
 • Tetkik Soru Listesinin hazırlanması ve Değerlendirilmesi 
 • Tetkik planı ve Raporlanması 
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Raporu 
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri 
 • Örnek tetkik Uygulaması
 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık