Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

KALİTÜRK® Belgelendirme uluslararası onaylı yönetim sistemleri konusunda denetçi / baş denetçi eğitimleri düzenlemektedir. Yönetim Sistemi Standartları etkin bir yönetim sistemi kurmak için uluslararası olarak kanıtlanmış en önemli referanslardandır. Firmanızın dünya pazarında yer alabilmesi ve uluslararası rekabet ortamında adını daha güçlü duyurabilmesi kaliteli ürün ve hizmet üretebilmesine bağlıdır. Hızla gelişen üretim ve hizmet sektöründe; ulusal ve uluslararası zeminlerde, sürekli büyümeyi ve müşteri memnuniyetini sağlayan en önemli kriterlerden biri "Kalite Rekabetini" hayata geçirebilme anlayışıdır. KALİTÜRK® olarak sizlere sunduğumuz Baş Denetçi Eğitimlerimizle katılımcılara küresel alanda yeni bir meslek kazanmalarını sağlamaktadır. KALİTÜRK® Denetçi ve Baş Denetçi eğitimlerinin tamamını gerçekleştiren bir kuruluştur. Denetim bilgisi ve kapsamımızda bulunan tüm baş denetçi eğitimlerini bu bölümde ve alt kategorilerinde bulabilirsiniz.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların akredite kuruluşlarca öngörülen niteliklere sahip ilgili yönetim sistemi Tetkik/BaşTetkik görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.    

Yönetim sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesine denetim denilmektedir. Kuruluşun bir proses veya bölümünün, sistem yönetiminin uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırmasıdır. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir proses şarttır.

Yönetim Sistemi Tetkiki, objektif delilleri incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Planlama, Uygulama, Raporlama ve İzleme aşamalarından oluşan bir tetkik türüdür.

Tetkik yaptırmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme v.b. için gerekli prosedürleri tanımlar. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak gereklidir.

Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin Amaç, Uygulama ve Etkinliğinin sistematik olarak incelenmesidir. Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir. Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Örnekleme metodları kullanılır. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.

Tetkik standart şartlara uygunluğu doğrulamak için yapılan bir faaliyettir ve bu faaliyeti gerçekleştiren kimseye de tetkikçi denir. Tetkik bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanır. Tetkik sırasında pek çok veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir (objektif delil). Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalar olabilir. Tetkik görevlileri, bağımsız, tarafsız ve ön yargısız olmalıdır.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi - Baş Denetçi Eğitimi

 • ISO 9001 kalite yönetim sistemleri ile ilgili genel kavramların anlaşılması ve uygulanması,
 • Kalite iyileştirme çalışmaları doğrultusunda kalite yönetim sistemleri denetimleri,
 • Kalite uygulamalarının değerlendirilmesi ve niteliğinin arttırılması,
 • ISO 9001 KYS dokümantasyon yapısının oluşturulması ve entegre yönetim sistemlerinin önemi,
 • Kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesinde sistematik ve etkin yaklaşım 
 • Konularında katılımcıları uluslararası onaylı denetçi seviyesine taşımaktır.

 

Programın İçeriği:

Kalite Yönetim Sisteminin amacı ve yararlarının açıklanması, ISO 9001 standartlarının gelişimi, kalite sistemlerinin gelişimi, ilgili kavramlar ve terminoloji standartların genel kavramlarının ve gelişiminin açıklanması.

 

Kalite Yönetim Sisteminin temel ilkeleri, uygulamaları ve yararları

 1. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 and ISO 10011 (veya ISO 19011) yapısı, amacı, içeriği ve aralarındaki etkileşim, denetim standartları ve kılavuz arasındaki farklılıklar
 2. ISO 9004:2000'nin madde madde incelenerek ISO 9001:2000 standardı gerekliliklerinin tartışılması ve açıklanması, standardın 1994 ve 2000 versiyonlarının arasındaki farklılıkların incelenmesi

 

Dokümantasyon yapısı

Belgelendirme/Kayıt ve akreditasyon süreci, denetim tipleri (1., 2.,3., taraf denetimler), ISO standartlarına uygunluk arasındaki farklılıklar

Süreç yaklaşımı ile KYS denetimlarınin planlanması ve hazırlanması, Kontrol listeleri, ve Denetim Planının geliştirilmesi ve kullanılması, Denetimin ilk aşaması(Doküman Denetimi) sırasında elde edilen bilgilerin doğru ve uygun bir şekilde kullanılması

Süreç Yaklaşımı ile KYS Denetimlerinin Yönetilmesi, Raporlanması ve Takibi, çeşitli denetim Yöntemleri, Soru  Sorma Teknikleri, kanıtların toplanması ve analiz edilmesinde  Rol ve Sorumluluklar, ilgili denetim kriterlerine uygun olarak ve tarafsız bir şekilde gözlem yaparak denetimleri gerçekleştirmek ve raporlamak

 

Eğitimin İçeriği:

 • Kalite Tanımlamaları ve Kalitenin Evrimi
 • Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri
 • TS EN ISO 9001, TS EN ISO 9004 ve TS EN ISO 19011 Standartları
 • Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri
 • Tetkik Görevlilerin in Nitelikleri
 • Tetkike Hazırlık, Tetkikin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması
 • Kontrol Listeleri

» Uygunsuzluk Raporu Yazım

 • Düzeltici Faaliyetler ve Takip Tetkikleri
 • Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliği
 • Pratik Çalışmalar

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi Baş Denetçi Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS EN ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların akredite kuruluşlarca öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

Not: Katılımcıların en az 2 yıllık yüksek okul mezuniyeti şartı vardır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Tanımlamaları
 • ÇYS Temelleri
 • ÇYS Standartları
 • TS EN ISO 14001 Standardının Tetkik Görevlisi Gözüyle İncelenmesi 
 • TS EN ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri 
 • Tetkik Kılavuzu
 • Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri
 • Tetkik Görevlilerin in Nitelikleri
 • Tetkike Hazırlık, Tetkikin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması
 • Kontrol Listeleri
 • Pratik çalışmalar

 

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğu, etkinliği, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde tetkik edilmesi, prensipleri ve özel uygulamaları konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

İSİG tetkikçilerine İSİG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiş ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli ilke ve uygulamaları öğretmektir. 

Yazılı bir sınav ile katılımcıların performans ve davranışlarını değerlendirmek. 

 

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır Katılımcıların OHSAS 18001 standardı konusunda bilgilendirilmesi, standardı firmaları için yorumlama becerisinin kazandırılması, firmalarda uygulanan OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde, sisteminin verimini düşüren uygulama hatalarını belirlemek, değerlendirmek, iyileştirmek için standardın gerekliliklerini etkin yöntemlerle açıklamak   

 

Eğitim Programı ve İçeriği:

 • Kavramlar ve tanımlar 
 • Sağlık ve güvenlik yasaları 
 • İSG Sisteminin değerlendirilmesi 
 • Belgelendirme kuruluşlarının rolü 
 • ohsas 18001’in incelenmesi 
 • Risk değerlendirme prosesi 
 • Sistem dokümantasyonu 
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri 
 • Örnek sistemin gözden geçirme 
 • İsg yönetim programı 
 • Denetim senaryosu 
 • Denetim planlama
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması 
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi 
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme 
 • Pratik çalışmalar 
 • SINAV 

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi Baş Denetçi Eğitimi

Gıda üretim zincirinde bulunan herhangi bir kuruluşun, gıdanın tüketimi esnasında güvenli olmasını temin edebilmek için gıda üzerindeki güvenlik tehlikelerini yönetmeye yönelik bir sistemin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilerin aktarımının sağlanmasıdır. 

 

Eğitimin İçeriği:

 • Denetçi belgelendirmede IRCA’ nın rolü, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin amacı 
 • HACCP Prensipleri/Teknikleri 
 • ISO 22000:2005 serileri 
 • Akreditasyon ve belgelendirme 
 • FSMS dokümantasyon 
 • FSMS yasal uyum 
 • Çalışanların yeterliliği 
 • Denetleme standardı 19011:2002
 • Denetçi özellikleri 
 • Tetkikçi, baş tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri
 • Denetime proses yaklaşımı 
 • Denetim planlama 
 • Açılış toplantısı 
 • Kanıt toplama 
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı 
 • Kapanış toplantısı 
 • Pratik ve Örnek Çalışmaları 

 

BRC Gıda Güvenliği Sistemi Denetçi - Baş Denetçi Eğitimi

Katılımcıların,  “Global Standart For Food Safety”  BRC Versiyon 6 standartına göre 3. taraf denetim gerekliliklerini detaylı olarak anlamasını, gıda sektöründe denetimin tüm yönlerinin anlaşılması, BRC Denetim gerekliliklerini, özellikle denetim yönetimi ve uygun rapor yazılımının gereklerinin bilinmesini sağlamak.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Madde bazında gereklilikler
 • BRC Denetiminin amaçları
 • BRC Denetim Kavramları
 • Denetçi Beceriler
 • Denetim Raporu yazılması
 • Vaka analizleri ile interaktif çalıştaylar

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçi - Baş Denetçi Eğitimi.

Bilgi Güvenliği yönetim sistemi çok sayıda disiplinin bir arada kullanılan, son derece önemli bir standarttır. Kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçları Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulmasını, işletilmesini ve denetlenmesini gerektirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği denetçileri, standardın ve denetimin gereklerine uygunluğun kavramsal ve pratik bilgisine sahip olmalı, gerek uygulama gerekse denetim açısından yetkinlikleri kazanabilmelidir.

Eğitim,ISO 27001 standardının yanı sıra ISO 19011 denetim uygulamalarına yönelik, anlatım, sorgulama, uygulama ve sınavı kapsamaktadır.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar; uluslar arası ISO 27001 baş denetçi sertifikasını amaya hak kazanacaktır.

 

Eğitim İçeriği:

 • Bilgi Güvenliği Temel Kavramları ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
 • ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Özeti
 • Güvenlik Tehditleri ve İncelenebilirlikleri
 • Güvenlik Risklerinin Yönetimi
 • Güvenlik Kontrollerinin Seçimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi
 • Denetim Türleri ve Şekilleri
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim için Gerekli Standartlar
 • Baş Denetçi Özellikleri
 • Denetim Ekibinin Yönlendirilmesi ve Yönetimi
 • Denetim Soru Listesinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
 • Denetim Planı ve Raporlanması
 • Mülakat Teknikleri
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Raporu
 • Liste, Rapor, Plan Örnekleri
 • Örnek Denetim Uygulaması
 • ISO 27001 Baş Denetçi Yetkinliğine Yönelik Sınav

 

Hedef Kitle

 1. Kuruluş İçinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller,
 2. ISO 27001’e Uygun Resmi Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Kurmak İsteyen Yöneticiler ve İlgili Diğer Yetkililer,
 3. Denetleme Becerilerini Geliştirmek İsteyen Mevcut Güvenlik Denetçileri,
 4. ISO 27001 Sistem Sertifikası Konusunda Tavsiyelerde Bulunmak İsteyen Danışmanlar
 5. Bilgi Güvenliği ve Kalite Uzmanları ve Danışmanları
 6. ISO 27001 Denetimlerini Yürütecek Olan Kurumlardaki Mevcut İç Denetçiler ve Denetçi Adayları.

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık