Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

A MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütmektedir. Kalitürk, asansör üretici firmaların kalite testlerini belgelendirme aşamasında desteği olmaktadır.


ASANSÖR VE GÜVENLİK AKSAMININ TASARIMI VE YAPIMI İLE İLGİLİ

TEMEL SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ

1. Temel sağlık ve güvenlik gerekleri altındaki zorunluluklar, ancak asansörü monte eden veya güvenlik aksamı imal eden tarafından planlanan şekilde kullanıldığı takdirde, asansör veya güvenlik aksamının söz konusu tehlikeye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.

2. Bu Yönetmeliğin ihtiva ettiği temel sağlık ve güvenlik gerekleri zorunludur. Ancak, hali hazırda tekniğin mevcut durumuyla, bunların ortaya koyduğu hedeflere ulaşılamayabilir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, asansör veya güvenlik aksamı bu hedeflere yakın bir şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

3. Güvenlik aksamı imalatçısı ve asansörü monte eden, kendi asansörlerine uygulanan bütün her şeyi belirlemek ve monte amacıyla tehlikeleri değerlendirme zorunluluğu altındadır. Bu değerlendirmeyi dikkate alarak bunlar tasarlanmalı ve yapılmalıdır. 

4. Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan ve 08 /09/ 2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) kapsamındaki temel gerekler asansörler için geçerlidir. 

1. GENEL

 1.1. Bu ek kapsamında olmayan muhtemel bir tehlike durumunda 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (98/37/AT) Ek I’ indeki 1.1.2 numaralı paragrafında belirtilen temel sağlık ve güvenlik gerekleri uygulanır. 

 1.2. Kabin 

   Kabin, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün beyan yüküne karşı gelen yer ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir. İnsan taşınması amaçlanan asansörlerde, boyutları elverdiği takdirde, kabin kendi yapısal özelliklerinin engelli insanların ulaşım ve kullanımını engellemeyeceği veya kısıtlamayacağı şekilde ve bunların kullanımını sağlayacak şekilde planlanan değişikliklere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir. 

 1.3. Asılma şekilleri ve destek   şekilleri  kabinin asılma ve/veya destek şekilleri, bunların bağlantıları ve diğer uç parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve imalat şartlarını dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmalı ve monte edilmelidir.  Kabini asmak için halatlar veya zincirler kullanıldığı takdirde, her birinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki bağımsız halat veya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat veya zincirlerin, sabitlemek veya çevrim oluşturmak için gerekli olmadığı sürece, hiçbir bağlantı veya ek yerlerinin olmaması gerekir. 

 1.4. Yüklemenin kontrolü (aşırı hız dahil)  1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında normal çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve montajı yapılmalıdır. 

 1.4.2. Asansörler bir aşırı hız sınırlayıcı cihaz ile teçhiz edilmelidir. Bu gerekler, aşırı hız önleyici hareket sistemli olarak tasarlanan asansörlere uygulanmaz. 

 1.4.3. Hızlı asansörler hız izleyici ve hız sınırlayıcı gereç ile teçhiz edilmelidir.

 1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörler, çekme halatlarının makaralar üzerinde dengesini temin edecek şekilde tasarlanmalıdır. 

 1. 5. Makine 

 1.5.1. Bütün insan asansörlerinin kendi bağımsız asansör makinesinin bulunması gerekir. Bu gerek, karşı ağırlık yerine ikinci bir kabin kullanılan asansörler için uygulanmaz. 

 1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinelerinin ve asansörün diğer ilgili tertibatların bulunduğu yerlere, acil durum ve bakım halleri dışında girilememesini sağlamalıdır. 

 1.6. Kontroller 

 1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan engelli insanların kullanımı için planlanan asansörlerin kumanda cihazları buna göre tasarlanmalı ve yapılmalıdır. 

 1.6.2. Kumandaların işlevleri açıkça belirtilmelidir.  1.6.3. Bir asansör grubunun çağırma devreleri, paylaşılmış veya birbirlerine bağlı olabilirler. 

 1.6.4. Elektrikli teçhizat aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde monte edilmeli ve bağlanmalıdır: 

 •  Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devreler ile karıştırılma ihtimali olmamalıdır. 
 •  Elektrik enerjisi yük altında kesilebilmelidir. 
 •  Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik güvenlik devresinde bulunan elektrik güvenlik cihazına bağlanmalıdır. 
 •  Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermemelidir. 

 2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER 

 2.1. Asansör, kabinin hareket ettiği asansör kuyusuna, acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek güvenlik önlemleri tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce asansörün normal kullanımı imkânsız hale getirilmelidir. 

2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.  Uç pozisyonların ötesinde serbest boşluk veya sığınak ile bu amaç sağlanmalıdır.  Ancak, belirli durumlarda, özellikle mevcut binalarda, bu çeşit bir çözümün uygulanmasının imkansız olduğu durumlarda bu riski önlemek amacıyla Bakanlıkça gerekli ulusal düzenlemeler yapılır. Bu ulusal düzenlemeler Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirilir. 

2.3. Kabinin katlardan giriş ve çıkışları, tasarlanmış kullanım şartları için yeterli mekanik dayanıma sahip asansör kapıları ile donatılmış olmalıdır. 

 Kilitleme sistemi normal çalışma esnasında; 

 • Bütün durak kapıları kapalı ve kilit tertibatı kilitli olmadığı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi, kabinin hareketine başlamasını, 
 • Kabin hâlâ hareket halindeyken ve önceden belirlenmiş kat seviyesi dışında iken durak kapılarının açılmasını önlemelidir. 

Ancak, kapılar açıkken bütün seviyeleşme hareketlerine belirli bölgelerde, seviyeleşme hızının denetlenmesi şartlarıyla izin verilebilir. 

3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

 3.1. Asansör kabinleri, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar kapalı olmadığı sürece, bu Ekin 2.3 numaralı paragrafın ikinci fıkrasının ikinci satırında bahsi geçen seviyeleşme hareketleri dışında, kabinin hareket etmemesini ve eğer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.  Kabin ile asansör kuyusu arasına düşme riski varsa veya kat seviyesinde kabin yoksa asansör iki durak seviyesi arasında durduğunda, kabin kapıları kapalı ve kilitli olmalıdır. 

 3.2. Asansör kabini, elektrik kesintisi veya aksamın arızalanması hallerinde, kabinin serbest düşmesini veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen tertibata sahip olmalıdır.  Kabinin serbest düşmesini önleyen tertibat, kabin askı tertibatından bağımsız olmalıdır. Bu tertibat, kabini asansör monte eden tarafından öngörülen azami süratte ve hesaplanan yükü ile durdurulabilmelidir. Bu tertibat yardımıyla oluşacak durdurma işlemi, yük şartları ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir. 

 3.3. Tamponlar asansör boşluğunun dibi ile kabinin tabanı arasına monte edilmelidir. Bu durumda, bu Ekin 2.2 numaralı paragrafında bahsi geçen serbest boşluk, tamponlar tam kapalı durumdayken ölçülmelidir.  Bu gerek, hareket sistemlerinin tasarımı sebebiyle bu Ekin 2.2 numaralı paragrafında bahsi geçen serbest boşluk içine kabinin giremediği asansörlerde uygulanmaz. 

 3.4. Asansörler, bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında bahsi geçen tertibat işletme konumunda değilse, harekete geçme imkanı olmayacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. 

4. DİĞER TEHLİKELER

 4.1. "Durak kapıları" ve "kabin kapıları" veya her iki kapı beraberce, motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla donatılmalıdır. 

 4.2. "Durak kapıları", binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısımları olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve ısı iletimi (termal radyasyon) açısından yangına karşı uygun bir şekilde dirençli olmalıdır. 

 4.3. Karşı ağırlıklar, kabinin üstüne düşme veya kabinle çarpışma risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir. 

 4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkân sağlayacak şekilde olmalıdır. 

 4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu haberleşme tertibatı ve sesli alarm ile donatılmalıdır. 

 4.6. Asansörler, asansör makine dairesi içerisindeki sıcaklık, asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini tamamlayabilmesini sağlayacak ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. 

 4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmadır. 

 4.8. Kabin kullanım halinde veya bir kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır. 

 4.9. Bu Ekin 4.5 numaralı paragrafında bahsi geçen haberleşme tertibatı ve bu Ekin 

 4.8 numaralı paragrafında bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalışma periyodu, kurtarma işleminin normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır. 

 4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir. 

5. İŞARETLEME

 5.1. Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) Ek I’inin 1.7.3 numaralı paragrafına uyan herhangi bir makine için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile beyan yükünün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır. 

 5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır. 

6. KULLANMA TALİMATI

 6.1. Ek IV’te bahsedilen güvenlik aksamıyla birlikte; 

 - Montaj, 

 - Bağlantı, 

 - Ayar, 

 - Bakımın , 

 etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan Türkçe yazılmış bir el kitabı bulunmalıdır.

6.2. Her bir asansörle birlikte Türkçe yazılmış belgeleri bulunmalıdır. 

 Bu doküman en az aşağıdakileri içermelidir: 

 •  Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içeren ve bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve bu Ekin 4.4 numaralı paragrafında bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı, 
 •  Tamirlerin ve uygun görüldüğünde periyodik kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri. 

Ek II

A. Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği (1)

 AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

 - Güvenlik aksamının imalatçısının adı ve adresi(2 ), 

 - Uygun olduğu durumda, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarası ve adresi(2), 

 - Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve varsa seri numarası, 

 - Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamının güvenlik işlevi, 

 - Güvenlik aksamının imal tarihi, 

 - Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler, 

 - Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf, 

 - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine uygun olarak, AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası, 

 - Uygun olduğu durumda, bu Onaylanmış Kuruluşun verdiği AT tip inceleme belgesine atıf, 

 - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine uygun olarak imalat kontrollerini yapan Onaylanmış Kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası, 

 - Uygun olduğu durumda, imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvencesi sistemini, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendine uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası, 

 - Güvenlik aksamı imalatçısının adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin veya yetkili temsilcisinin kimliği. 

B. Monte edilen asansörlere yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği(3) AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

 - Asansörü monte edenin adı ve adresi(4) 

 - Asansörün tanımı, tip veya seri detayları, seri numarası ve asansörün montaj yapıldığı adresi, 

 - Asansörün montaj yılı, 

 - Asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler, 

 - Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf, 

 - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine uygun olarak asansörün modelinin AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası, 

 - Uygun olduğu durumda, AT tip inceleme belgesine atıf, 

 - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine uygun olarak asansörün doğrulanmasını yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası, 

 - Uygun olduğu durumda, bu Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine göre asansörün son muayenesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

 - Uygun olduğu durumda, monte eden tarafından uygulanan kalite güvencesi sistemini bu Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2), (3) ve (5) numaralı alt bentlerine uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası, 

 - Asansörü monte eden adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği. 

(1) Beyan, Ek I’in 6.1 numaralı paragrafında bahsi geçen el kitabı ile aynı dilde hazırlanmalı ve daktilo ile yazılmış ya da basılmış olmalıdır. 

(2) Yetkili temsilci olma durumunda firma adı, açık adresi ayrıca güvenlik aksamı imalatçısının da firma adı ve adresi belirtilir. 

(3) Beyan, Ek I’in 6.2 numaralı paragrafında bahsi geçen el kitabı ile aynı dilde hazırlanmalı ve daktilo ile yazılmış ya da basılmış olmalıdır. 

(4) Firma adı, açık adresi 

 CE uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan "CE" baş harflerinden oluşur:  CE uygunluk işaretinin küçültülmesi ya da büyütülmesi halinde, yukarıdaki çizimde verilen oranlara uyulmalıdır. 

 CE uygunluk işaretinin değişken biçimleri de aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden küçük olamaz. Bu asgari boyut, küçük boyutlu güvenlik aksamları için göz ardı edilebilir.  "CE" uygunluk işaretini müteakip, aşağıdaki işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır: 

 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (2) veya (3) numaralı alt bendinde bahsi geçen işlemler, 

 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bahsi geçen işlemler. 

Ek IV BU YÖNETMELİĞİN 2 NCİ VE 7 NCİ MADDELERİNİN BİRİNCİ FIKRALARININ 

(a) BENTLERİNDE BAHSİ GEÇEN GÜVENLİK AKSAMININ LİSTESİ

 1. Durak kapılarını kilitleme tertibatları. 

 2. Ek I’in 3.2 numaralı paragrafında bahsi geçen düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar. 

 3. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar.

 4.  (a) Enerji depolayan tamponlar: 

 - Doğrusal olmayanlar, 

 - Veya geri dönme hareketi tamponlanmış olanlar. 

 (b) Enerji harcayan tamponlar. 

 5. Düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları. 

 6. Elektronik aksamları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları. 

Ek V AT TİP İNCELEMESİ (Modül B)

A. Güvenlik aksamının AT tip incelemesi

 1. AT tip incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun bir güvenlik aksamının temsil eden numunesinin doğru olarak takıldığı asansörün bu Yönetmeliğin ilgili gereklerini sağlamasına imkân vereceğini doğrulaması ve belgelemesi işlemidir. 

 2. AT tip incelemesi için başvurular, güvenlik aksamın imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılmalıdır. Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır: 

 - Güvenlik aksamı imalatçısının ismi ve adresi ve eğer başvuru Türkiye’de yerleşik yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa, bunun ismi ve adresi ve güvenlik aksamının imal yeri, 

 - Aynı başvurunun herhangi bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılıbeyan, 

 - Bir teknik dosya, 

 - Güvenlik aksamını temsil eden bir numunesi veya bunun nerede incelenebileceğine dair ayrıntılar. Onaylanmış Kuruluş başka numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir. 

 3. Teknik dosya güvenlik aksamının uygunluğunun ve doğru şekilde takıldığı asansörün bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olacağını mümkün kılmaya yeterli olduğunu değerlendirmeye imkân vermelidir.  Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğunda, teknik dosya aşağıdakileri içermelidir: 

 - Kullanım alanı (özellikle hız, yük ve güç için olası sınırlar) ve koşulları (özellikle tehlikeli çevre koşulları ve elemanlara maruz kalma) da dahil olmak üzere, güvenlik aksamının genel açıklaması, 

 - Tasarım ve imalat çizimleri veya şemaları, 

 - Dikkate alınan temel gerekler ve bunları sağlamak için kullanılan gerekler (örneğin bir uyumlaştırılmış standart), 

 - Güvenlik aksamı imalatçısı tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve hesap sonuçları, 

 - Güvenlik aksamına ait olan montaj talimatının bir kopyası, 

 - Seri imal edilen güvenlik aksamının, incelenen güvenlik aksamına uygun olmasını temin etmek için imalat aşamasında alınan tedbirler. 

 4. Onaylanmış Kuruluş

 - İstenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek için teknik dosyayı incelemeli, 

 - Teknik dosya bazında, güvenlik aksamının yeterliliğini incelemeli, 

 - Güvenlik aksamı imalatçısı tarafından uygulanan çözümlerin, güvenlik aksamının, asansöre doğru bir şekilde takıldığı zaman, işlevlerini yerine getirmesine izin verecek şekilde bu Yönetmeliğin gereklerini sağladığını kontrol etmek için gereken uygun kontrolleri ve deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır.  

 5. Eğer güvenlik aksamını temsil eden bir numunesi kendisine uygulanabilen yönetmeliğin hükümlerini sağlıyorsa, Onaylanmış Kuruluş, başvurana bir AT tip inceleme belgesi verir. Bu belge, güvenlik aksamı imalatçısının adı ve adresini, kontrol sonuçlarını, belgenin geçerliliğinin her şartını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içermelidir. Bakanlık, Komisyon ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu belgenin bir kopyasını ve gerekçeli bir talep üzerine, teknik dosyanın bir kopyasını, gerçekleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve deneylerin raporlarını alabilirler. Eğer Onaylanmış Kuruluş imalatçıya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz işlemi için hüküm verilmelidir. 

 6. Güvenlik aksamı imalatçısı, orijinal teknik dosyada (bu Ekin 3 numaralı paragrafın ikinci fıkrasının ilk satırına bakınız) belirtilmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmış güvenlik aksamında yapmış olduğu veya yapmayı planladığı değişiklikleri onaylanmış kuruluşa bildirmelidir. Onaylanmış Kuruluş değişiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadığını başvurana bildirmelidir.(1) 

 7. Her Onaylanmış Kuruluş Bakanlığa aşağıdakiler hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir: 

 - Verilen AT tip inceleme belgeleri, 

 - İptal edilen AT tip inceleme belgeleri. Her bir Onaylanmış Kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşlara da, iptal etmiş olduğu AT tip inceleme belgeleri hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir. 

 8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme işlemleri ilgili bilgiler Türkçe veya yetkili otoriteler tarafından anlaşılabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazılmış olarak düzenlenmelidir. 

 9. Güvenlik aksamı imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi AT tip inceleme belgelerinin teknik dokümantasyon kopyalarını ve bunların eklerini en son güvenlik aksamın imal edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir. 

Ne güvenlik aksamı imalatçısının ne de yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik olmadığı durumda, teknik dokümantasyonu hazır bulundurma zorunluluğu, bu güvenlik aksamını ülke piyasasına arz eden kişiye aittir. 

B. Asansörler için AT tip incelemesi

 1. AT tip incelemesi, bir Onaylanmış Kuruluşun ekleme veya çeşitlendirme yapılmasına ilişkin hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör veya asansör modelinin, bu Yönetmeliğin gereklerini sağladığını doğrulaması ve belgelemesi işlemleridir. 

 2. AT tip incelemesi için başvuru, asansörü monte eden tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapılmalıdır.  Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır: 

 - Asansörü monte edenin adı ve adresi, 

 - Aynı başvurunun herhangi bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılıbir beyan, 

 - Bir teknik dosya, 

 - Asansör modelinin nerede inceleneceğine dair detaylar. İncelenecek asansör modeli terminal parçalara sahip olmalı ve en azından üç kademede (üst, orta ve alt) hizmet edebilecek şekilde olmalıdır. 

 3. Teknik dosya, asansörün yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunun değerlendirmesine ve asansörün tasarım ve çalışmasının anlaşılmasına imkân vermelidir. Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğu derecede teknik dosya aşağıdakileri içermelidir:  - Asansörün temsili modelinin genel bir açıklaması. Teknik dosya, incelemede olan asansörün temsili modeline olabilecek bütün eklemeleri açıkça belirtmelidir (bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine bakınız). 

 (1) Eğer onaylanmış kuruluş gerekli görürse, ya orijinal AT tip inceleme belgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını ister. 

 - Tasarım ve imalat çizimleri veya şemaları, 

 - Dikkate alınan temel gerekler ve bunları sağlamak için kabul edilen araçlar (örneğin bir uyumlaştırılmış standart), 

 - Asansörün imalatında kullanılan güvenlik aksamlarının AT uygunluk beyanlarının bir kopyası, 

 - İmalatçı tarafından yapılan veya yaptırılan her bir deneyin veya hesapların sonuçları, 

 - Asansörün el kitapçığının bir kopyası, 

 - Seri imal edilen asansörlerin, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için imalat aşamasında alınan tedbirler. 

 4. Onaylanmış Kuruluş: 

 - İstenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek üzere teknik dosyayı incelemeli, 

 - Teknik dosyaya uygun olarak imal edilmiş olduğunun kontrolü amacıyla, asansörün temsili modelini incelemeli, 

 - Asansörü monte eden tarafından uygulanan çözümlerin yönetmeliğin gereklerini sağladığını ve asansörün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve deneyleri yapmalı veya yaptırmalıdır. 

 5. Eğer model asansör kendisine uygulanabilen yönetmeliğin hükümlerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş başvurana bir AT tip inceleme belgesini verir. Belge, asansörü monte edenin adı ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, belgenin geçerlilik koşullarını ve onaylanmış tipi tanımlamak için gerekli özellikleri içermelidir. Bakanlık, Komisyon ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu belgenin bir kopyasını ve gerekçeli bir talep üzerine teknik dosyanın bir kopyasını, gerçekleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve deneylerin raporlarını alabilirler. Eğer Onaylanmış Kuruluş imalatçıya bir AT tip inceleme belgesi vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz işlemi için hüküm verilmelidir. 

 6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada (bu Ekin 3 numaralı paragrafın ikinci fıkrasının ilk satırına bakınız) belirlenmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmış asansör üzerinde yapmış olduğu veya yapmayıplanladığı değişiklikleri, onaylanmış kuruluşa bildirmelidir. Onaylanmış kuruluş değişiklikleri incelemeli ve AT tip inceleme belgesinin hala geçerli olup olmadığını başvurana bildirmelidir (1). 

 7. Her bir onaylanmış kuruluş Bakanlığa, Bakanlık da aynı şekilde aşağıdakiler hakkındaki ilgili bilgileri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonu bildirmelidir. 

 - Verilen AT tip inceleme belgeleri, 

 - İptal edilen AT tip inceleme belgeleri.  Her bir onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşlara da iptal etmiş olduğu AT tip inceleme işlemleri ile ilgili bilgileri iletmelidir. 

 8. AT tip inceleme belgeleri ve dosyalar ile AT tip inceleme işlemleri ilgili bilgiler Türkçe veya yetkili otoriteler tarafından anlaşılabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazılmış olarak düzenlenmelidir. 

 9. Asansörü monte eden, AT tip inceleme belgelerinin teknik dokümantasyon kopyalarını ve bunların eklerini en son asansörün, temsili modeline uygun olarak imal edildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.  (1) Eğer Onaylanmış Kuruluş gerekli görürse, ya orijinal AT tip inceleme belgesine bir ek yayınlar ya da yeni bir başvuru yapılmasını ister. 

Ek VI ASANSÖRÜN SON MUAYENESİ

 1. Son muayene, asansörü monte edenin bu Ekin 2 numaralı paragrafında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yönetmeliğin gereklerini karşılaması işlemidir. Monte eden, her asansör kabinine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk beyanıdüzenlemelidir. 

 2. Monte eden, piyasaya arz edilen asansörün AT tip inceleme belgesinde tarifi yapılan model asansöre uymasını ve uygulanması gereken tüm sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak tüm tedbirleri alacaktır. 

 3. Monte eden, AT uygunluk beyanının bir kopyası ile bu Ekin 6 numaralıparagrafında da atıfta bulunulan son muayene belgesini asansörün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir. 

 4. Piyasaya arz edilmek üzere olan asansörün son muayenesi monte edenin seçtiği onaylanmış kuruluş tarafından yerine getirilecek veya getirtilecektir. Bu Yönetmeliğin 6 ncımaddesinde atıfta bulunulan uygulanabilir standartlarda tanımlanan uygun deney ve kontroller veya eşdeğer deneyler, asansörün bu Yönetmeliğin ilgili gereklerini karşılamasınısağlamak amacıyla yerine getirilecektir. 

 Bu kontrol ve deneyler özellikle; 

  a) Asansörün Ek V’in (B) Bölümüne göre onaylanan asansörü temsil eden modele uygun asansör olup olmadığını kontrol etmek amacıyla dokümanların incelenmesini, 

  b) Asansör hem boş ve hem de maksimum yüklü iken çalıştırılarak güvenlik cihazlarının çalışmasının ve montajının doğru yapıldığını sağlamayı (son durdurucular, kilitleme tertibatı gibi), 

   - Asansör hem boş ve hem de maksimum yüklü iken çalıştırılarak güvenlik cihazlarının güç kaybı olduğu takdirde düzgün işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolünü sağlamayı, 

   - Nominal yükün 1,25 katına eşit miktardaki yük ile yapılan statik deneyini kapsar.  Nominal yük, Ek I’ in 5 numaralı paragrafında atıfta bulunulduğu gibi olacaktır. Bu deneylerden sonra, Onaylanmış Kuruluş asansörün kullanımı nedeniyle zarar verebilecek herhangi bir değişim ve bozulma olup olmadığını kontrol edecektir. 

 5. Onaylanmış Kuruluş aşağıda yer alan belgeleri almalıdır: 

  - Asansörün tam planı, 

  - Son muayene için gerekli olan plan ve şemalar, özellikle kontrol devre şemaları, 

  - Ek I’in 6.2 numaralı paragrafında atıfta bulunulan kullanma el kitabının bir nüshası. Onaylanmış Kuruluş, piyasaya arz edilmek üzere olan asansörün AT tip incelemesi beyanında tarifi yapılan model asansör ile uygunluğunu doğrulamak için gerekli olmayan ayrıntılı planları veya tam bilgileri talep etmeyebilir. 

 6. Asansör, bu Yönetmelik hükümlerini karşılıyorsa, Onaylanmış Kuruluş Ek III gereğince CE uygunluk işaretinin yanına kendi ayırt edici numarasını iliştirecek veya iliştirtecektir. Kontrol ve deneylerin yapıldığını ifade eden son muayene belgesini düzenleyecektir. Onaylanmış kuruluş, bunu Ek I’in 6.2 numaralı paragrafında atıfta bulunulduğu gibi kayıt defterinin ilgili sayfasına işleyecektir. Onaylanmış Kuruluş, son muayene belgesi düzenlemeyi reddederse ret nedenlerini ayrıntıları ile belirtmesi ve kabul işleminin yaptırılacağı araçları göstermesi gereklidir. Asansörü monte eden son muayene için tekrar başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.  7. Son muayene belgesi, dosyalar ve kabul işlemlerine ilişkin bilgiler Türkçe veya yetkili otoriteler tarafından anlaşılabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazılmış olarak düzenlenmelidir. 

Ek VII ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ATANMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER

 1. Doğrulama işlemlerini yürütmekle sorumlu kuruluş, yönetici ve personeli; güvenlik aksamı tasarımcısı, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene edecekleri asansörün montajcısı veya bu taraflardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamazlar.  Benzer şekilde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde atıfta bulunulan kalite güvence sistemlerinin denetiminden sorumlu kuruluş, yöneticisi ve personeli, güvenlik aksamın tasarımcısı, tesisçisi, tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene ettikleri asansörün montajcısı veya bunların yetkili temsilcileri olamazlar.  Güvenlik aksamlarının tasarım, yapım, pazarlama ve bakımı veya asansörlerin montajı ile doğrudan veya yetkili temsilcisi olarak iştigal edemezler. Bu, güvenlik aksamı imalatçıları ve asansör montajcıları ile kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişine engel olmaz. 

 2. Kuruluş ve personeli muayene veya denetim işlemlerini en üst derecede profesyonel bütünlük ve teknik yeterlilikte yürütmeli ve muayenenin sonucunu ve kararlarını etkileyici tüm baskı ve özellikle muayene ve denetim sonuçlarından yarar elde edecek olan kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olmalıdırlar. 

 3. Kuruluş muayene ve denetim işleri ile ilgili teknik ve idari işlerin düzenli yürütülebilmesini sağlayacak gerekli personel ve teknik donanıma sahip olmalı, aynı zamanda özel doğrulama için gerekli donanıma da sahip olmalıdır. 

 4. Muayeneden sorumlu personel, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. 

 - Bu konuda mesleki ve teknik eğitim almış, 

 - Yaptıkları deneyler hakkında gerekli bilgiye sahip ve bu tür deneylerde yeterince deneyimli, 

 - Deneylerin performansını doğrulamak için gereken belge, evrak ve rapor düzenleme ehliyetine sahip olmalıdır. 

 5. Personelin tarafsızlığı garanti edilmelidir. Personele ödenen ücret ise, yaptıkları deneylerin sayısına ve bu deneylerin sonuçlarına bağlı olmamalıdır. 

 6. Onaylanmış Kuruluş, kendi sorumluluğu ulusal yasaya göre Bakanlık tarafından verilmemiş ise veya Bakanlık kendisi doğrudan deneylerin yapılmasından sorumlu değilse, Onaylanmış Kuruluş sorumluluk güvencesini üstlenmelidir. 

 7. Kuruluş personeli bu Yönetmelik veya ulusal mevzuatın ilgili hükümleri gereği, yapılan işler sırasında elde edilen bütün bilgiler hususunda profesyonel gizlilik ilkesine riayet edecektir (faaliyetlerin yürütüldüğü devletin uzman idari yetkilileri ile yüz yüze görüşbildirme haricinde). 

Ek VIII ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E) 

 1. Ürün kalite güvencesi, bu Ekin 2 numaralı paragrafında yer alan gerekleri karşılayan güvenlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksamının AT tip inceleme belgesinde tarifi yapılan tip ile uygun olduğunu ve kendilerine uygulanan yönetmelik gereklerini karşıladığını, güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu 

Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir. Güvenlik aksamının imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirecek ve AT uygunluk beyanı düzenleyecektir. CE uygunluk işareti bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtildiği gibi gözetim işleminden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte olacaktır. 

 2. İmalatçı, güvenlik aksamının son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini ve bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtildiği gibi deneyleri uygulamalı ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır. 

 3. Kalite Güvence Sistemi 

 3.1. Güvenlik aksamı imalatçısı, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için, güvenlik aksamları ile ilgili kendisinin belirleyeceği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. 

 Başvuruda; 

 - İncelenecek güvenlik aksamı ile ilgili bütün bilgilerin, 

 - Kalite güvence sistemine ait dokümanların, 

 - Onaylanmış güvenlik aksamlarının teknik dokümanları ile AT tip inceleme belgelerinin bir kopyası bulunacaktır. 

 3.2. Kalite güvence sistemi altında her güvenlik aksamının incelenmesi ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan ilgili standartlarda belirlenen uygun deneylerin veya eşdeğer deneylerin yönetmeliğin bu konuya ilişkin gereklerine uygunluğunun sağlanması için yapılması gereklidir.  Güvenlik aksamı imalatçısı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belge halinde sunulmalıdır. Bu kalite güvence sistem dokümanları, kalite programlarında, planlarında, el kitaplarında ve kayıtlarında ortak bir anlayış sağlamalıdır. 

 Özellikle; 

 (a) Kalite amaçları, 

 (b) Güvenlik aksamı kalitesiyle ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü, 

 (c) İmalattan sonra yapılacak inceleme ve deneyler, 

 (d) Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulamasını yapan araçlar, 

 (e) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtlarının tariflerini içermelidir. 

 3.3. Onaylanmış Kuruluş bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında anılan gerekleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek için kalite güvence sistemini, değerlendirmelidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edecektir. 

 (1) Bu uyumlaştırılmış standart EN 29003 olup, güvenlik aksamının belirli özelliklerinin dikkate alınması için gerektiği yerde eklenecektir. Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kişi bulunmalıdır. 

 Değerlendirme işleminde, güvenlik aksamı imalatçısı imalathanesinin denetimi de yer almalıdır. Karar, güvenlik aksamının imalatçısına bildirilmelidir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır. 

 3.4. Güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir.  Güvenlik aksamları imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen her güncelleştirme hakkında bilgi verecektir. Onaylanmış Kuruluş önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında anılan gerekleri hala karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar vermelidir. Onaylanmış Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunmalıdır. 

 4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim 

 4.1. Gözetim işleminin amacı güvenlik aksamı imalatçısının onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektir. 

 4.2. İmalatçı, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir: 

 - Kalite güvence sistemi dokümanları, 

 - Teknik dokümantasyon, 

 - Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları. 

 4.3. Onaylanmış Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza ettiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürmeli ve güvenlik aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir. 

 4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş, güvenlik aksamı imalatçısına habersiz denetimde bulunabilir. Bu denetimler esnasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısına denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir. 

 5. İmalatçı, imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden sonra 10 yılda biten bir zaman aralığı için; 

 - Bu Ekin 3.1 numaralı paragrafın ikinci fıkrasının üçüncü satırında anılan dokümanları, 

 - Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında anılan güncelleştirmeleri, 

 - Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafının son fıkrası ile bu Ekin 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarında atıfta bulunulan Onaylanmış Kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın incelemesi için muhafaza etmelidir. 

 6. Her onaylanmış kuruluş, bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir. 

Ek IX TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H) 

 1. Tam kalite güvencesi, bu Ekin 2 numaralı paragrafındaki yükümlülükleri karşılayan güvenlik aksamı imalatçısının, güvenlik aksamının kendisine uygulanan yönetmelik gereklerini karşıladığını ve güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE uygunluk işareti bu Ekin 4 numaralı paragrafında izah edilen gözetim işleminden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır. 

 2. İmalatçı, güvenlik aksamının tasarım, imalat ve son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini ve bu Ekin 3 numaralı paragrafında izah edildiği gibi deneyleri uygulamalı ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır. 

 3. Kalite Güvence Sistemi 

 3.1. İmalatçının, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için bir Onaylanmış Kuruluşa başvuruda bulunması gerekir. 

 Başvuruda: 

 - Güvenlik aksamı ile ilgili bütün bilgiler, 

 - Kalite güvence sistemine ait dokümanların bulunması gereklidir. 

 3.2. Kalite güvence sistemi, güvenlik aksamının kendisine uygulanan yönetmelik gereklerini karşıladığını ve güvenlik aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını temin etmelidir. İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir şekilde belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistem dokümanları; kalite programları, planları, el kitapları ve kayıtları gibi kalite politikalarında ve işlemlerinde ortak bir anlayış sağlamalıdır. 

 Belgeler aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir; 

 - Kalite amaçları ve güvenlik aksamı tasarımı ve kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü; 

 - Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve bu Yönetmeliğin 6. maddesinde anılan standartlar uygulanmadığında güvenlik aksamlarına uygulanan yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak üzere kullanılacak araçlar, 

 - Güvenlik aksamlarının tasarımında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar, 

 - Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, işlemler ve sistematik uygulamalar, 

 - İmalat öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak muayene ve deneyler ile bunların yapılma sıklığı, 

 - Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları, 

 - Gereken tasarım ve asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar. 

 3.3. Onaylanmış Kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edecektir. 

 (1) Bu uyumlaştırılmış standart EN 29001 olup, güvenlik aksamının belirli özelliklerinin dikkate alınması için gerektiği yerde eklenecektir.  Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme işlemlerinde, imalatçının imalathanesine denetimlerin de yer alması gereklidir.  Karar, güvenlik aksamının imalatçısına bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır. 

 3.4. Güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamış olan Onaylanmış Kuruluşa kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen her güncelleştirme hakkında bilgi verecektir.  Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında anılan gerekleri hala karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar vermelidir. Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunmalıdır. 

 4. Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda gözetim; 

 4.1. Gözetim işleminin amacı güvenlik aksamı imalatçısının onaylanmış kalite güvence sisteminin gereği olan yükümlülüğünü usulüne uygun şekilde yerine getirmesinin sağlanmasıdır. 

 4.2. Güvenlik aksamın imalatçısı onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla tasarım, imalat, muayene ve deney yapma ve depolama yerlerine girebilmesine izin verilmeli ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi vermelidir. 

 - Kalite güvence sistemi dokümanları, 

 - Analiz sonuçları, hesaplamalar ve deneyler gibi kalite güvence sisteminin tasarım ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları, 

 - Muayene raporları, ve deney verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite güvence sisteminin imalat ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları. 

 4.3. Onaylanmış Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza ettiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürmeli ve güvenlik aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir. 

 4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş, güvenlik aksamı imalatçısına habersiz denetimde bulunabilir. Bu denetimler esnasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Kuruluş güvenlik aksamı imalatçısına denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir. 

 5. Güvenlik aksamı imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle: 

 - Bu Ekin 3.1 numaralı paragrafında ikinci fıkrasının ikinci satırında anılan dokümanları, 

 - Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında anılan güncelleştirmeleri, 

 - Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafının son fıkrası ile bu Ekin 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarına atıfta bulunulan onaylanmış kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın incelemesi için muhafaza etmelidir. Güvenlik aksamının imalatçısı veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde yerleşik olmadığı durumlarda hazırdaki teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüğü, güvenlik aksamını ülke piyasasına arz eden kişiye aittir. 

 6. Her onaylanmış kuruluş bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve iptal edilen 

kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir. 

 7. Tam kalite güvencesi işlemlerine ilişkin bilgiler ve dosyalar Türkçe veya yetkili otoriteler tarafından anlaşılabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazılmış olarak düzenlenmelidir. 

Ek X BİRİM DOĞRULAMASI (Modül G)

 1. Birim doğrulaması asansör firmasının, piyasaya sürülen ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında anılan uygunluk belgesine haiz asansörün Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir. Asansör monte eden asansörün kabinine CE uygunluk işaretini iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. 

 2. Asansör monte eden birim doğrulaması için kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunacaktır. 

 Başvuruda; 

 - Asansör monte edenin adı ve adresi ile asansörün monte edildiği yer, 

 - Benzer bir başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının yazılı olarak beyanı, 

- Bir teknik dosya bulunacaktır. 

 3. Teknik dosyanın amacı; asansörün bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine ve tasarım, montaj ve işletmesinin anlaşılabilmesine imkân vermektir. Uygunluk değerlendirilmesinde olduğu gibi, teknik dosyada; 

 - Asansörün genel olarak tarifi, 

 - Tasarım ve imalat çizim ile şemaları, 

 - Söz konusu temel gerekler ve bunları karşılamak için benimsenen çözümler (örneğin; uyumlaştırılmış standart), 

 - Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan her türlü deney ve hesaplama sonuçları, 

 - Asansörü kullanma talimatının bir kopyası, 

 - Kullanılan güvenlik aksamının AT tip inceleme belgesinin bir kopyası bulunmalıdır. 

 4. Onaylanmış Kuruluş teknik dosyayı ve asansörü incelemeli ve asansörün bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılamasını temin amacıyla, bu Yönetmeliğin 6. maddesinde anılan ilgili standartta/standartlarda belirtildiği üzere uygun deneyleri veya eşdeğer deneyleri yapmalıdır.  Eğer asansör bu Yönetmeliğin gereklerini karşılıyorsa, Onaylanmış Kuruluş, Ek III’ e göre kendi kimlik numarasını CE uygunluk işaretinin yanına iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan deneyler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir.  Onaylanmış Kuruluş, Ek I’ in 6.2 numaralı paragrafında anılan kayıt defterinin ilgili sayfalarını dolduracaktır. Onaylanmış Kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtmeli ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini vermelidir. Asansörün firması doğrulama için tekrar başvurulduğunda aynı Onaylanmış Kuruluşa başvurmalıdır. 

 5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim doğrulama işlemlerine ilişkin bilgiler, Onaylanmış Kuruluşun yerleşik olduğu üye ülkenin resmi dili veya kabul edilen dil ile yazılmış olarak düzenlenmelidir. 

 6. Asansör monte eden teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir kopyasını asansörün piyasaya arz tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir. Ek XI

 RASTGELE KONTROL İLE TİPE UYGUNLUK (Modül C) 

 1. Tip uygunluğu, güvenlik aksamı imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin güvenlik aksamlarının AT tip inceleme belgesinde tarif edilen tip ile uyum içinde olduğunu ve güvenlik aksamının, güvenlik aksamlarına uygulanan yönetmeliğin gereklerini karşıladığını ve güvenlik aksamlarının doğru olarak monte edildiği takdirde asansörün yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi işlemidir. Güvenlik aksamı imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirecek ve bir AT uygunluk beyanı düzenleyecektir. 

 2. Güvenlik aksamı imalatçısı, imalat işlemleri için imal edilen güvenlik aksamlarının AT tip inceleme belgesine uyduğu ve onlara uygulanan yönetmeliğin gereklerini karşıladığı güvencesini vereceğini temin için gereken tüm tedbirleri almalıdır. 

 3. Güvenlik aksamı imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi AT uygunluk beyanının bir kopyasını imal edilen son güvenlik aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.  Güvenlik aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisinin Türkiye içinde bulunmadığı durumlarda teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüğü güvenlik aksamını piyasaya arz eden kişide olacaktır. 

 4. İmalatçı tarafından seçilen onaylanmış kuruluş, güvenlik aksamlarının düzenli olmayan aralıklarla kontrolünü yapmalı veya yaptırmalıdır. İmalatı tamamlanmış güvenlik aksamlarından, Onaylanmış Kuruluş tarafından alınan yeterli miktarda numuneler incelenmeli ve imalatın yönetmeliğin ilgili gereklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, bu Yönetmeliğin 6. maddesinde anılan ilgili standartta/standartlarda belirtilen uygun deneyler veya eşdeğer deneyler yapılmalıdır. Kontrol edilen güvenlik aksamlarından birinin veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda, Onaylanmış Kuruluş gereken önlemleri almalıdır. Güvenlik aksamının kontrolü esnasında dikkate alınacak noktalar, Ek IV’te anılan güvenlik aksamlarının temel özellikleri göz önünde bulundurularak, bu işlemden sorumlu tüm Onaylanmış Kuruluşlar arasındaki ortak bir anlaşma ile tanımlanacaktır.  Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda imalatçı imalat işlemleri sırasında bu kuruluşun kimlik numarasını iliştirecektir. 

 5. Dosya ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında anılan düzenli olmayan aralıklarla yapılan kontrol işlemlerine ilişkin bilgiler Türkçe veya yetkili otoriteler tarafından anlaşılabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazılmış olarak düzenlenmelidir. 

Ek XII ASANSÖRLER İÇİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E) 

 1. Ürün Kalite Güvencesi, bu Ekin 2 numaralı paragrafındaki koşulları sağlayan asansör firmasınca monte edilen asansörlerin uygulanan yönetmeliğin gereklerini karşıladığını ve AT tip İnceleme Belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu temin ve beyan etmesi işlemidir.  Asansör monte eden CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE uygunluk işareti, bu Ekin 4 numaralı paragrafında tanımlanan gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır. 

 2. Asansör monte eden, asansörün son muayenesi için onaylanmış bir kalite güvence sistemini ve bu Ekin 3 numaralı paragrafında tanımlanan deneyleri uygulamalı ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında tanımlanan gözetime tabi olmalıdır. 

 3. Kalite Güvence Sistemi 

 3.1.Asansör monte eden kendi seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa ilgili asansörler hakkında, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.  Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir; 

 - Asansörle ilgili bütün bilgiler, 

 - Kalite güvence sistemi hakkındaki doküman, 

 - Onaylanmış asansörler hakkındaki teknik doküman ve AT tip İnceleme Belgesinin bir kopyası. 

 3.2. Kalite Güvence Sistemi altında, her asansörün incelenmesi ve yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğun sağlanması için bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standartlara uygun deneylerin veya eşdeğer deneylerin yürütülmesi gerekmektedir.  Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi kalite programları, planları, kullanım kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlanmalıdır. 

 Belge özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir; 

 (a) Kalite amaçları, 

 (b) Asansör kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü, 

 (c) En azından Ek VI ’nın 4 numaralı paragrafının (b) bendinde belirtilen deneyleri de içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan inceleme ve deneyler, 

 (ç) Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulanmasını yapan araçlar. 

 (d) Muayene raporları, deney verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları. 

 3.3. Onaylanmış Kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edecektir.  Deneti ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır. 

 (1) Bu uyumlaştırılmış standart EN 29003 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.  Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir denetimi de içermelidir.  Karar asansör monte edene bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 

 3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.  Asansör monte eden, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir. Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafındaki gerekleri hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar vermelidir. Onaylanmış Kuruluş kararını asansör monte edene bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 4.Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim 

 4.1. Gözetimin amacı, asansör monte edenin, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektir. 

 4.2. Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşun muayene ve deney alanlarına, muayene amacıyla girebilmesine izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle aşağıda belirtilen hususlar hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır: 

 - Kalite güvence sistemi dokümanı, 

 -Teknik doküman, 

 - Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları. 

 4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör monte edenin kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığını garanti etmek amacıyla belirli aralıklarla denetlemeler yapmalı ve asansör monte edene bir denetim raporu vermelidir. 

 4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş asansör montaj alanına beklenmedik denetimler yapabilir. Böylesi denetimler esnasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiği takdirde kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yaptırabilir. Asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu vermelidir. 

 5. Asansör monte eden, son asansörün imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın incelemesi için muhafaza etmelidir. 

 - Bu Ekin 3.1 numaralı paragrafında ikinci fıkrasının üçüncü satırında belirtilen doküman, 

 - Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında belirtilen güncelleştirmeler, 

 - Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafın son fıkrası ile bu Ekin 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarında atıfta bulunulan Onaylanmış Kuruluştan alınan karar ve raporları Bakanlığın incelemesi için muhafaza etmelidir. 

 6. Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara iletmelidir. 

Ek XIII ASANSÖRLER İÇİN TAM KALİTE GÜVENCESİ (Modül H) 

 1. Tam Kalite güvencesi, bu Ekin 2 numaralı paragrafında belirtilen yükümlülükleri yerine getiren bir asansör monte edenin, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin gereklerini sağladığını temin ve beyan etmesi işlemidir.  Asansör monte eden, CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE uygunluk işareti, bu Ekin 4 numaralı paragrafında tanımlanan gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır. 

 2. Asansör monte eden, asansörlerin tasarım, imalat, birleştirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtilen deneyleri uygulamalı ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtilen gözetime tabi olmalıdır. 

 3. Kalite Güvence Sistemi 

 3.1. Asansör monte eden, bir Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirmesi için başvurmalıdır. Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir; 

 - Asansörlere ilişkin tüm bilgiler, özelliklerin ve asansörün işleyişi arasında ilişkinin anlaşılabilir olmasına yönelik olan ve uygulanacak olan Yönetmeliğin gerekleri ile uygunluk içerisinde olmasını sağlayan bilgiler, 

 - Kalite güvence sistemi hakkında doküman. 

 3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu temin etmelidir.  Asansör monte eden tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, yazılı önlemler, talimatlar ve işlemler şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dokümanları programlar, planlar, el kitapları ve kalite raporları gibi işlemlerin ortak bir anlayışını sağlamalıdır. Doküman özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir; 

 - Kalite amaçları ve asansörlerin kalite ve tasarımları hakkında kuruluş yapısı, sorumlulukları ve yönetim gücü, 

 - Uygulanacak standartları da içeren teknik tasarım özellikleri ve bu Yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen standartların tam olarak uygulanamaması halinde asansörlere uygulanan yönetmelik gereklerinin karşılanması için kullanılacak araçlar, 

 - Asansörlerin tasarımı esnasında kullanılacak olan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri işlemleri ve sistematik uygulamalar, 

 - Temin edilen malzemelerin, aksamın ve monte edilmiş alt grupların kabulünde uygulanacak olan inceleme ve deneyler, 

 - Kullanılacak olan ilgili birleştirme, montaj ve kalite kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik uygulamalar, 

 - Montaj öncesinde (montaj koşullarının muayenesi: Asansör boşluğu (şaft), makine dairesi, vb.) esnasında ve sonrasında yürütülecek deneyler ve incelemeler [en azından Ek VI’ nın 4 numaralı paragrafın (b) bendinde belirtilen deneyleri içermesi], 

 - Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları. 

 - Gerekli tasarım ve montaj kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin etkin işleyişini izleme araçları. 

 3.3. Tasarım İncelemesi  Tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda Onaylanmış Kuruluş, tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığını incelemeli ve eğer uyuyorsa asansör monte eden için onaylanmış tasarımın ayırt edilmesi için gerekli detayları içeren ve belgenin geçerlik sınırlarını belirten bir "AT Tasarım İnceleme Belgesi" vermelidir. 

 3.4. Kalite Güvence Sisteminin değerlendirilmesi 

 Onaylanmış Kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafında belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemi doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edecektir.  Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme süreci montaj alanına ve asansör monte edenin çalışma merkezine bir denetimi de içermelidir.  Karar, asansör monte edene bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.  3.5. Asansör monte eden, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir. Asansör monte eden, kalite güvence sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir.  Onaylanmış Kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafındaki gerekleri hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar vermelidir. 

 (1) Bu uyumlaştırılmış standart  EN 29001 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.  Kararını asansör monte edene bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 

 4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim 

 4.1. Gözetimin amacı, asansör monte edenin, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektir. 

 4.2. Asansör monte eden, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla tasarım, imalat, birleştirme, montaj, muayene ve deney ve depolama alanlarına girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren, tüm mevcut bilgi ile sağlamalıdır: 

 - Kalite güvence sistemi dokümanları, 

 - Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite güvence sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları, 

 - Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar, gibi montaj ve stokların kabulü ile ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları. 

 4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör monte edenin kalite güvence sistemini bulundurduğunu ve uyguladığını temin etmek amacıyla belirli aralıklarla denetlemeler yapmalı ve asansör monte eden için bir denetim raporu hazırlamalıdır. 

 4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş asansörün birleştirme alanına veya asansör monte edenin binasına beklenmedik denetimler gerçekleştirebilir. Bu denetimler sırasında Onaylanmış Kuruluş, gerekirse kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermelidir. 

 5. Asansör monte eden, asansörün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın incelemesi için muhafaza etmelidir. 

 - Bu Ekin 3.1 numaralı paragrafında ikinci fıkrasının ikinci satırında belirtilen doküman, 

 - Bu Ekin 3. 5 numaralı paragrafında ikinci fıkrasında belirtilen güncelleştirmeler, 

 - Bu Ekin 3.5 numaralı paragrafın son fıkrasında ve 4. 3 ve 4.4 numaralı paragraflarında belirtilen Onaylanmış Kuruluş rapor ve kayıtları.  Asansör monte edenin Türkiye’de yerleşik olmadığı durumlarda bu yükümlülük Onaylanmış Kuruluşa kalır. 

 6. Her Onaylanmış Kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara iletmelidir. 

 7. Tam Kalite güvencesi işlemlerine ilişkin dosya ve bilgiler, Türkçe veya yetkili otoriteler tarafından anlaşılabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazılmış olarak düzenlenmelidir. 

Ek XIV İMALAT KALİTE GÜVENCESİ (Modül D)

 1. İmalat Kalite Güvencesi, bu Ekin 2 numaralı paragrafındaki yükümlülükleri yerine getiren asansör monte edenin, asansörlere uygulanan yönetmeliğin koşullarını sağlamakta olduğunu temin ve beyan etmesi işlemleridir. Asansör monte eden CE uygunluk işaretini her asansöre iliştirmeli ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE uygunluk işareti, bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtilen gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır. 

 2. Asansör monte eden, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve bu Ekin 3 numaralı paragrafında tanımlanan deneyleri uygulamalıdır ve bu Ekin 4 numaralı paragrafında belirtilen gözetime tabi olmalıdır. 

 3. Kalite Güvence Sistemi 

 3.1. Asansör monte eden, seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.  Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir: 

 - Asansörlere ilişkin tüm bilgiler, 

 - Kalite güvence sistemine ilişkin doküman, 

 - Onaylanmış tipin teknik dokümanı ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyası. 

 3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin, uygulanan yönetmeliğin gerekleri ile uygunluğunu temin etmelidir. Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler yazılı politikalar, işlemler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Kalite güvence sistemi dokümanı kalite programlarının, planlarının, el kitaplarının ve kalite kayıtlarının tutarlı yorumlarına izin vermelidir. Doküman, özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir; 

 - Kalite amaçları ve asansörlerin kalitesine bağlı olarak kuruluş yapısı, sorumluluklar ve yönetim gücü, 

 - Kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik faaliyetler, 

 - Montaj öncesinde, montaj sonrasında ve esnasında yürütülecek olan deney ve incelemeler(1), 

 - Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları, 

 - Gerekli asansör montaj kalitesini, kalite güvence sisteminin etkin işleyişini sağlayacak araçları, 

 3.3. Onaylanmış Kuruluş, kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafındaki gerekleri sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek amacıyla değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı(2) uygulayan kalite güvence sisteminin söz konusu gerekleri karşıladığı kabul edilmelidir.  Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en az bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme işlemleri asansör monte edenin işyerine bir denetimi de içermelidir. Karar asansör monte edene bildirilmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 

 (1) Bu deneyler en azından Ek VI’nın, 4 numaralı paragrafının (b) bendinde belirtilen deneyleri içermelidir. 

 (2) Bu uyumlaştırılmış standart EN 29002 olacaktır ve asansörlerin ayırt edici özelliklerinin dikkate alınmasının mümkün olduğu durumlarda eklenmelidir.

 3.4. Asansör monte eden, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.  Asansör monte eden, kalite güvence sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeleri bildirmelidir.  Onaylanmış Kuruluş öngörülen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin bu Ekin 3.2 numaralı paragrafındaki gerekleri hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar vermelidir. Kararını asansör monte edene bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 

 4. Onaylanmış Kuruluş sorumluluğunda gözetim 

 4.1. Gözetimin amacı, asansör monte edenin, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektir. 

 4.2. Asansör monte eden, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla imalat, muayene, birleştirme, montaj, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır: 

 - Kalite güvence sistemi dokümanı, 

 - Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları. 

 4.3. Onaylanmış Kuruluş, asansör monte edenin kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla belirli aralıklarla denetimler yapmalı ve asansör monte edene bir denetim raporunu vermelidir. 

 4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş asansör monte edene beklenmedik denetimler gerçekleştirebilir. Böylesi denetimler esnasında Onaylanmış Kuruluş, gerektiği takdirde, kalite güvence sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla deneyler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış Kuruluş asansör monte edene bir denetim raporu ve eğer deney yapılmışsa deney raporlarını vermelidir. 

 5. Asansör monte eden, asansörün son imalat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri Bakanlığın incelemesi için muhafaza etmelidir: 

 - Bu Ekin 3.1 numaralı paragrafın ikinci fıkrasının ikinci satırında belirtilen doküman, 

 - Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında belirtilen güncelleştirmeler, 

 - Bu Ekin 3.4 numaralı paragrafın son fıkrasında ve 4.3 ve 4.4 numaralı paragraflarında belirtilen Onaylanmış Kuruluş rapor ve kayıtları. 

 6. Her Onaylanmış Kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi  onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir. 

 7. Asansör kalite güvencesi işlemlerine ilişkin belgeler ve bilgiler, Türkçe veya yetkili kuruluşlar tarafından anlaşılabilecek AB resmi dillerinden biri ile yazılmış olarak düzenlenmelidir.

 • (90/396/EEC)/GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK
 • (92/42/EEC)/SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK
 • (97/23/EC)/BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
 • (88/378/EEC)/OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • (89/686/EEC)/KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ
 • (2006/42/AT)/MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ
 • (93/42/EEC)/TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ
 • (98/79/EC)/VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ
 • (2004/22/EC)/ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ
 • (90/384/EEC)/OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ
 • (2006/95/AT)/BELİRLİ GERİLİM SINIRLARI DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
 • (2004/108/AT)/ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ
 • (87/404/EEC)/BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
 • (90/385/EEC)/VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ
 • (94/9/EC)/MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK
 • (93/15/EEC)/SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 • (2000/9/EC)/İNSAN TAŞIMAK ÜZERE TASARIMLANAN KABLOLU TAŞIMA TESİSATI YÖNETMELİĞİ
 • (94/25/EC)/GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ
 • (99/5/EC)/TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

 

 • Prev
 • Duyurular
Yukarı Çık