Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Sıcak su kazanı üretici firmaların edinmesi halinde kalite ve müşteri memnuniyetinin sağlandığı ilgili CE Belgesinin yönetmeliği aşağıda bulunmaktadır.

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/At)  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 

Resmi Gazete Tarihi : 05/06/2008

Resmi Gazete Sayısı : 26897 

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarına uygulanabilir verim gereklerini belirleyerek enerji verimliliğini artırmaktır. 

 Kapsam 

 Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW'tan az 400 kW'tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek, çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarının asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretiminin sağlanması ile kullanımında uygulanacak esasları kapsar. 

 (2) Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 

 a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları, 

 b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar, 

 c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar, 

 ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar, 

 d) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW'tan düşük cihazlar, 

 e) Üretimi devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar. 

Dayanak 

 Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 92/42/EC sayılı direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

 Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Art-kazan : Bir merkezi ısıtma sistemini beslemek ve bir art-kazan/gaz yakma birleşiminin parçası olarak bir ocak bölmesine konulmak için tasarımlanmış kazanı, 

b) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

c) Cihaz : Bir brülörün monte edilmesi için tasarımlanmış kazan gövdesini veya kazana monte edilmek için tasarımlanmış brülörü, 

ç) Düşük sıcaklık kazanı : Sıvı yakıtlı yoğuşturma kazanları dahil, sürekli 35 C - 40 C'ye kadar giriş suyu sıcaklığı ile çalışabilen, muhtemelen özel durumlarda yoğuşma oluşturan kazanı, 

d) Efektif nominal güç : Üretici tarafından belirtilen faydalı verimle sürekli çalışma sırasında verilebilecek olan, üreticinin beyan ve garanti ettiği, kW olarak belirtilen maksimum ısıl gücü, 

e) Faydalı verim : Kazan suyuna iletilen ısıl güç ile sabit yakıt basıncındaki net ısıl değer ve birim zamandaki yakıt miktarı olarak ifade edilen tüketimin çarpımının yüzde olarak oranını, 

f) Gaz yoğuşturmalı kazan : Yanma sonucu oluşan gazdaki su buharının büyük bir miktarını sürekli olarak yoğuşturmak için tasarımlanmış kazanı, 

g) Kazan : Bundan böyle kazanlar olarak ifade edilecek olan; brülöre birleşik ünite olup, yanma sonucu oluşan ısıyı suya iletmek için tasarımlanmış kazan gövdesini, 

ğ) Kazan suyu ortalama sıcaklığı : Kazanın giriş ve çıkışındaki su sıcaklıklarının ortalamasını, 

h) Kısmi yük : Kesintili veya efektif nominal gücün altında bir güçte çalışan kazanın efektif gücünün aynı efektif nominal güce % olarak oranını, 

ı) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu, 

i) kW : Nominal güç birimini, 

j) Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını, 

k) Pn : Nominal gücü, 

l) Standart kazan : Tasarımla ortalama su sıcaklığı sınırlandırılabilen bir kazanı, 

m) Yaşam mahalline konulan kazan : Efektif nominal gücü 37 kW'tan az olan, konulduğu yaşam mahallini, açık genleşme bölümü olan gövdesinden ısı yayarak ısıtmak üzere tasarımlanmış, yerçekimi devridaimini kullanarak sıcak su temin eden ve gövdesi üstünde yaşam mahalline konulması gerektiğini açık olarak gösteren işaret taşıması zorunlu olan kazanı ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM: Temel Gerekler, Kazanlarda Verim, Kazanların Enerji Performanslarına Göre  Etiketlenmesi, Belgelendirme ve Uygunluk İşareti, Onaylanmış Kuruluşlar, Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi  Temel gerekler 

Madde 5 - (1) Bakanlık; bu Yönetmeliğin hükümlerine uyan ve CE uygunluk işareti taşıyan kazanların ve cihazların temel gerekleri karşıladığını kabul eder ve bunların piyasaya arzını ve hizmete sokulmasını kısıtlamaz, yasaklamaz ve engellemez.  Kazanlarda verim 

Madde 6 - (1) Kazan üreticileri; 

a) Nominal güçte, 70 oC ortalama kazan suyu sıcaklığında ve 

b) % 30 kısmi yükte, kazan tipine bağlı olarak değişen ortalama kazan suyu sıcaklığında  verim şartlarına uymak zorundadır. 

(2) Faydalı kazan verim değerleri, aşağıdaki çizelgede belirtilen değerlere uygun olmalıdır. 

Kazan Tipi Kazan Tipi Çıkış Gücü Aralığı (kW)Çıkış Gücü Aralığı (kW) Nominal Güçte Verim Nominal Güçte Verim Kısmi Yükte Verim Kısmi Yükte Verim Ortalama Kazan Suyu sıcaklığı

 C Ortalama Kazan Suyu sıcaklığı °C İstenen Verim %İstenen Verim % Ortalama Kazan Suyu sıcaklığı

 C Ortalama Kazan Suyu sıcaklığı °C İstenen Verim %İstenen Verim % 

 Standard Kazan Standart Kazan 4-4004-400 7070 

 84+2 log Pn 

 50 

 80+3 log Pn80+3 log Pn 

 Düşük Sıcaklık Kazanları *Düşük Sıcaklık Kazanları * 4-4004-400 7070 

 87,5+1,5 log Pn 

 4040 

 87,5+1,5 log Pn 

 Gaz Yoğuşturmalı Kazanlar Gaz Yoğuşturmalı Kazanlar 4-4004-400 7070 

 91 +1 log Pn 

 30 * *30 * * 

 97 + 1 log Pn 

 * Sıvı yakıtlı yoğuşturmalı kazanlar dahil 

 * * Kazana su giriş sıcaklığı

 (3) Bu Yönetmelikle ilgili olarak Komisyon tarafından zorunlu hale getirilen uyumlaştırılmış standartlar, diğer hususların yanı sıra, üretim ve ölçmeler için geçerli muayene yöntemlerini belirtir. Uygun toleransların verimlilik seviyelerine dahil edilmesi zorunludur. 

 (4) Kazanların ısıtma sistemi ve temizlik amaçlı sıcak su sağlama gibi çift işlevi olması halinde, sözü edilen verim şartları sadece ısıtma fonksiyonu ile ilgilidir.  Kazanların enerji performanslarına göre etiketlenmesi 

Madde 7 - (1) Bakanlık, kazanların enerji performanslarının açıkça doğrulanabilmesini sağlayacak özel bir etiketleme sistemini, 8 inci maddede belirtilen prosedürler çerçevesinde uygulayabilir. Söz konusu etiketleme sistemi 6.  maddede belirtilen standart kazan şartlarından daha iyi verime sahip kazanlara da uygulanır. 

 

(2) Kazana, nominal güçteki ve kısmi yükteki verimi standart kazanların ilgili değerlerine eşit ya da büyükse Ek 1'in 2 numaralı bendinde belirtilen " " işareti; ilgili değerlerinden üç puan veya daha fazla büyükse " " işareti verilir. Nominal güçteki ve kısmi yükteki verimdeki her üç puanlık ekstra verim artışına Ek 2'de belirtildiği üzere ekstra bir " " işareti ilave edilir. 

 

(3) Birinci fıkrada atıfta bulunulan etiketleme işareti ile karıştırılması muhtemel başka hiçbir işaret kullanılamaz. 

Belgelendirme ve uygunluk işareti 

Madde 8 - (1) Bakanlık; bu Yönetmelik kapsamına giren ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarını ve bu standartların tadillerini uyumlaştıran Türk standartlarının isimlerini ve numaralarını ve bu standartlarda yapılan tadilatları Resmi Gazete' de yayımlar. Mezkûr standartlara uygun olarak üretilen ve Ek 3 ile Ek 4'te belirtilen modüllerin uygun birleşimine göre uygunluk değerlendirmesi yapılan kazanların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul edilir. Bu Kazanlar Ek 1'de belirtilen CE uygunluk işaretini taşır ve kazanların beraberinde AT uygunluk beyanı bulundurulur. 

 (2) Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu Ek 3'te belirtilen B modülüne göre kazanın verimliliğinin tip incelemesi ve Ek 4'te belirtilen C, D ya da E modüllerine göre onaylı tipe uygunluk beyanına göre belgelendirilir. Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerinin uygunluğunun değerlendirilmesinde, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte (90/396/AT) belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri kullanılır. 

 (3) Kazanların CE uygunluk işaretinin iliştirilmesini öngören başka teknik düzenlemelerin de kapsamına girmesi durumunda, CE uygunluk işareti diğer teknik düzenlemelere uygunluğu da gösterir. Bununla birlikte, bu teknik düzenlemelerden bir veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, CE Uygunluk İşareti sadece imalatçının uygulamayı seçtiği teknik düzenleme/ teknik düzenlemelerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Böyle durumlarda, uygulanan teknik düzenlemelerin detayları, bu teknik düzenlemelerde istenen ve kazanların beraberinde verilen belgeler, açıklamalar veya kılavuzlarda belirtilir. 

 (4) Ayrı ayrı satılan cihazlar da CE uygunluk işareti taşımalı ve bu aksamın beraberinde, montaj sonrası 6. maddede belirtilen verimlilik düzeyine ulaşmalarını sağlayacak olan parametreleri belirten AT uygunluk beyanı bulunmalıdır. 

 (5) Bu Yönetmeliğin gereklerine ve CE uygunluk işaretinin iliştirilmesini gerektiren diğer teknik düzenlemelere uygunluğu ifade eden CE uygunluk işareti ile Ek 1'de belirtilen işaretler, kazanların ve aksamın üzerine görünür, kolayca okunabilir ve kalıcı bir şekilde iliştirilir. Kazana veya aksama, CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez. CE uygunluk işaretinin görüne bilirliğini ve okunabilirliğini engellemeyecek şekilde kazana veya aksama başka işaretler de iliştirilebilir. 

Onaylanmış Kuruluşlar 

Madde 9 - (1) Bakanlık, Ek 5'te belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak, 8 inci maddede belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını; 17/1/2002 tarihli ve 24643 Resmi Gazete' de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. 

Piyasaya Arz 

Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve CE uygunluk işareti taşıyan kazanların ve cihazların piyasaya arzı ve hizmete sokulması kısıtlanmaz, yasaklanmaz ve engellenmez. 

 (2) Gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık, Yönetmelik kapsamına giren kazanların ve cihazların bu Yönetmelikte belirtilen temel gereklerin yanında bölgesel iklim koşulları ile bu ürünlerin kurulacağı binaların enerji kayıpları ve yerleşim karakteristiklerini temel alan koşullara uymasını isteyebilir. Bu koşullar, Bakanlık tarafından Müsteşarlık vasıtasıyla Komisyona bildirilen bir tebliği ile düzenlenir. 

 (3) Art-kazanlar ve/veya yaşam alanına monte edilecek ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce monte edilmiş kazanların, verimliliklerinin nominal güçte ve % 30 kısmi yükte standart kazanlar için 6. maddede belirtilen gereklerden % 4'ten daha düşük olmaması şartıyla, hizmete sokulması devam eder. 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

Madde 11 - (1) Bakanlık, kazanların ve cihazların piyasa gözetimi ve denetimini, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Bu husus Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilmek üzere Müsteşarlığa bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler 

Aykırı davranışlara uygulanacak hükümler 

 Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

 Madde 13 - (1) 31/3/2002 tarihli ve 24712 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer düzenlemelerde yürürlükten kaldırılan söz konusu Yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.  Yürürlük 

 Madde 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık