Duyurular :
G İşareti Belgelendirme Hizmeti -- "Yasa ve yönetmelikte belirtilen G markalama hizmetini gerçekleştiren Kalitürk® tecrübeli ..." -- 27 May 2013
Helal Gıda Belgesi -- "Ülkemiz koşullarında gıda firmalarının güven sorunu olan en büyük faktör, gıdaların helal ..." -- 27 May 2013
IRCA Onaylı Başdenetçi Eğitimleri -- "Dünyanın pek çok ülkesinde kurum ve kuruluşların talep ettiği referans olarak ..." -- 27 May 2013
ISO 15838:2009 Çağrı Merkezi Kalite Belgesi -- "Çağrı Merkezlerinin sektörde avrupa standartlarını yakalayabilmesi için Kalitürk® Çağrı ..." -- 27 May 2013
Risk Değerlendirmesi ve Analizi (6331 Sayılı Kanun) -- "Kalitürk® 6331 sayılı yeni iş sağlığı ve iş güvenliği kanununda belirtilerek zorunlu hale ..." -- 27 May 2013

Patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat kaliteli ve güvenilir olmak zorundadır. Aksi takdirde ölümcül sonuçlar gözlenebilir. Bu teçhizatların üretici firmalarının güvenilirlik ispatı sayılabilecek bu belgeye sahip olmaları bu yüzden çok önemlidir. Aşağıda Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik yer almaktadır. Kalitürk, firmalara CE Belgesi temin edebilme de yardımcı olmaktadır.

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (94/9/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemleri kapsar. Ayrıca, muhtemel patlayıcı ortamlar dışında kullanılan, ancak patlama tehlikelerine karşı teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan veya buna katkı sağlayan emniyet cihazları, kumanda cihazları ve düzenleyici (regülatör) cihazlar da bu Yönetmeliğin kapsamı dahilindedir.

Bu Yönetmelik aşağıdakileri kapsamaz:

 a) Tıbbi bir ortamda kullanılacak olan tıbbi cihazlar,

 b) Patlama tehlikesinin sadece patlayıcı maddelerin veya kararsız kimyasal maddelerin bulunmasından kaynaklandığı teçhizat ve koruyucu sistemler,

 c) Muhtemel patlayıcı ortamların yalnızca kazayla gaz sızıntısı sonucu nadiren oluşabileceği ev ortamında ve ticari olmayan ortamlarda kullanılan teçhizatlar,

 d) Kişisel Koruyucu Donanım ile İlgili Yönetmelik (89/686/AT) kapsamındaki kişisel koruyucu teçhizatlar,

 e) Üzerindeki teçhizatlarla birlikte açık denizde seyreden gemiler ve kıyıdan uzaktaki seyyar üniteler,

 f) Ulaşım vasıtaları; yalnızca yolcuların havayolu, karayolu, demiryolu veya su yolu ile taşınmasına yönelik taşıtlar ve bunların römorkları ile malların havayolu, devlet karayolu, demiryolu veya suyolu ile taşınması için tasarlanmış olan nakil vasıtaları, (Muhtemel atlayıcı bir ortamda kullanılacak taşıtlar bu Yönetmelik kapsamından hariç tutulmayacaktır.)

 g) Ülkemizin güvenliği açısından lüzumlu olan silah, mühimmat ve savaş malzemeleri. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

 a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

 b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

 c) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

 d) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat: Yönetmelikte sadece, "teçhizat" olarak ifade edilecektir. Malzemenin işlenmesi için ayrı ayrı veya birlikte, enerjinin üretilmesi, aktarılması, depolanması, ölçülmesi, kontrolü ve dönüştürülmesi için kullanılacak olan ve muhtemel tutuşma kaynakları ile patlamaya yol açabilecek makine, aparat, sabit veya seyyar cihazlar, bunların kumanda aksamları ile cihazları ve algılama ya da koruma sistemlerini,

 e) Koruyucu Sistemler: Yeni başlamış patlamaları derhal durdurmak ve/veya patlama alevlerinin ve patlama basınçlarının etki alanlarını sınırlamak için düşünülmüş tasarım ünitelerini, (Koruyucu sistemler teçhizata entegre edilebilir veya bağımsız sistemler olarak kullanılmak üzere ayrı olarak piyasaya arz edilebilir.)

 f) Aksam: Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan ancak bağımsız olarak işlevi olmayan herhangi bir parçayı,

 g) Patlayıcı Ortamlar: Ortam şartları altında, tutuşma oluştuktan sonra yanmanın tüm yanmamış karışıma yayıldığı gaz, buhar, buğu ya da toz halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımını,

 h) Muhtemel Patlayıcı Ortam: Yerel Şartlar ve işletme Şartları nedeniyle patlayıcı olabilen bir ortamı,

 i) Teçhizat Grupları ve Kategorileri: Gerekli koruma seviyesini tanımlayan teçhizat grup ve kategorileri Ek I' de açıklanmış olup;

  1) I Nolu Teçhizat Grubu: Madenlerin yer altı bölümlerinde kullanılacak teçhizatlar için geçerli olanları,

  2) II Nolu Teçhizat Grubu: Patlayıcı ortamların tehlikeye düşürebileceği diğer yerlerde kullanılacak teçhizatlar için geçerli olanları,

 j) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

 k) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatı ve koruyucu sistemleri üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması  halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 l) CE Uygunluk İşareti : Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin, bu Yönetmeliğin Şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

m) Uygunluk Değerlendirmesi: Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

n) AT Uygunluk Beyanı : Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin, bu Yönetmeliğin Şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, üretici tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

o) AT Tip İnceleme Belgesi : Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen teçhizatın, tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgeyi,

p) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut Şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji,  sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya  birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

r) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanan standardı,

s) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

t) Ulusal Standart: Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,

u) Piyasaya Arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

ü) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, teçhizatın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya teçhizat piyasada iken bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini,

v) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,

y) Ürün: Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ve cihazları,

z) Amaca Uygun Kullanım: Bu Yönetmeliğin kapsamına giren teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların Ek I' de açıklanan teçhizat grupları ve kategorilere ve emniyetli çalışabilmeleri için gerekli olan ve üretici tarafından sağlanan tüm bilgilere uygun olarak kullanılmalarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Genel  şartlar, Standartlar

Genel şartlar

Madde 5 - Teçhizat ve koruyucu sistemler aşağıda belirtilen Şartları yerine getirmelidir.

 a) Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan teçhizat, koruyucu sistem ve cihazlar, kullanım amacı göz önünde bulundurularak, Ek II' de belirtilen asgari sağlık ve emniyet gereklerini karşılamalıdır.

 b) Beraberinde Ek X' da belirtilen AT uygunluk beyanı bulunan ve 8 inci maddede öngörülen CE uygunluk işaretini taşıyan bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların ve beraberinde 7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen uygunluk belgesi bulunan aksamların bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde yer alan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürleri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğin tüm hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

 c) Teçhizat ve koruyucu sistemler belli bir patlayıcı ortam için tasarımlanabilir. Bu durumda, bu teçhizat ve koruyucu sistemler buna göre işaretlenmelidir.

 d) Bakanlık, kişilerin ve özellikle de işçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ve cihazları kullanırken korunmalarını teminen lüzum gördüğü Şartlar getirebilir. Ancak bu Şartlar, söz konusu teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların veya aksamların bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir yolla değiştirilmesini öngöremez.

 e) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran bir uyumlaştırmış ulusal standardın asgari emniyet ve sağlık Şartlarından bir veya daha fazlasını kapsaması halinde bu standarda uygun olarak, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumlarda ise yine aynı maddede belirtilen ulusal standartlara  uygun olarak üretilmiş olan bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların veya aksamların bu Yönetmeliğin ilgili sağlık ve emniyet Şartlarına uyduğu kabul edilir.

Standartlar

Madde 6 - Bu Yönetmelik kapsamına giren teçhizat, koruyucu sistem ve cihazlarla ilgili Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen uyumlaştırılmış ulusal standartlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmi Gazetede yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

Uyumlaştırılmış ulusal standartların mevcut olmadığı durumlarda, Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak çıkartılacak tebliğle Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standartların isimleri ve numaralarını Resmi Gazetede yayımlar ve bu standartların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir. Komisyonun uyumlaştırılmış standartların 5 inci maddede belirtilen Şartları tam olarak karşılamadığını veya ulusal standartların söz konusu gerekleri artık karşılamadığını bildirmesi halinde bu standartların uygulamadan tamamen ve ya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşü Bakanlık tarafından değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, CE Uygunluk İşareti, CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

Madde 7 - Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Gerektiğinde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen cihazlar da dahil olmak üzere, teçhizatın uygunluğunun değerlendirilmesi ile ilgili prosedürler aşağıdaki gibidir.

1) I ve II nolu teçhizat grubu, M1 ve 1 nolu teçhizat kategorisi; Üretici, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek III'te belirtilen AT Tip İnceleme prosedürüne  ek olarak;

 - Ek IV'de belirtilen Üretim Kalite Güvencesine ilişkin prosedürü veya

 - Ek V'de belirtilen Ürün Doğrulamasına ilişkin prosedürü takip eder.

2) I ve II nolu teçhizat grubu, M2 ve 2 nolu teçhizat kategorisi;

  i) Üretici, bu grup ve kategorilerdeki içten yanmalı motor ve elektrikli teçhizat bakımından CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek III' te belirtilen AT Tip İnceleme prosedürüne ek olarak;

  - Ek VI' daki Tipe Uygunluk Prosedürü veya

  - Ek VII' deki Ürün Kalite Güvencesi Prosedürünü takip eder.

 ii) Bu grup ve kategorilerdeki diğer teçhizat bakımından üretici CE uygunluk işaretini iliştirebilmek için Ek VIII' deki İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü takip eder ve aynı Ek'in 3 üncü maddesinde öngörülen dosyayı onaylanmış kuruluşa verir. Onaylanmış kuruluş bu dosyayı aldığını en kısa zamanda bildirir ve dosyayı muhafaza eder.

3) II nolu teçhizat grubu, 3 nolu teçhizat kategorisi; üretici, CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek VIII' de belirtilen İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü takip eder.

4) I ve II nolu teçhizat grubu;

Üretici, CE uygunluk işaretini iliştirilebilmek için bu bendin (1), (2) ve (3) nolu alt bentlerinde belirtilen prosedürlere ek olarak, Ek IX'da açıklanan Birim Doğrulaması ile ilgili prosedürü de izleyebilir.

b) Bağımsız koruyucu sistemlerin uygunluk değerlendirmesi için bu maddenin (a) bendinin (1) veya (4) numaralı alt bendlerinin hükümleri uygulanır.

c) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen prosedürler, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi hariç, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan aksamlara da uygulanacaktır. Üretici tarafından nihai teçhizat veya koruyucu sistemler için geçerli asgari Şartlara uyum sağlanmasına yardımcı olmak üzere aksamların bu Yönetmeliğin kendileri için geçerli hükümlerine uygun olduğunu ifade eden ve özelliklerini ve teçhizat ya da koruyucu sistemlere nasıl dahil edileceğini gösteren bir belge düzenlemelidir.

d) Ayrıca, üretici CE uygunluk işaretini iliştirmek için, Ek II'nin madde 1.2.7'sinde belirtilen emniyet hususları ile ilgili olarak Ek VIII' de belirtilen İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü izleyebilir.

e) Önceki bentlere rağmen, Bakanlık, haklı bir talep üzerine 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve yukarıdaki bentlerde belirtilen prosedürlerin uygulanmadığı ve kullanımı koruma amaçlı olan teçhizatın, koruyucu sistemin ve müstakil cihazların piyasaya sürülmesine ve hizmete sokulmasına izin verebilir.

f) Yukarıda bahsedilen prosedürlerle ilgili belge ve yazışmalar Türkçe veya ilgili onaylanmış kuruluşun kabul edeceği bir dilde yapılır.

g) Teçhizat ve koruyucu sistemlerin, 8 inci maddede belirtilen CE uygunluk işaretinin iliştirilmesini öngören diğer hususları kapsayan başka yönetmeliklere tabi olması halinde, bu işaret teçhizat ve koruyucu sistemlerin söz konusu başka yönetmeliklerin hükümlerine de uygun kabul edildiğini belirtecektir.

Ancak, bu yönetmeliklerden bir veya daha fazlasının üreticinin, bir geçiş dönemi içinde, hangi düzenlemelerin geçerli olacağını seçmesine izin vermesi halinde, CE uygunluk işareti yalnızca, üreticinin uyguladığı yönetmeliklere uygunluğu gösterecektir. Bu durumda, yönetmeliklerin öngördüğü ve teçhizat ve koruyucu sistemlerin beraberinde bulunan belgelerde, uyarılarda ya da talimatlarda söz konusu yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlandığı Şekilde ayrıntıları verilmelidir.

CE Uygunluk İşareti

Madde 8 - CE uygunluk işareti 'CE' baş harflerinden oluşur.

Kullanılacak işaretleme Şekli

Ek X' da gösterilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri geçerlidir.

CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi

Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

CE uygunluk işaretinin uygunsuz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici cihazın CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen Şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür. 

Yukarıda belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya sürülmesini kısıtlamak ya da yasaklamak veya 13 üncü maddesinde belirtilen prosedürlere uygun olarak piyasadan çekilmesini sağlamak için uygun bütün tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Onaylanmış  Kuruluş

Onaylanmış Kuruluş

Madde 10 - Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, EK XI' deki asgari kriterleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik" te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Genel Şartlara Uygunsuzluk

Piyasaya Arz

Madde 11 - Bu Yönetmeliğe uygun olarak imal edilmiş teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların piyasaya arzına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğe uygun teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların piyasaya arzı ve hizmete sokulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez.

b) Beraberinde 7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen bir uygunluk belgesi bulunan ve bu Yönetmeliğin kapsamındaki aksamlar ile, bu Yönetmeliğin anlamı dahilindeki teçhizat ya da koruyucu sistemlere dahil edilmesi düşünülen aksamların piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez.

c) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların, ancak gerektiği gibi monte edilip bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanıldığında insanların, hayvanların ve malların sağlık ve emniyetini tehlikeye düşürmemeleri halinde, piyasaya sürülebilmeleri ve hizmete sokulabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alır.

d) Teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların uygun olmadığını açıkça gösteren bir işaret bulunması ve imalatçısı tarafından uygun hale getirilinceye kadar satışa sunulmamaları kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan, bu Yönetmeliğin kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların ticaret fuarları, sergiler, gösteriler, vesairede gösterilmesi engellenemez. Gösteriler sırasında kişilerin korunmasını sağlamak için yeterli emniyet tedbirleri alınmalıdır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Madde 12 - Bakanlık cihazların piyasa gözetimi ve denetimini 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik" te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Genel Şartlara Uygunsuzluk

Madde 13 - Bakanlık, CE uygunluk işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem veya cihazların kişilerin ve gerektiğinde evcil hayvanların ya da malların emniyetini tehlikeye düşürdüğünü tespit ederse, bu teçhizat veya koruyucu sistemlerin piyasadan çekilmesinin, piyasaya sürülmesinin, hizmete  sokulmasının ya da kullanılmasının yasaklanması ya da serbest dolaşımının kısıtlanması için uygun bütün tedbirleri alır.

Bakanlık alınan bu tür bir tedbiri, kararının gerekçelerini ve özellikle de uygunsuzluğun aşağıdakilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

 a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen asgari Şartların sağlanmaması,

 b) 6 ncı maddede belirtilen standartların yanlış uygulanması,

 c) 6 ncı maddede belirtilen standartlardaki eksiklikler.

Uygun olmayan teçhizat veya bir koruyucu sistemin CE uygunluk işareti taşıması halinde, işareti iliştirenler hakkında 12 nci maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 14 - Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 94/9/EC sayılı Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bildirim

Madde 15 - Bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Kararların Bildirilmesi

Madde 16 - Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki bir teçhizat, koruyucu sistem ya da cihazın piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete sokulmasını kısıtlayan ya da yasaklayan ya da piyasadan çekilmesini öngören bir kararda dayandığı gerekçeleri ve yürürlükte bulunan mevzuat dahilinde başvurabileceği yasal yolları belirterek, bu yasal yollara başvurabileceği sürelerle birlikte ilgili tarafa derhal bildirir.

Gizlilik

Madde 17 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yer alan tüm tarafların görevlerini yaparken edindikleri tüm bilgilerle ilgili olarak gizlilik hükmüne riayet etmeleri zorunludur. Ancak bu hüküm, Bakanlığın ve Onaylanmış Kuruluşların bilgi alışverişi ve uyarıların dağıtılması ile ilgili yükümlülüklerini etkilemez.

Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır. Düzenlemeler

Madde 19 - Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Geçici Madde

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik hükümleri 31/12/2003 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır. Bu süre zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun üretilen, gerekse ilgili Türk Standardına uygun üretilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük

Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

EK I

TEÇHİZAT GRUPLARININ KATEGORİLER HALİNDE SINIFLANDIRILMASINI BELİRLEYEN KRİTERLER

1. I nolu teçhizat grubu

(a) M1 kategorisi, üretici tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun çalışabilecek ve yüksek seviyede koruma sağlayabilecek Şekilde tasarlanmış ve gerektiğinde buna yönelik olarak ilave özel koruma araçları ile teçhiz edilmiş teçhizatı kapsar.

Bu kategorideki teçhizatın, madenlerin yeraltı bölümlerinde ve bu madenlerin grizu ve/veya yanıcı toz tehlikesi altındaki yerüstü bölümlerinde kullanılması amaçlanmıştır.

Bu kategorideki teçhizatın, patlayıcı bir ortam mevcutken nadir gerçekleşen olaylarda bile çalışır durumda kalması gerekir ve aşağıdaki gibi koruma araçları ile karakterize edilir:

 - Bir koruma aracı arıza yaptığında en azından bağımsız ikinci bir araç gerekli koruma seviyesini sağlar veya

 - Gerekli koruma seviyesi birbirinden bağımsız olarak iki arıza olması durumunda sağlanır.

Bu kategorideki teçhizat Ek II, madde 2.0.1'de belirtilen ilave Şartlara uygun olmalıdır.

(b) M2 kategorisi, üretici tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun çalışabilecek ve yüksek seviyede koruma sağlayabilecek Şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar. 

Bu kategorideki teçhizatın, madenlerin yeraltı bölümlerinde ve bu madenlerin grizu ve/veya yanıcı toz tehlikesine maruz kalabilecek yerüstü bölümlerinde kullanılması amaçlanmıştır.

Patlayıcı ortam oluşması durumunda bu teçhizatın enerjisinin kesilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kategorideki teçhizatla ilgili koruma aracı normal çalışma esnasında ve aynı zamanda daha ağır çalışma koşulları altında, özellikle de kötü muamele ve değişen ortam koşullarından kaynaklanan koşullar altında gerekli koruma seviyesini sağlar.

Bu kategorideki teçhizat, Ek II, madde 2.0.2'de belirtilen ilave Şartlara uygun olmalıdır.

2. II nolu teçhizat grubu

(a) 1 nolu Kategori, üretici tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun olarak çalışabilecek ve yüksek seviyede bir koruma sağlayabilecek Şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar.

Bu kategorideki teçhizat, hava ile gaz, buhar ya da buğu karışımlarından ya da hava/toz karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamların uzun bir süreyle sürekli olarak ya da sık sık mevcut olduğu alanlarda kullanılacaktır.

Bu kategorideki teçhizat gerekli koruma seviyesini teçhizatla ilgili istisnai olaylarda bile sağlamalıdır. Bu teçhizat aşağıdaki koruma araçları ile karakterize edilir:

 - Bir koruma aracının arızalanması durumunda en azından bağımsız ikinci bir koruma aracı gerekli koruma seviyesini sağlar veya

 - Gerekli koruma seviyesi iki arızanın birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkması durumunda sağlanır.

Bu kategorideki teçhizat Ek II, madde 2.1'de belirtilen ilave Şartlara uygun olmalıdır.

(b) 2 nolu Kategori, üretici tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun olarak çalışabilecek ve yüksek seviyede bir koruma sağlayabilecek Şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar.

Bu kategorideki teçhizat gaz, buhar, buğu ya da hava/toz karışımlarının yol açtığı patlayıcı ortamların oluşabileceği alanlarda kullanılacaktır.

Bu kategorideki teçhizat ile ilgili koruma araçları sık sık oluşan bozulmalarda ya da normal olarak dikkate alınması gereken teçhizat arızalarında bile gerekli koruma seviyesini sağlar.

Bu kategorideki teçhizat Ek II, madde 2.2'de belirtilen ilave Şartlara uygun olmalıdır.

(c) 3 nolu Kategori, üretici tarafından belirlenen işletme parametrelerine uygun olarak çalışabilecek ve normal seviyede bir koruma sağlayabilecek Şekilde tasarlanmış teçhizatı kapsar.

Bu kategorideki teçhizat, gaz, buhar, buğu ya da hava/toz karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamların oluşma ihtimali olmayan ya da seyrek olarak ve yalnızca kısa süreyle oluştuğu alanlarda kullanılacaktır. Bu kategorideki teçhizat gerekli koruma seviyesini, normal çalışma esnasında sağlar.

Bu kategorideki teçhizat Ek II, madde 2.3'de belirtilen ilave Şartlara uygun olmalıdır.

EK II

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILACAK TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERİN TASARIM VE YAPIMI İLE İLGİLİ ASGARİ SAĞLIK VE EMNİYET ŞARTLARI

Ön gözlemler

A. Hızla değişebilen teknoloji bilgisi mümkün olduğunca dikkate alınmalı ve kullanılmalıdır.

B. Bu Yönetmelik, 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen cihazlar için asgari Şartlar sadece patlama riskleri açısından emniyetli ve güvenilir çalışmaları için gerekli olmaları halinde geçerli olacaktır.

1. TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERE AİT ORTAK ŞARTLAR

1.0. Genel Şartlar

1.0.1. Entegre patlama emniyetinin ilkeleri

Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemler entegre patlama emniyeti açısından tasarlanmalıdır.

Bu bağlamda, üretici:

 - Her Şeyin üzerinde, mümkünse, teçhizatın ve koruyucu sistemlerin kendisinin yaratabileceği ya da ortaya çıkarabileceği patlayıcı ortamların oluşmasını engelleyecek,

 - Her elektrik ve elektrik dışı tutuşma kaynağının yapısını dikkate alarak patlayıcı ortamların ateşlenmesini önleyecek,

 - Kişileri ve duruma göre evcil hayvanları ya da malları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek patlamanın oluşması halinde bunu derhal durduracak ve/veya patlama alevlerinin ve patlama basınçlarının menzilini yeterli emniyet seviyesine kadar sınırlayacak, tedbirleri almalıdır.

1.0.2. Teçhizat ve koruyucu sistemler, tehlikeli durumları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için olası işletme hataları gerektiği Şekilde analiz edildikten sonra tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Makul olarak beklenebilecek yanlış kullanımlar dikkate alınmalıdır.

1.0.3. Özel kontrol ve bakım Şartları

Özel kontrol ve bakım Şartlarına tabi teçhizat ve koruyucu sistemler bu Şartlar göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

1.0.4. Çevre Şartları

Teçhizat ve koruyucu sistemler fiili ya da öngörülebilen çevre Şartlarının üstesinden gelebilecek Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

1.0.5. İşaretleme

Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler aşağıdaki asgari detaylara sahip, okunaklı ve silinmeyecek bir Şekilde işaretlenmelidir; üreticinin adı ve adresi, CE işareti (Ek X, madde A'ya bakınız), seri ya da tip tanımlaması, varsa, seri numarası, imal yılı,

 - özel patlamaya karşı koruma işareti şekil Vardır unun arkasından teçhizat grup ya da kategorisinin simgesi,

 - II nolu teçhizat grubu için, 'G' harfi (gaz, buhar ya da buğudan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili) ve/veya 'D' harfi (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).

Ayrıca, emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler teçhizat üzerine iŞaretlenmelidir.1.0.6. Talimatlar

(a) Tüm teçhizat ve koruyucu sistemlerin beraberinde en az aşağıdaki ayrıntıları içeren talimatlar bulunmalıdır:

 - Seri numarası hariç (bu Ekin madde 1.0.5'e bakınız), bakımı kolaylaştıracak uygun ilave bilgiler (örneğin; ithalatçının, tamircinin, vs. adresi) ile birlikte teçhizat ya da koruyucu sistem üzerinde işaretli bulunan bilgilerin tekrarı,

 - Emniyet için talimatlar:

 - Hizmete alma,

Kullanım, Montaj ve demontaj,

- Bakım (servis ve olağanüstü onarım),

- Tesisat,

- Ayar,

- Gerektiğinde, basınç tahliye cihazlarının ön tarafında tehlike alanlarının gösterilmesi,

- Gerektiğinde, eğitim talimatları,

- Herhangi bir Şüphe halinde belli bir kategorideki bir teçhizatın ya da bir koruyucu sistemin istenen alanda beklenen işletme koşulları altında emniyetli bir Şekilde kullanılıp kullanılamayacağına dair karar alınmasını sağlayan detaylar,

- Elektrik ve basınç parametreleri, maksimum yüzey sıcaklıkları ve diğer sınır değerler,

- Gerektiğinde, tecrübeyle ortaya çıkabileceği anlaşılan olası yanlış kullanım detaylarını içeren özel kullanım Şartları,

- Gerektiğinde, teçhizat ya da koruyucu sisteme takılabilecek araçların asgari özellikleri.

(b) Talimatlar, üretici tarafından Türkçe ve Avrupa Topluluğu dillerinden birinde hazırlanmalıdır.

Hizmete sokulurken, tüm teçhizat ve koruyucu sistemlerin beraberinde orijinal dilinde ve kullanılacağı ülkenin diline çevrilmiş talimatlar bulunmalıdır.

Bu çeviri, üretici tarafından ya da teçhizat ya da koruyucu sistemi söz konusu dil bölgesine sokan kişi tarafından yapılmalıdır.

Bu Şarttan ayrı olarak, üreticinin uzman personeli tarafından kullanılacak bakım talimatları bu personel tarafından anlaşılan tek bir Topluluk dilinde hazırlanabilir.

(c) Talimatlarda, özellikle emniyetle ilgili olmak üzere, tüm faydalı talimatlarla birlikte, hizmete alma, bakım, muayene, düzgün çalışma kontrolü, gerektiğinde teçhizatın ya da koruyucu sistemin onarımı için gerekli resimler bulunmalıdır.

(d) Teçhizat ya da koruyucu sistemi açıklayan literatür emniyet konularında talimatlara ters düşmemelidir.

1.1. Malzemelerin seçimi

1.1.1. Teçhizat ve koruyucu sistemlerin yapımında kullanılan malzemeler, öngörülebilen işletme gerilimleri dikkate alınarak, patlamaya yol açmamalıdır.

1.1.2. Üretici tarafından belirtilen işletme Şartlarının sınırları dahilinde kullanılan malzemelerle muhtemel patlayıcı ortamın bileşenleri arasında patlamaya karşı koruma özelliğini bozabilecek bir reaksiyon oluşmamalıdır.

1.1.3. Malzemeler, özelliklerinde tahmin edilebilen değişiklikler ve diğer malzemelerle uyumu sağlanan korumanın azalmasına yol açmayacak Şekilde seçilmelidir; özellikle, malzemenin korozyon ve aşınma mukavemeti, elektrik iletkenliği, darbe mukavemeti, yaşlanma mukavemeti ve sıcaklık değişimlerinin etkileri yeterince dikkate alınmalıdır.

1.2. Tasarım ve Yapım

1.2.1. Teçhizat ve koruyucu sistemler, öngörülen ömürleri boyunca emniyetli bir Şekilde çalıştırılabilmesi için, patlamaya karşı koruma hakkındaki teknolojik bilgi gerektiği Şekilde dikkate alınarak tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

1.2.2. Teçhizata ve koruyucu sistemlere dahil edilecek ya da teçhizatta yedek parça olarak kullanılacak parçalar, üreticinin talimatlarına uygun olarak monte edildiğinde, patlamaya karşı koruma amacı doğrultusunda emniyetli çalışacak Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.1.2.3. Mahfazalı yapılar ve kaçakların önlenmesi yanıcı gaz ya da toz yayabilecek teçhizatlar mümkünse yalnızca mahfazalı yapıda olmalıdır.

Teçhizatta delik, gevşek ek yerleri bulunması halinde, oluşan gaz ya da tozlar mümkün olduğunca teçhizatın dış kısmında patlayıcı ortam oluşturamayacak Şekilde tasarlanmalıdır. Malzemelerin sokulduğu ya da alındığı noktalar mümkün olduğunca, doldurma ya da boşaltma sırasında yanıcı malzeme kaçaklarını sınırlayacak Şekilde tasarlanmalı ve teçhiz edilmelidir.

1.2.4. Toz birikintileri

Toza maruz alanlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemler yüzeylerinde biriken tozlar tutuşmayacak Şekilde tasarlanmalıdır.

Genelde, toz birikmesi mümkünse sınırlanmalıdır. Teçhizat ve koruyucu sistemler kolayca temizlenebilmelidir.

Teçhizat parçalarının yüzey sıcaklıkları biriken tozun kızarma sıcaklığının oldukça altında tutulmalıdır.

Biriken tozun kalınlığı dikkate alınmalı ve ısı oluşumunu engellemek için sıcaklığı sınırlayacak tedbirler alınmalıdır.

1.2.5. İlave koruma araçları

Belli tiplerde harici gerilmelere maruz kalabilecek teçhizat ve koruyucu sistemler gerektiğinde ilave koruma araçları ile teçhiz edilmelidir.

Teçhizat, patlamaya karşı korumayı olumsuz yönde etkilemeden, ilgili gerilmelere dayanmalıdır.

1.2.6. Emniyet deliği

Teçhizat ve koruyucu sistemler patlamaya karşı korumanın bir parçasını oluşturan bir muhafaza ya da kilitli bir taşıyıcı (konteyner) içinde ise, bu muhafaza ya da taşıyıcı sadece özel bir araç ya da uygun koruma tedbirleri ile açılabilmelidir.

1.2.7. Diğer tehlikelere karşı koruma Teçhizat ve koruyucu sistemler:

(a) Fiziksel yaralanma ya da doğrudan ya da dolaylı temas yoluyla ortaya çıkabilecek diğer zararları önleyecek;

(b) Erişilebilen parçalarda tehlikeye yol açabilecek yüzey sıcaklıklarının veya radyasyonun oluşmamasını sağlayacak;

(c) Tecrübe ile ortaya çıkan elektriksel olmayan tehlikeleri ortadan kaldıracak;

(d) Öngörülebilen aşırı yük Şartlarının tehlikeli durumlara yol açmamasını sağlayacak Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Teçhizat ve koruyucu sistemler için, bu paragrafta belirtilen riskler kısmen ya da tamamen diğer Yönetmeliklerin kapsamında olması halinde, bu yönetmelikler uygulandığında bu Yönetmelik geçerli olmayacak ya da geçerliliği sona erecektir.

1.2.8. Teçhizatın aşırı yüklenmesi

Teçhizatın tehlikeli bir Şekilde aşırı yüklenmesi, aşırı akım kesicileri, sıcaklık sınırlayıcıları, diferansiyel basınç anahtarları, debimetreler, zaman röleleri, aşırı hız monitörleri ve/veya benzer tipte izleme cihazları gibi entegre ölçüm, regülasyon ve kumanda cihazları ile tasarım aşamasında önlenmelidir.

1.2.9. Aleve dayanıklı mahfaza sistemleri

Bir mahfazanın içine patlayıcı bir ortam oluşturabilecek parçalar yerleştirilmesi halinde mahfazanın, patlayıcı bir karışımın dahili olarak patlaması sırasında oluşan basınca dayanmasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

1.3. Muhtemel tutuşma kaynakları

1.3.1. Farklı tutuşma kaynaklarından ortaya çıkan tehlikeler kıvılcım, alev, elektrik arkı, yüksek yüzey sıcaklıkları, akustik enerji, optik radyasyon, elektromanyetik dalga ve diğer tutuşma kaynakları gibi muhtemel tutuşma kaynakları oluşmamalıdır.

1.3.2. Statik elektrikten kaynaklanan tehlikeler tehlikeli boşalmalar (deşarjlar), ortaya çıkarabilecek elektrostatik yükler uygun tedbirlerle önlenmelidir..3.3. Endüksiyon elektriği ve kaçak akımlardan kaynaklanan tehlikeler iletken teçhizat parçalarında, tutuşma yaratabilecek örneğin tehlikeli korozyona, yüzeylerin aşırı ısınmasına ya da kıvılcımlara yol açabilecek endüksiyon elektriği ve kaçak akımlar önlenmelidir.

1.3.4. Aşırı ısınmadan kaynaklanan tehlikeler, örneğin, dönerken ya da yabancı madde girmesiyle birbiri ile temas halindeki malzeme ya da parçalar arasındaki sürtünme ya da çarpmadan kaynaklanan aşırı ısınma mümkünse tasarım aşamasında önlenmelidir.

1.3.5. Basınç dengeleme (kompanzasyon)  işlemlerinden kaynaklanan tehlikeler teçhizat ve koruyucu sistemler, kendilerinden kaynaklanan basınç dengelemeleri tutuşmaya yol açabilecek Şok dalgaları ya da baskılar oluşturmayacak Şekilde tasarlanmalı ya da entegre ölçü, kumanda ve regülasyon cihazları ile teçhiz edilmelidir.

1.4. Dış etkilerden kaynaklanan tehlikeler

1.4.1. Teçhizat ve koruyucu sistemler, üretici tarafından belirlenen çalışma Şartları sınırları dikkate alınarak, kendilerinden beklenen fonksiyonu değişen ortam Şartlarında ve yabancı dış gerilimler, nem, titreşim, kirlenme ve diğer dış etkiler mevcutken dahi tamamen emniyetli olarak yerine getirebilecek Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

1.4.2. Kullanılan teçhizat parçaları, tasarlanan mekanik ve ısıl gerilmelere uygun olmalı ve mevcut veya öngörülebilen agresif maddelerin etkilerine dayanabilmelidir.

1.5. Emniyetle ilgili cihazlara ait Şartlar

1.5.1. Emniyet cihazları çalışma için gerekli ölçü ya da kumanda cihazlarından bağımsız çalışmalıdır. Mümkün olduğunca, bir emniyet cihazının arızalandığı, tehlikeli bir durumun ortaya çıkma ihtimalinin çok düşük olmasını sağlayacak uygun teknik araçlarla yeterince hızlı bir Şekilde tespit edilmelidir.

Elektrik devreleri için arıza durumunda emniyetli olma ilkesi genel olarak uygulanacaktır.

Emniyetle ilgili anahtarlama genel olarak, ilgili kumanda devrelerini, ara bir yazılım komutu olmadan, doğrudan çalıştırmalıdır.

1.5.2. Bir emniyet cihazının arızalanması halinde teçhizat ve/veya koruyucu sistemler mümkünse emniyete alınacaktır.

1.5.3. Emniyet cihazlarının acil durdurma kumandaları mümkünse, sıfırlama kilitleri ile teçhiz edilmelidir. Yeni bir başlatma komutu, normal çalışmada yalnızca, sıfırlama kilitleri sıfırlandıktan sonra devreye girebilir.

1.5.4. Kumanda ve ekran üniteleri Kumanda ve ekran üniteleri kullanıldığında, bunlar, patlama tehlikesi konusunda mümkün olan en üst seviyede çalışma emniyeti sağlamak için ergonomi ilkelerine uygun olarak tasarlanmalıdır.

1.5.5. Patlamaya karşı korumaya ait ölçme işlevine sahip cihazlarla ilgili Şartlar. Patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat ile ilgili olduğu kadarıyla, ölçme işlevine sahip cihazlar öngörülen çalışma Şartları ve özel kullanım Şartlarına dayanabilecek Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

1.5.6. Gerektiğinde, ölçme işlevine sahip cihazların gösterge değerinin doğruluğu ve hizmete uygunluğu kontrol edilebilmelidir.

1.5.7. Ölçme işlevine sahip cihazların tasarımı özellikle tesisatın çalışma Şartları ve ölçme sistemindeki olası sapmalar dikkate alınarak, alarm eşiği, kaydedilecek ortamların patlama ve/veya tutuşma sınırlarının yeterince dışında kalmasını sağlayan bir emniyet faktörü içermelidir.

1.5.8. Yazılımdan kaynaklanan tehlikeler

Yazılım kontrollü teçhizatın, koruyucu sistemlerin ve emniyet cihazlarının tasarımında, programdaki hatalardan kaynaklanan tehlikelere özel bir dikkat gösterilmelidir.

1.6. Sistemle ilgili emniyet Şartlarının dahil edilmesi

1.6.1. Emniyeti azaltmaması kaydıyla, istenen çalışma Şartlarından sapma gösteren otomatik işlemler içinde yer alan teçhizat ve koruyucu sistemleri durdurmak için manuel durdurma mümkün olmalıdır.

1.6.2. Acil durumda sistemi çalıştığı zaman biriken enerji mümkün olduğunca hızlı ve emniyetli bir Şekilde dağıtılmalı ya da bundan böyle tehlike oluşturmayacak Şekilde izole edilmelidir.

1.6.3. Enerji kesilmesinden kaynaklanan tehlikeler Teçhizat ve koruyucu sistemlerin, enerji kesilmesi durumunda ilave tehlikeler yayması halinde bu tehlikeler tesisatın geri kalan bölümünden bağımsız olarak emniyetli çalışma durumunda tutulabilmelidir.

1.6.4. Bağlantılardan kaynaklanan tehlikeler

Teçhizat ve koruyucu sistemlerde uygun kablo ve boru delikleri bulunmalıdır.

Teçhizat ve koruyucu sistemler diğer teçhizat ve koruyucu sistemlerle birlikte kullanılacağı zaman ara yüz emniyetli olmalıdır.

.6.5. Uyarı cihazlarının teçhizatın bir parçası olarak yerleştirilmesi

Teçhizat ya da koruyucu sistemlerde patlayıcı ortamların oluşmasını izlemek için uyarı cihazları bulunması halinde, bunların uygun yerlere konmasını sağlayacak talimatlar verilmelidir.

2. TEÇHİZATLA İLGİLİ İLAVE ŞARTLAR

2.0. I nolu teçhizat grubunun M1 kategorisindeki teçhizatla ilgili Şartlar

2.0.1.1. Teçhizat, tutuşma kaynakları teçhizatla ilgili nadiren gerçekleşen olaylarda bile aktif hale geçmeyecek Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Teçhizat, aşağıdaki koruma araçları ile teçhiz edilmelidir:

- Bir koruma aracının arızalanması halinde en azından bağımsız ikinci bir araç gerekli koruma seviyesini sağlar, veya

- Birbirinden bağımsız olarak iki arıza çıkması halinde gerekli koruma seviyesi sağlanır.

Gerektiğinde bu teçhizat özel ilave koruma araçları ile teçhiz edilmelidir. Patlayıcı ortam mevcutken çalışır durumda kalmalıdır.

2.0.1.2. Gerektiğinde teçhizat, içine toz girmeyecek Şekilde imal edilmelidir.

2.0.1.3. Asılı tozların tutuşmasını önlemek için, teçhizat parçalarının yüzey sıcaklıkları öngörülebilen hava/toz karışımlarının tutuşma sıcaklığının yeterince altında tutulmalıdır.

2.0.1.4. Teçhizat, tutuşmaya yol açabilecek, teçhizat parçaları yalnızca aktif değilken ya da yapısal olarak emniyetli durumdayken açılabilecek Şekilde tasarlanmalıdır. Teçhizatı devre dışı bırakmak mümkün değilse, üretici teçhizatın açılan bölümüne bir uyarı etiketi koymalıdır.

Gerekirse, teçhizatta uygun merkezi kilit sistemleri bulunmalıdır.

2.0.2. I nolu teçhizat grubunun M2 kategorisindeki teçhizat ile ilgili Şartlar

2.0.2.1. Teçhizatta tutuşma kaynaklarının normal çalışma esnasında özellikle kaba muamele ve değişen ortam Şartlarından kaynaklanan daha ağır çalışma Şartları altında bile harekete geçmemesini sağlayan koruma araçları bulunmalıdır.

Patlayıcı bir ortamda teçhizatın enerjisinin kesilmesi amaçlanır.

2.0.2.2. Teçhizat, tutuşmaya yol açabilecek, teçhizat parçaları yalnızca aktif değilken ya da yapısal olarak emniyetli durumdayken ya da uygun merkezi kilit sistemleri ile açılabilecek Şekilde tasarlanmalıdır. Teçhizat devre dışı bırakılamıyorsa, üretici teçhizatın açılan bölümüne bir uyarı etiketi koymalıdır.

2.0.2.3. Tozdan kaynaklanan tehlikeler konusunda, M1 kategorisi ile ilgili Şartlar uygulanmalıdır.

2.1. II nolu teçhizat grubunun 1 nolu kategorisindeki teçhizat ile ilgili Şartlar

2.1.1. Gaz, buhar ya da buğudan kaynaklanan patlayıcı ortamlar

2.1.1.1. Teçhizat, tutuşma kaynakları teçhizat ile ilgili nadir olaylarda bile harekete geçmeyecek Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Teçhizat aşağıdaki koruma araçları ile teçhiz edilmelidir:

- Bir koruma aracının arızalanması halinde en azından bağımsız ikinci bir araç gerekli koruma seviyesini sağlar, veya

- Birbirinden bağımsız olarak iki arıza çıkması halinde gerekli koruma seviyesi sağlanır.

2.1.1.2. Isınabilecek yüzeylere sahip teçhizat için en kararsız durumlarda dahi belirtilen maksimum yüzey sıcaklığının aşılmamasını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

Isınmadan ve kimyasal reaksiyonlardan kaynaklanan sıcaklık yükselmeleri de dikkate alınmalıdır.

2.1.1.3. Teçhizat, açılması tutuşmaya yol açabilecek, teçhizat parçaları yalnızca aktif değilken ya da yapısal olarak emniyetli durumdayken açılabilecek Şekilde tasarlanmalıdır. 

Teçhizatı devre dışı bırakmak mümkün değilse, üretici teçhizatın açılan bölümüne bir uyarı etiketi koymalıdır.

Gerekirse, teçhizat uygun ilave merkezi kilit sistemleri ile teçhiz edilmelidir.

2.1.2. Hava/toz karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamlar

2.1.2.1. Teçhizat, hava/toz karışımları, teçhizatla ilgili nadir olaylarda bile tutuşmayacak Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Teçhizat aşağıdaki koruma araçları ile teçhiz edilmelidir

- Bir koruma aracının arızalanması halinde en azından bağımsız ikinci bir araç gerekli koruma seviyesini sağlar, veya

- Birbirinden bağımsız olarak iki arıza çıkması halinde gerekli koruma seviyesi sağlanır.

2.1.2.2. Gerektiğinde teçhizat tozun teçhizat içine ya da dışına yalnızca özel olarak belirlenen noktalardan girip çıkabilecek Şekilde tasarlanmalıdır. Bu Şartı, kablo delikleri ve bağlantı parçaları da sağlamalıdır.

2.1.2.3. Asılı tozların tutuşmasını önlemek için, teçhizat parçalarının yüzey sıcaklıkları öngörülen hava/toz karışımlarının tutuşma sıcaklığının oldukça altında tutulmalıdır.

2.1.2.4. Teçhizat parçalarının emniyetli bir Şekilde açılması konusunda bu Ekin madde 

2.1.1.3'ün Şartları geçerlidir.

2.2. II nolu teçhizat grubunun 2 nolu kategorisi ile ilgili Şartlar

2.2.1. Gaz, buhar ya da buğudan kaynaklanan patlayıcı ortamlar

2.2.1.1. Teçhizat, sıkça ortaya çıkan bozukluklar ve teçhizat arızalarında bile, normal olarak dikkate alınması gereken tutuşma kaynaklarını önleyecek Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.2.1.2. Teçhizat parçaları, üretici tarafından öngörülen normal durumlardan 

kaynaklanan tehlikelerde bile, belirtilen yüzey sıcaklıkları aşılmayacak Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.2.1.3. Teçhizat, tutuşma kaynağı olabilecek teçhizat parçaları sadece aktif olmayan durumda ya da uygun merkezi kilit sistemleri ile açılabilecek Şekilde tasarlanmalıdır. 

Teçhizatın aktif olmayan duruma alınması mümkün değilse, üretici teçhizatın açılan bölümlerine bir uyarı etiketi koymalıdır.

2.2.2. Hava/toz karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamlar

2.2.2.1. Teçhizat, sıkça oluşan bozulmalar ya da normal olarak dikkate alınması gereken teçhizat arızalarında dahi hava/toz karışımlarının tutuşması engellenecek Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.2.2.2. Yüzey sıcaklıkları konusunda bu Ekin madde 2.1.2.3'ü geçerlidir.

2.2.2.3. Toza karşı koruma konusunda bu Ekin madde 2.1.2.2'si geçerlidir.

.2.2.4. Teçhizat parçalarının emniyetli bir Şekilde açılması konusunda bu Ekin madde 2.2.1.3'ü geçerlidir.

2.3. II nolu teçhizat grubunun 3 nolu kategorisindeki teçhizat ile ilgili Şartlar

2.3.1. Gaz, buhar ya da buğudan kaynaklanan patlayıcı ortamlar

2.3.1.1. Teçhizat, normal çalışma sırasında ortaya çıkabilecek öngörülebilen tutuşma kaynaklarını önleyecek Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.3.1.2. Yüzey sıcaklıkları amaçlanan çalışma Şartlarında belirtilen maksimum yüzey sıcaklıklarını aşmamalıdır. İstisnai durumlardaki yüksek sıcaklıklara yalnızca üreticinin özel ilave koruyucu tedbirler belirlemesi halinde izin verilebilir.

2.3.2. Hava/toz karışımlarından kaynaklanan patlayıcı ortamlar

2.3.2.1. Hava/toz karışımları, normal çalışma sırasında öngörülen tutuşma kaynakları tarafından tutuşturulmayacak Şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

2.3.2.2. Yüzey sıcaklıkları konusunda bu Ekin madde 2.1.2.3'ü geçerlidir.2.3.2.3. Teçhizat, kablo girişleri ve bağlantı parçaları dahil, toz, tane boyutunu dikkate alarak, hava ile patlayıcı karışım oluşturmayacak ve teçhizat içinde tehlikeli birikimler oluşturmayacak Şekilde imal edilmelidir.

3. KORUYUCU SİSTEMLERLE İLGİLİ İLAVE ŞARTLAR

3.0. Genel Şartlar

3.0.1. Koruyucu sistemler, patlama etkilerini yeterli emniyet seviyesine indirecek Şekilde tasarlanmalıdır.

3.0.2. Koruyucu sistemler, patlamaların tehlikeli zincirleme reaksiyonlardan ya da sıçramalardan yayılmasını önleyecek Şekilde ya da yeni başlamış patlamalar büyük patlama haline gelmeyecek Şekilde tasarlanmalıdır.

3.0.3. Enerji kesilmesi durumunda koruyucu sistemler tehlikeli durumu engellemeye yetecek süreyle çalışabilecek kapasitelerini muhafaza etmelidir.

3.0.4. Koruyucu sistemler dış müdahaleler nedeniyle arızalanmamalıdır.

3.1. Planlama ve tasarım

3.1.1. Malzemelerin özellikleri

Malzemelerin özellikleri konusunda planlama aşamasında dikkate alınacak maksimum basınç ve sıcaklık, uç çalışma Şartları altında oluşan bir patlama sırasında beklenen basınç ve alevin tahmin edilen ısınma etkisidir.

3.1.2. Patlamalara mukavemet gösterecek ya da taşıyacak Şekilde tasarlanmış koruyucu sistemler, üretilen Şok dalgalarına, sistem bütünlüğünü kaybetmeden dayanabilmelidir.

3.1.3. Koruyucu sistemlere bağlı aksesuarlar beklenen maksimum patlama basıncına, çalışma kapasitelerini kaybetmeden dayanabilmelidir.

3.1.4. Çevre teçhizatındaki ve bağlı olan boru tesisatındaki basınçların yol açtığı reaksiyonlar koruyucu sistemlerin planlama ve tasarımında dikkate alınmalıdır.

3.1.5. Basınç tahliye sistemleri koruyucu sistemlerin üzerindeki gerilmelerin yapısal mukavemetini aşma ihtimali varsa, tasarımda çevredeki insanları tehlikeye düşürmeyecek uygun basınç tahliye tertibatları düşünülmelidir.

3.1.6. Patlamayı bastırma sistemleri Patlamayı bastırma sistemleri, bir olay vukuunda yeni başlamış bir patlamaya mümkün olan en erken aşamada tepki verecek ve en etkili Şekilde durduracak Şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır.

3.1.7. Patlama halinde ayırma sistemleri Yeni başlamış patlamalarda, teçhizatın bağlantısını uygun tertibatlarla mümkün olan en hızlı Şekilde kesmek için düşünülmüş ayırma sistemleri iç tutuşmanın iletilmesine karşı sağlam kalacak ve çalışma Şartları altında mekanik mukavemetini koruyacak Şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır.

3.1.8. Koruyucu sistemler, emniyetli çalışmayan teçhizat parçalara malzeme beslemesinin ve enerji girişinin kesilmesi ve bu parçaların durdurulması için uygun bir alarm eşiğine sahip bir devreye entegre edilebilmelidir.

EK III

AT TİP İNCELEMESİ MODÜLÜ

1. Bu modül, bir Onaylanmış Kuruluşun üretime ait bir numunenin bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını tespit etmekte izlediği prosedürün bir bölümünü açıklar.

2. AT tip incelemesi müracaatı üretici tarafından seçtiği Onaylanmış Kuruluşa yapılmalıdır.

Başvuruda Şunlar bulunmalıdır:

Üreticinin adı ve adresi ile, müracaat yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, ayrıca onun adı ve adresi;

- Aynı müracaatın başka bir Onaylanmış Kuruluşa yapılmadığına dair yazılı bir beyan;

- Bu Ekin madde 3'de belirtilen teknik dosya. Başvuru sahibi, başvuru konusu üretimi temsil eden ve bundan böyle "tip" olarak anılacak olan bir numuneyi Onaylanmış Kuruluşa verecektir. Onaylanmış Kuruluş, test programını gerçekleştirmek için gerekirse başka numuneler de isteyebilir.

3. Teknik dosya, ürünün bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak Şekilde hazırlanır. Teknik dosya, uygunluk değerlendirmesinin amacı bakımından gerekli olduğu kadarıyla ürünün tasarımı, üretimi ve çalışmasına ilişkin bilgileri ve aşağıdaki hususları kapsar:

- Genel bir tip açıklaması;

- Parçaların, aksamların, devrelerin, vs. tasarım ve imalat resimleri ile yerleşim planları;

- Söz konusu resim ve yerleşim planları ile ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tarif ve açıklamalar;

- Tamamen veya kısmen uygulanan bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların bir listesi ve söz konusu standartların uygulanmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin asgari Şartlarını karşılamak için kullanılan çözümlerin açıklamaları;

- Yapılan tasarım hesaplarının, incelemelerin vs. sonuçları;

- Test raporları.

4. Onaylanmış Kuruluş;

4.1. Teknik dosyayı inceleyecek, tipin teknik belgelere uygun olarak imal edildiğini kontrol edecek ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların ilgili hükümlerine göre tasarlanmış olan öğeleri ve bu standartların ilgili hükümleri uygulanmadan tasarlanan parçaları tespit edecektir.

4.2. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların uygulanmadığı durumlarda, kullanılan çözümlerin bu Yönetmeliğin asgari Şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için uygun incelemeleri ve gerekli testleri yapacak veya yaptıracaktır.

4.3. Üretici ilgili standartları uygulamaya karar verdiği zaman, bunların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun inceleme ve gerekli testleri yapacak ya da yaptıracaktır;

4.4. Müracaat sahibi ile birlikte, inceleme ve gerekli testlerin nerede yapılacağına karar verecektir.

5. Tipin bu Yönetmeliğin hükümlerini karşılaması halinde, Onaylanmış Kuruluş başvuru sahibine bir AT tip inceleme belgesi verecektir. Bu belgede üreticinin adı ve adresi, inceleme sonuçları ve onaylanmış tipin tanımlanmasına ait gerekli bilgiler bulunacaktır.

Teknik dosyanın ilgili bölümleri AT Tip İnceleme Belgesine eklenecek ve bir nüshası onaylanmış kuruluş tarafından muhafaza edilecektir.

AT Tip İnceleme Belgesinin verilmesinin Onaylanmış Kuruluş tarafından reddedilmesi halinde, Onaylanmış Kuruluş reddetme nedenlerini ayrıntılı bir Şekilde üreticiye yazılı olarak bildirecektir. Üreticinin, bu bildirim tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde söz konusu onaylanmış kuruluşu görevlendiren Bakanlığa itiraz hakkı saklıdır. Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak testler için teknik gerekçelerle daha fazla bir süreye ihtiyaç duyulmaması halinde, itiraz başvurusundan itibaren en geç 15 gün içinde itirazı karara bağlar.

6. Başvuru sahibi, AT tip inceleme belgesi ile ilgili teknik belgeleri muhafaza eden Onaylanmış Kuruluşa onaylanmış teçhizat ya da koruyucu sistemdeki tüm değişiklikleri bildirecek ve bu değişiklikler, ürünün asgari Şartlara uygunluğunu ya da öngörülen kullanım Şartlarını etkileyebilecek yapıda ise ayrıca onaylanması gerekecektir. Bu ilave onay, orijinal AT Tip İnceleme Belgesine ek Şeklinde verilir.

7. Onaylanmış Kuruluş verdiği AT Tip İnceleme Belgesine ve ek onaylar ile bunların geri çekilmesine ilişkin yaptığı işlemler hakkında diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.

8. Diğer onaylanmış kuruluşlar, AT tip inceleme belgelerinin ve/veya ilavelerinin kopyalarını bunları veren onaylanmış kuruluştan temin edebilirler. Belgelerin ekleri diğer onaylanmış kuruluşların kullanımına açık tutulacaktır.9. Üretici, teknik belgelerle birlikte, AT tip inceleme belgelerinin ve ilavelerinin kopyalarını son teçhizat ya da koruyucu sistemin imalinden sonra en az 10 yıl muhafaza edecektir.

Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yurt içinde bulunmaması halinde, teknik belgeleri muhafaza yükümlülüğü ürünü piyasaya arz eden kişiye ait olacaktır.

EK IV

ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ MODÜLÜ

1. Bu modül, bu Ekin madde 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üreticinin söz konusu ürünün AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olmasını ve bu Yönetmeliğin ilgili Şartlarını yerine getirmesini sağlamak ve bunu beyan etmek için izlediği prosedürü açıklar. Üretici teçhizatın her bir parçasına CE uygunluk işaretini iliştirecek ve bir uygunluk beyannamesi tanzim edecektir. CE uygunluk İşaretinin yanında bu Ekin madde 4'de belirtilen, AT izlemesinden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası bulunacaktır.

2. Üretici, bu Ekin madde 3'de belirtildiği gibi, üretim, son teçhizat muayenesi ve testi için onaylanmış bir kalite sistemi uygulayacak ve bu Ekin madde 4'de belirtilen izlemeye tabi olacaktır.

3. Kalite sistemi

3.1. Üretici söz konusu teçhizat için, seçtiği bir Onaylanmış Kuruluşa kalite sisteminin değerlendirilmesi için başvuruda bulunacaktır.

Başvuruda aşağıdakiler bulunacaktır:

- İlgili ürün kategorisi ile ilgili bilgiler;

- Kalite sistemi ile ilgili belgeler;

- Onaylanmış tiple ilgili belgeler ve AT tip inceleme belgesinin kopyası.

3.2. Kalite sistemi teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygunluğunu sağlayacaktır.

Üretici tarafından belirlenen tüm öğe, Şart ve hükümler, yazılı politika, prosedür ve talimatlar halinde sistematik ve sıralı bir Şekilde belgelenecektir. Kalite sistem belgeleri kalite programlarının, planlarının el kitaplarının ve kayıtlarının tutarlı bir Şekilde yorumlanmasını sağlamalıdır.

Kalite sistem belgeleri özellikle, teçhizat kalitesi konusunda, yönetim kademesinin kalite hedeflerinin ve organizasyon yapısının, yetki ve sorumluluklarının yeterli açıklamasını içermelidir;

- İmalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, kullanılacak proses ve sistematik faaliyetler;

- İmalattan önce, imalat sırasında ve imalattan sonra yapılacak test ve incelemeler ve bunların ne sıklıkta yapılacağı;

- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıfları ile ilgili raporlar gibi kalite kayıtları;

- Gerekli teçhizat kalitesine ulaşma ve kalite sisteminin etkili çalışmasını izleme araçları.

3.3. Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen Şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirecektir. Onaylanmış Kuruluş ilgili uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemlerinin bu Şartlara uygun olduğunu kabul edecektir. Denetim ekibinde ilgili teçhizat teknolojisinin değerlendirilmesinde deneyimli en az bir üye bulunacaktır. Değerlendirme işlemi üreticinin tesislerinin denetim amacıyla ziyaret edilmesini kapsayacaktır. Karar üreticiye bildirilecektir. 

Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

3.4. Üretici onaylanan kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve sistemi yeterli ve verimli tutmayı taahhüt edecektir.

Üretici, kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa kalite sisteminde düşünülen herhangi bir geliştirmeyi bildirecektir. 

Onaylanmış Kuruluş öngörülen değişiklikleri değerlendirecek ve değiştirilen kalite sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen Şartları karşılayıp karşılamayacağına ya da tekrar değerlendirme gerekip gerekmediğine karar verecektir.

Onaylanmış Kuruluş kararını üreticiye bildirecektir. Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

4. Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetimin amacı üreticinin onaylanmış kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamaktır.

4.3. Onaylanmış Kuruluş üreticinin kalite sistemini muhafaza etmesini ve uygulamasını sağlamak için periyodik denetimler yapacak ve denetim raporunu üreticiye verecektir.

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretler düzenleyebilir. Bu ziyaretlerde Onaylanmış Kuruluş gerekirse, kalite sisteminin düzgün işleyip işlemediğini kontrol etmek için testler yapabilir ya da yaptırabilir. Onaylanmış Kuruluş üreticiye ziyaret raporu ve herhangi bir test yapılmış ise test raporu verecektir.

5. Üretici son teçhizat parçası imal edildikten sonra en az 10 yıl süreyle aşağıdakileri ulusal makamlara açık tutacaktır:

- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafında belirtilen belgeler;

- Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafında belirtilen geliştirme;

- Bu Ekin madde 3.4, son paragraf, bu Ekin madde 4.3 ve madde 4.4'de belirtilen, Onaylanmış Kuruluşun verdiği karar ve raporlar.

6. Her Onaylanmış Kuruluş verilen ya da geri alınan kalite sistem onayları ile ilgili bilgileri diğer Onaylanmış Kuruluşlara gönderecektir.

EK V

ÜRÜN DOĞRULAMA MODÜLÜ

1. Bu modül üreticinin bu Ekin madde 3 hükümlerine tabi teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olduğunu ve Yönetmeliğin ilgili Şartlarını yerine getirdiğini kontrol etmek için izlediği prosedürü açıklar.

2. Üretici imalat işleminin teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Üretici CE uygunluk işaretini her teçhizat parçasına iliştirecek ve bir uygunluk beyanı tanzim edecektir.

3. Onaylanmış Kuruluş, bu Ekin madde 4'de belirtildiği Şekilde her ürünü test ve muayene ederek bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen teçhizatın, koruyucu sistemin ya da cihazın Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygunluğunu kontrol etmek için uygun inceleme ve testleri yapacaktır.

Üretici, uygunluk beyanının bir kopyasını son teçhizat parçası imal edildikten sonra en az 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.

4. Her teçhizat parçasının incelenmesi ve test yoluyla doğrulama

4.1. AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygunluğunu kontrol etmek için, tüm teçhizat müstakil olarak incelenecek ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standart(lar)da yer alan uygun testler yapılacaktır.

4.2. Onaylanmış Kuruluş her onaylanmış teçhizat parçasına tanıtım numarasını iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan testlere uygunluk belgesi tanzim edecektir.

4.3. Üretici, Onaylanmış Kuruluşun uygunluk belgesini talep edildiğinde verebilmesini sağlayacaktır.

EK VI

TİPE UYGUNLUK MODÜLÜ

1. Bu modül, prosedürün; üreticinin söz konusu teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olmasını ve Yönetmeliğin ilgili Şartlarını karşılamasını sağlamak ve bunu beyan etmek için izlediği bölümünü açıklar. Üretici, CE uygunluk işaretini her teçhizat parçasına iliştirecek ve bir uygunluk bildirimi tanzim edecektir.

2. Üretici, imalat işleminin imal edilen teçhizatın ya da koruyucu sistemlerin AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe ve Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygunluğunu sağlaması için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

3. Üretici, uygunluk bildiriminin bir kopyasını son teçhizat parçası imal edildikten sonra en az 10 yıl süreyle muhafaza edecektir. Ne üreticinin ne de yetkili temsilcisinin yurt içinde yerleşik olmaması durumunda, teknik belgeleri muhafaza etme yükümlülüğü teçhizat ya da koruyucu sistemi piyasaya arz eden kişiye ait olacaktır.

İmal edilen her teçhizat parçası için, ürünün patlamaya karşı koruma yönleri ile ilgili testler üretici tarafından ya da onun adına yapılacaktır. Testler üreticinin seçtiği bir 

Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda yapılacaktır.

Üretici, Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda, imalat işlemi sırasında Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarasını iliştirecektir.

EK VII

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ MODÜLÜ

1. Bu modül, bu Ekin madde 2'deki yükümlülükleri yerine getiren üreticinin teçhizatın AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygun olmasını sağlamak ve bu uygunluğu beyan etmek için izlediği prosedürü açıklar. Üretici her bir ürüne CE uygunluk işareti iliştirecek ve bir uygunluk bildirimi tanzim edecektir. CE uygunluk işareti ile birlikte bu Ekin madde 4'de belirtilen, gözetimden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtım numarası da bulunacaktır.

2. Üretici bu Ekin madde 3'ün de belirtildiği Şekilde, teçhizatın son muayene ve testi için onaylanmış bir kalite sistemi uygulayacak ve bu Ekin madde 4'de belirtilen gözetime tabi olacaktır.

3. Kalite sistemi

3.1. Üretici, teçhizat ve koruyucu sistemler için seçeceği bir Onaylanmış Kuruluşa kalite sisteminin değerlendirilmesi başvurusunda bulunacaktır.

Başvuruda Şunlar bulunacaktır:

- Öngörülen ürün kategorisi ile ilgili tüm bilgiler;

- Kalite sistemi ile ilgili belgeler;

- Onaylanmış tip ile ilgili teknik belgeler ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.

3.2. Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygunluğu kontrol etmek için, kalite sistemi dahilinde her teçhizat parçası incelenerek, Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde standart(lar)da yer alan uygun testler ya da bunların eşdeğeri testler yapılacaktır. Üretici tarafından kabul edilen tüm öğe, Şart ve hükümler yazılı politika, prosedür ve evraklar halinde sistematik ve sıralı bir Şekilde belgelenecektir. Bu kalite sistem belgeleri kalite programları, planları, el kitapları ve kayıtlarının tutarlı bir Şekilde yorumlanmasına izin vermelidir.

Bu belgelerde özellikle aşağıdakilerin yeterli bir açıklaması bulunmalıdır:

- Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı, yönetim kademesinin ürün kalitesi konusundaki yetki ve sorumlulukları;- İmalattan sonra yapılacak test ve muayeneler;

- Kalite sisteminin etkili işleyişinin izlenmesine yönelik araçlar;

- Muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıfları ile ilgili raporlar gibi kalite kayıtları.

3.3. Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen Şartları sağlayıp sağlamadığını değerlendirecektir. Onaylanmış Kuruluş ilgili uyumlaştırılmış standartları uygulayan kalite sistemlerinin bu Şartlara uygun olduğunu kabul edecektir. Denetim ekibinde ilgili teçhizat teknolojisinin değerlendirilmesinde deneyimli en az bir üye bulunacaktır. Değerlendirme işlemi üreticinin tesislerinin denetim amacıyla ziyaret edilmesini kapsayacaktır. Karar üreticiye bildirilecektir. 

Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

3.4. Üretici, onaylanan kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyi ve sistemi yeterli ve verimli tutmayı taahhüt edecektir.

Üretici, kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşa kalite sisteminde düşünülen herhangi bir geliştirmeyi bildirecektir.

Onaylanmış Kuruluş öngörülen değişiklikleri değerlendirecek ve değiştirilen kalite sisteminin bu Ekin madde 3.2'de belirtilen Şartları karşılayıp karşılamayacağına ya da tekrar değerlendirme gerekip gerekmediğine karar verecektir.

Onaylanmış Kuruluş kararını üreticiye bildirecektir. Bildirimde, inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

4. Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim amacı üreticinin onaylanmış kalite sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamaktır.

4.2. Üretici denetim amacıyla Onaylanmış Kuruluşun imalat, muayene, test ve depolama tesislerine girmesine izin verecek ve gerekli tüm bilgileri ve özellikle de muayene raporları ve metin bilgileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıfları ile ilgili raporlar gibi kalite kayıtlarından oluşan kalite sistem belgelerini verecektir.

4.3. Onaylanmış Kuruluş, üreticinin kalite sistemini muhafaza etmesini ve uygulamasını sağlamak için periyodik denetimler yapacak ve denetim raporunu üreticiye verecektir.

4.4. Ayrıca, Onaylanmış Kuruluş üreticiye beklenmedik ziyaretler düzenleyebilir. Bu ziyaretlerde Onaylanmış Kuruluş gerekirse, kalite sisteminin düzgün işleyip işlemediğini kontrol etmek için testler yapabilir ya da yaptırabilir. Onaylanmış Kuruluş üreticiye ziyaret raporu ve herhangi bir test yapılmış ise test raporu verecektir.

5. Üretici son teçhizat parçası imal edildikten sonra en az 10 yıl süreyle aşağıdakileri ulusal makamlara açık tutacaktır:

- Bu Ekin madde 3.1'in ikinci paragrafında belirtilen belgeler;

- Bu Ekin madde 3.4'ün ikinci paragrafında belirtilen geliştirme;

- Bu Ekin madde, 4'ünün son paragrafı, bu Ekin madde 4.3 ve madde 4.4'de belirtilen, Onaylanmış Kuruluşun verdiği karar ve raporlar.

6. Her Onaylanmış Kuruluş verilen ya da geri alınan kalite sistem onayları ile ilgili bilgileri diğer Onaylanmış Kuruluşlara gönderecektir.

EK VIII

İÇ ÜRETİM KONTROLÜ MODÜLÜ

1. Bu modül bu Ekin madde 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üretici teçhizatın bu Yönetmeliğin ilgili Şartlarını karşılamasını sağlamak ve bu Şartları karşıladığını bildirmek için izlediği prosedürü açıklar. 

Üretici CE uygunluk işaretini her teçhizat parçasına iliştirecek ve bir uygunluk beyanı tanzim edecektir.2. Üretici bu Ekin madde 3'de açıklanan teknik belgeleri düzenleyecek ve bu belgeleri, son teçhizat parçası üretildikten sonra en az 10 yıl süreyle ulusal mercilerin denetimine açık tutacaktır.

Hem üreticinin, hem de yetkili temsilcisinin yurt içinde yerleşik olmaması halinde teknik belgeleri muhafaza etme yükümlülüğü, teçhizatı piyasaya arz eden kişiye ait olacaktır.

3. Teknik belgeler teçhizatın Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygunluğunu sağlayacaktır. 

Bu belgelerde, değerlendirme için gerekli olduğu ölçüde ürünün tasarım, imalat ve çalışmasını kapsayacaktır. Teknik belgelerde aşağıdakiler bulunacaktır:

- Teçhizatın genel bir açıklaması,

- Kavramsal tasarım ve imalat resimleri, aksam, alt montaj ve devre Şemaları, vs.,

- Söz konusu resim ve Şemaların ve teçhizatın çalışmasının açıklamaları,

- Kısmen ya da tamamen uygulanan standartların listesi ve standartların uygulanmadığı durumlarda Yönetmeliğin emniyet hususlarını sağlamak için uygulanan çözüm yollarının açıklaması,

- Yapılan hesaplama ve incelemelerin, vs. sonuçları,

- Test raporları,

4. Üretici uygunluk bildiriminin bir kopyasını teknik belgelerle birlikte muhafaza edecektir.

5. Üretici, imalat işleminin imal edilen ürünün Bölüm 2'de belirtilen teknik belgelere ve 

Yönetmeliğin bu teçhizat ile ilgili Şartlara uygun olmasını sağlaması için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

EK IX

BİRİM DOĞRULAMA MODÜLÜ

1. Bu modül üreticinin bu Ekin madde 2'de belirtilen belgeyi alan teçhizatın ya da koruyucu sistemin Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygun olmasını sağlamak ve bu uygunluğu beyan etmek için izlediği prosedürü açıklar. Üretici teçhizat ya da koruyucu sisteme CE uygunluk işaretini iliştirecek ve bir uygunluk bildirimi tanzim edecektir.

2. Onaylanmış Kuruluş, Yönetmeliğin ilgili Şartlarına uygunluğunu kontrol etmek için, her bir teçhizat ya da koruyucu sistemi inceleyecek ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ilgili standartlarda yer alan uygun testleri ya da bunların eşdeğeri olan testleri yapacaktır.

Onaylanmış Kuruluş, onaylanmış teçhizat ya da koruyucu sisteme kendi tanıtım numarasını iliştirecek ya da iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan testlerle ilgili bir uygunluk belgesi tanzim edecektir.

3. Teknik belgelerin amacı Yönetmeliğin Şartlarına uygunluğun değerlendirilmesini ve teçhizat ya da koruyucu sistemin tasarım, imalat ve çalışmasının anlaşılmasını sağlamaktır. 

Belgelerde aşağıdakiler bulunacaktır:

- Ürünün genel bir açıklaması;

- Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ve parçaların, alt montajların ve devrelerin, vs. yerleşim planları;

- Söz konusu resimlerin yerleşim planlarının ve teçhizat ya da koruyucu sistemin çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar;

- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen, kısmen ya da tamamen uygulanan standartların bir listesi ve 6 ncı maddede standartların uygulanmadığı durumlarda Yönetmeliğin asgari Şartlarını sağlamak için uygulanan çözüm yollarının açıklaması;

- Yapılan tasarım hesapları ve incelemelerin sonuçları;

- Test raporları.

EK XA. CE uygunluk işareti aşağıdaki Şekilde CE harflerinden oluşacaktır:

...ŞEKİL VARDIR... 

İşaret küçültülür ya da büyütülürse, yukarıdaki ölçekli resimde verilen oranlara uyulmalıdır.

CE uygunluk işaretinin çeşitli bileşenleri 5 mm'den az olmamak üzere hemen hemen aynı düşey boyutta olmalıdır.

Küçük ölçekli teçhizat koruyucu sistem ya da cihazlar için bu asgari boyuttan vazgeçilebilir.

B. AT uygunluk beyanı içeriği.

AT uygunluk beyanında aşağıdakiler bulunmalıdır:

- Üretici ya da yetkili temsilcisinin adı ya da tanıtıcı işareti ve adresi;

- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teçhizat, koruyucu sistem ya da cihazın açıklaması;

- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen teçhizat, koruyucu sistem ya da cihazın yerine getirdiği ilgili tüm hükümler;

- Uygun olduğunda, Onaylanmış Kuruluşun adı, tanıtım numarası ve adresi ile AT tip inceleme belgesinin numarası;

- Uygun olduğunda, uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar;

- Uygun olduğunda, kullanılan standart ve teknik Şartnameler;

- Uygun olduğunda, uygulanan diğer Yönetmeliklere yapılan atıflar;

- Üretici ya da yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili Şahsın kimlik tespiti.

EK XI

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER

1. Kuruluş, kuruluşun yöneticisi ve doğrulama testlerinin yapılmasından sorumlu personeli, test ettikleri bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ya da cihazların üreticisi, satıcısı ya da montajcısı ya da bunlardan birinin yetkili temsilcisi olmayacaktır. Test ettikleri bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ya da cihazların tasarımında, imalinde, pazarlamasında ya da bakımında doğrudan ya da yetkili temsilcisi olarak yer almayacaklardır. 

Bu hüküm, üretici ile kuruluş arasında bilgi alışverişini engellemez.2. Kuruluş ve test personeli doğrulama testlerini en yüksek mesleki dürüstlük içinde yapacak ve özellikle mali olmak üzere, kontrol sonuçları üzerinde çıkarı olan kişi ya da kişi gruplarından gelebilecek, test sonuçlarını etkileyebilecek tüm baskı, etkiden uzak olacaktır.

3. Kuruluş, doğrulama ile ilgili idari ve teknik görevleri layıkıyla yerine getirebilmesi için gerekli personel ve imkanları bulundurmalıdır. Kuruluş, aynı zamanda özel bir doğrulama için gerekli teçhizata da ulaşabilmelidir.

4. Testten sorumlu personel:

 - Uygun teknik ve mesleki eğitime sahip olacaktır;

 - Yapacakları testlerin Şartları konusunda yeterli bilgiye ve bu testler konusunda yeterli deneyime sahip olacaklardır;

 - Testlerin yapıldığını belgelemek için gerekli belge, kayıt ve raporları hazırlayabileceklerdir.

5. İnceleme yapan personelin tarafsızlığı garanti edilecektir. Personelin liyakati yapılan test sayısına ya da bu testlerin sonuçlarına bağlı olmayacaktır.

6. Sorumluluk sigortası, ulusal yasalara göre Devletin sorumluluğunda olmadıkça ya da Devlet testlerden doğrudan sorumlu olmadıkça, kuruluş tarafından yapılacaktır.

7. Kuruluş personeli, bu Yönetmelik kapsamındaki ya da bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlayan bir ulusal yasa hükmü kapsamındaki görevlerini yaparken elde ettikleri tüm bilgiler için mesleki gizlilik ilkesine sıkı sıkıya bağlı olacaktır (faaliyetlerin gerçekleştirildiği ülkenin yetkili idari makamları önünde bilgi verilmesi hariç).

  • Prev
  • Duyurular
Yukarı Çık